Inwestycje i projekty
Print Friendly, PDF & Email

Realizowane zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Zadanie:

– Zakup tomografu do SP ZOZ w Brzesku, dostosowanie pomieszczenia na przeniesienie starego aparatu oraz utworzenie izolatek przeznaczonych dla potrzeb hospitalizacji osób z podejrzeniem koronawirusa.

Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnie dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe (pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i Poradni Gruźlicy .Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku „A” Szpitala z kondygnacjami Budynku „D”.

Sfinansowano z dotacji Powiatu Brzeskiego – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Zadanie: Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego na podstawie umowy nr 9/WI/2020

 

Realizowane projekty finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia

 

Nazwa programu:Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
zadanie:„Program badań przesiewowych raka jelita grubego”

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy nr 1/4/76/2019/216/351.

 

Realizowane projekty dofinansowane z dotacji unijnych na lata 2014-2020

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”

Nr projektu: Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

 

Logo Funduszy Europejski, Małopolski, Unii Europejskiej, Flaga Polski

Projekt pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Nr projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska

 

Nazwa projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”

Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0341/18

Działanie 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Nazwa projektu: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0011/18
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

 

Nazwa projektu: „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

Nazwa projektu: „Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SPZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej”

Numer projektu: RPMP.12.01.03-12-0615/17

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym
Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa projektu: „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo”

Numer projektu: POWR.05.03.00-00-0017/15

Działanie nr 5.3  Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Oś priorytetowa V:  Wsparcie dla obszaru zdrowia
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu: „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.”

Numer projektu: RPMP.08.06.02-12-0239/16

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej
Poddziałanie 8.6.2  Programy zdrowotne dla typu projektu A. Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.
Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Nazwa projektu: „Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku”

Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0012/16

Działanie 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

—————————————————————————————————-

Zakończone projekty dofinansowane z dotacji unijnych na lata 2007-2013

„Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów”  – dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 1. „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Podniesienie dostępności do SOR SPZOZ w Brzesku poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców” – źródłem dofinansowania są środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu: POIiŚ – XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

logo uni www2

“E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych” złożony w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego MRPO na lata 2007-2013.

 

logo uni www2

“Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” złożony w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekt był współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

“Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do wymogów obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną”. Źródłem dofinansowania są środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XII: “Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.

“Zakup ambulansów przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku” złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 “Rozwój systemu ratownictwa medycznego” Konkurs Nr 1/2008,

“Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Brzesku oraz zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej” dofinansowywanego ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.3.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu