Dzienny Dom Opieki Medycznej

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0011/18 zakończyło się z dniem 30.04.2022 r.

W ramach Projektu kompleksowym i całkowicie bezpłatnym wsparciem objętych zostało 189 pacjentów-uczestników projektu oraz ich opiekunowie.
Informujemy, iż mimo zakończenia funkcjonowania Projektu nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i do 31.12.2026 r., w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych).

Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM z innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości podpisania umowy z instytucją publiczną. W związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.
Zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu, koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu.

Wg danych projektowych średnio-miesięczny koszt utrzymania DDOM to kwota ok. 70 000,00zł., jednocześnie w DDOM funkcjonuje 15 miejsc opieki, w związku z czym, przy założeniu pełnego obłożenia 15 miejsc miesięczny koszt pobytu 1 podopiecznego to kwota ok. 4500,00 zł.

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 507 219 562.

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Print Friendly, PDF & Email

Realizacja projektu zakończona.

 

Tytuł projektu: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”

Numer projektu:RPMP.09.02.01-12-0011/18
Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie
Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:  3 357 067,60 zł
Kwota dofinansowania: 3 113 008,78 zł

Okres realizacji: 01.09.2018-31.10.2022

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku w listopadzie 2018 rozpocznie rekrutację do Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 15 miejsc opieki medycznej  dla osób w wieku powyżej 60 roku życia, które będą bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub przebywały w oddziale szpitalnym w ciągu ostatniego roku. Długość pobytu pacjenta w DDOM zostanie ustalona indywidualnie przez wykwalifikowany Zespół Terapeutyczny składający się min. z lekarza geriatry, lekarza rehabilitanta, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa. Nie będzie on jednak krótszy niż 30 dni robocze i dłuższy niż 120 dni roboczych.

Korzystanie ze świadczeń w DDOM będzie całkowicie bezpłatne. W warunkach zbliżonych do warunków domowych pacjenci zostaną objęci opieką lekarską, pielęgnacyjną, rehabilitacyjną ponadto zostaną im zagwarantowane inne usługi medyczne, które wpłyną na polepszenie stanu zdrowia. W przerwach pomiędzy świadczeniami czas pacjentów zostanie wypełniony poprzez dodatkowe zajęcia manualne oraz edukacyjne dotyczące samoopieki i samopielęgnacji oraz pomocy w doborze odpowiednich wyrobów medycznych.

Poza świadczeniami, każdy z Pacjentów przebywający w dziennym domie opieki medycznej otrzyma dostosowane do stanu zdrowia wyżywienie.

Wsparciem zostaną objęci również opiekunowie osób niesamodzielnych. Zorganizowane zostaną dla nich spotkania edukacyjne, które umożliwią nabycie umiejętności pozwalających na lepszą opiekę nad osobami niesamodzielnymi, ponadto dzięki integracji będzie możliwa wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami. W ramach projektu zorganizowane zostaną 24 szkolenia łącznie, w tym:

– 12 spotkań – w temacie: choroby wieku podeszłego i opieka nad osobą niesamodzielną oraz pielęgnacja osoby przewlekle chorej
– 12 spotkań – w temacie: toaleta ciała pacjenta oraz odżywianie i usprawnianie seniorów

Dokumenty do pobrania:
Skierowanie do DDOM (99KB, wersja PDF)
Karta oceny stanu zdrowia wg skali Barthel (103 KB, wersja PDF)
Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Opieki Medycznej (192 KB, wersja PDF)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Dziennego Domu Opieki Medycznej (252 KB, wersja PDF)
Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Dziennego Domu Opieki Medycznej (658 KB, wersja PDF)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu