Print Friendly, PDF & Email

na podst. Zarządzenia Nr 66/2019 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 28 czerwca 2019r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU

dot. opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

(podst.: art. 28 ust. 4 w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018r.).

Nazwa usługi * Cena netto (zł)
za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
– w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
7,50zł
za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
– niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
7,50zł +VAT
za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
– w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych;
0,25zł
za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
– niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
0,25zł +VAT
za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku
– w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych **
1,50zł
za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku
– niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych **
1,50zł +VAT
Powyższych opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie

*Wyciąg, odpis, kopia, wydruk lub sporządzenie odwzorowania cyfrowego na płycie CD (wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku) dokumentacji medycznej sporządzane jest na wniosek: pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, oraz uprawnionego organu lub podmiotu.

** dotyczy wyłącznie dokumentacji, która jest prowadzona w takiej formie

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. (273 KB, pdf)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu