Brzeski szpital w nowym projekcie pn. “Zespoły Szybkiego Reagowania”

Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku został zakwalifikowany do projektu: pn. “Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, część “Zespoły Szybkiego Reagowania”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W projekcie weźmie udział 25 szpitali wielospecjalistycznych, z liczbą łóżek 200 i więcej. Projekt przewiduje pomoc szkoleniowo-konsultacyjną dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu systemu szybkiego reagowania według zaproponowanej koncepcji merytorycznej. Będzie on realizowany do 30.06.2019 r.

Szpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania ( ZSR ) stanowią formę organizacyjną umożliwiającą szybką identyfikację i leczenie pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu ogólnego i zatrzymaniem krążenia. Według doświadczeń światowych wprowadzenie ZSR wiązało się ze zmniejszeniem częstości zgonów poza Oddziałem Intensywnej Terapii (OIT), ograniczeniem liczby przyjęć do OIT oraz istotną poprawą poczucia bezpieczeństwa personelu medycznego, pacjentów i ich bliskich.

Utworzenie ZSR wymaga zmiany dotychczasowych schematów komunikacyjnych w szpitalu w celu skrócenia czasu interwencji w stanach, w których czas między wystąpieniem pogorszenia, a zastosowaniem leczenia ma kluczowe znaczenie dla szans przeżycia.

Organizacja tego rodzaju systemu ma szczególne znaczenie w Polsce – kraju o szczególnie dotkliwym niedoborze stanowisk intensywnej terapii.

Powyższe przyczyni się do  poprawy jakości udzielanych świadczeń w naszej placówce.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu