Inwestycje i projekty
Print Friendly, PDF & Email

Realizowane zadania inwestycyjne finansowane lub dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego

 

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku – videobronchoskopu z funkcją EBUS i sześciu kardiomonitorów z modułami i centralą monitorującą”

 


Realizowane zadania finansowane lub dofinansowane z Funduszu Medycznego

 

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla SOR oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPZOZ w Brzesku”

Na finansowanie realizacji inwestycji udzielono dotacji celowej na rok 2024  w wysokości 9 139 627,00 zł w ramach umowy nr UMOWA nr DOI/FM/SMPL/61/MDSOR/2023/216/251 zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku w dniu 29 listopada 2023 r.

 

 

Zadanie polegające na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Zadanie sfinansowano z dotacji celowej  w wysokości 1 774 844,20 zł w ramach umowy nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22898/23/216/64 zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku w dniu 31 października 2023 r.

 


Realizowane zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie oddziałów szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa – Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem

Zadanie sfinansowano z dotacji celowej  w wysokości 1 569 347,00 w ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Brzeskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku w dniu 21 kwietnia 2023 r.

 

Zadanie pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”

Realizowane jest Zadanie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, sfinansowane z Budżetu państwa w wysokości 650 000,00 zł na podstawie  umowy nr 1/15/7/2023/216/517 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy zawartej pomiędzy  Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

 

Zadanie pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

Realizowane jest Zadanie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, sfinansowane z Budżetu państwa w wysokości 399 999,60 zł na podstawie  umowy nr 1/14/42/2022/216/610 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego zawartej pomiędzy  Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

 

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Zadanie sfinansowano z dotacji celowej Powiatu Brzeskiego  w wysokości 600 000,00 zł (w tym 480 000,00 zł – budżet państwa, 120 000,00 zł -środki własne Powiatu) w ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Brzeskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku w dniu 16.05.2022 r.

 

Zadanie inwestycyjne pn. Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Bodypletyzmograf z funkcją TLCO, Wideobronchoskop, Łóżka OIOM, Kompresor medyczny,
pn. “Zakup aparatury i sprzetu medycznego – Defibrylator” 

Zadanie jest finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie  umowy nr 4/WZ/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego  zawartej pomiędzy  Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

 

Zadanie inwestycyjne pn.:  „Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19”

Zadanie jest finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie  umowy nr 9/WI/2022 zawartej pomiędzy  Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

 

Zadanie:

– Zakup tomografu do SP ZOZ w Brzesku, dostosowanie pomieszczenia na przeniesienie starego aparatu oraz utworzenie izolatek przeznaczonych dla potrzeb hospitalizacji osób z podejrzeniem koronawirusa.

Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnie dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe (pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i Poradni Gruźlicy .Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku „A” Szpitala z kondygnacjami Budynku „D”.

Sfinansowano z dotacji Powiatu Brzeskiego – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Zadanie: Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego na podstawie umowy nr 9/WI/2020

Zadanie: Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego na
podstawie umowy nr WP-VI.3/2018 z dnia 27.09.2018 r.

 

Realizowane projekty finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia

Nazwa programu:Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
zadanie:„Program badań przesiewowych raka jelita grubego”

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy nr 1/4/76/2019/216/351.

Realizowane projekty dofinansowane z dotacji unijnych na lata 2014-2020

Nazwa projektu: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia,
Oś priorytetowa XI REACT-EU,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek  POZ”

Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Działanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

 

Nazwa projektu: „Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku”.

Działanie 5.2. działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Umowa nr UM.POZ.34.2019 zawarta w dniu 22.10.2020 r pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

 

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

 

Nazwa Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2″
Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Działanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

 

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”

Nr projektu: Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

 

Logo Funduszy Europejski, Małopolski, Unii Europejskiej, Flaga Polski

Projekt pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Nr projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska

 

Nazwa projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”

Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0341/18

Działanie 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Nazwa projektu: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0011/18
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

 

Nazwa projektu: „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

Nazwa projektu: „Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SPZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej”

Numer projektu: RPMP.12.01.03-12-0615/17

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym
Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa projektu: „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo”

Numer projektu: POWR.05.03.00-00-0017/15

Działanie nr 5.3  Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Oś priorytetowa V:  Wsparcie dla obszaru zdrowia
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu: „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.”

Numer projektu: RPMP.08.06.02-12-0239/16

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej
Poddziałanie 8.6.2  Programy zdrowotne dla typu projektu A. Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.
Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Nazwa projektu: „Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku”

Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0012/16

Działanie 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

—————————————————————————————————-

Zakończone projekty dofinansowane z dotacji unijnych na lata 2007-2013

„Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów”  – dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 1. „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Podniesienie dostępności do SOR SPZOZ w Brzesku poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców” – źródłem dofinansowania są środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu: POIiŚ – XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

logo uni www2

“E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych” złożony w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego MRPO na lata 2007-2013.

 

logo uni www2

“Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” złożony w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekt był współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

“Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do wymogów obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną”. Źródłem dofinansowania są środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XII: “Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.

“Zakup ambulansów przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku” złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 “Rozwój systemu ratownictwa medycznego” Konkurs Nr 1/2008,

“Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Brzesku oraz zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej” dofinansowywanego ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.3.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu