Print Friendly, PDF & Email

Karta Praw Osoby ze Stomią 

International Ostomy Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Stomijne) IOA jest organizacją powołaną dla poprawy jakości życia osób ze stomią. Jest organizacją, która za cel stawia sobie szerzenie wolnej, pełnej i bezpłatnej informacji dla wszystkich ludzi ze stomią, ich rodzin, dla profesjonalistów i towarzystw stomijnych. 
Informacja dotyczy spraw medycznych, zaopatrzenia w sprzęt oraz zasad tworzenia nowych organizacji i towarzystw stomijnych . 
IOA jest powołane do tego, by reprezentować interesy wszystkich ludzi ze stomią. 
IOA oświadcza, że wszystkie osoby posiadające stomię mają prawo do satysfakcjonującej jakości życia po operacji, a Karta Praw osoby ze stomią powinna być honorowana we wszystkich krajach świata. 

 1. Każdy pacjent przed operacją powinien uzyskać porady, które pozwolą mu podjąć w pełni świadomą decyzję o operacji i dadzą wiedzę o korzyściach wynikających z leczenia oraz zasadniczych aspektach życia ze stomią. 
 2. Stomia powinna być wytworzona w optymalnym dla pacjenta miejscu, zgodnie z zasadami medycznymi i uwzględnieniem wszystkiego, co będzie sprzyjało komfortowi pacjenta. takie jest podstawowe prawo pacjenta. 
 3. Pacjent ma prawo do uzyskania wsparcia specjalistów medycznych i specjalistów opieki pielęgniarskiej tak przed jak i po operacji, zarówno w czasie pobytu w szpitalu oraz w domu. 
 4. Osoba ze stomią ma prawo otrzymać pełną, bezstronną i obiektywną informację dotyczącą sprzętu stomijnego oraz zasad i sposobów zaopatrzenia w ten sprzęt. 
 5. Osoba ze stomią ma prawo dokonywać wolnego wyboru sprzętu spośród dostępnego w kraju bez jakiegokolwiek przymusu, skrępowań i ograniczeń. 
 6. Osoba ze stomią ma prawo do informacji o krajowym towarzystwie stomijnym oraz ma prawo do uzyskania wsparcia ze strony takiego Towarzystwa. 
 7. Osoba ze stomią ma prawo do uzyskania wszelkiej informacji ważnych z punktu widzenia jej życia oraz pracy, ma prawo oczekiwać takich informacji dla rodziny i przyjaciół tak, aby wzrastała powszechna świadomość co do warunków, jakie są niezbędne dla przystosowania do stomii oraz osiągnięcia przez osoby ze stomią zadawalającej jakości życia po operacji. 

/tłumaczenie wg Biuletynu Komitetu Organizacyjnego IOA z czerwca 1993r./ 
 

EUROPEJSKA KARTA PRAW PACJENTÓW 
Przygotowana przez Active Citizenship Network 

 1. Prawo do profilaktyki 
  Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom. 
 2. Prawo dostępu do opieki medycznej 
  Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostępu do świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez dyskryminowania na podstawie finansowych zasobów [pacjenta], miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu dostępu do świadczeń.
 3. Prawo do informacji 
  Każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do wszelkich  dotyczących jego stanu zdrowia, świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich, oraz wszystkiego, co jest dostępne dzięki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym.
 4. Prawo do wyrażenia zgody
  Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogłyby jej umożliwić aktywne uczestniczenie w decyzjach dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takiej informacji jest warunkiem wstępnym dla podjęcia jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia, włączając w to również uczestnictwo w badaniach naukowych.
 5. Prawo do wolnego wyboru 
  Każda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rzetelnej informacji.
 6. Prawo do prywatności i poufności 
  Każda osoba ma prawo do traktowania informacji na jej temat jako poufnych, w tym informacji dotyczących jej stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych, a także do ochrony jej prywatności podczas wykonywania badań diagnostycznych, wizyt u specjalisty i leczenia [farmakologicznego]/chirurgicznego ogółem.
 7. Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta 
  Każda osoba ma prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w krótkim, wcześniej określonym czasie. Prawo to przysługuje pacjentowi na każdym etapie leczenia.
 8. Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych 
  Każda osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, które powinny być zrealizowane zgodnie ze szczegółowo określonymi zasadami i normami.
 9. Prawo do bezpieczeństwa 
  Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, nie wyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa.
 10. Prawo do innowacji 
  Każda osoba ma prawo dostępu do innowacji, w tym do procedur diagnostycznych, zgodnie z normami międzynarodowymi i niezależnie od względów ekonomicznych czy finansowych.
 11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu 
  Każda osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, w jakim to możliwe, cierpienia i bólu, niezależnie od stadium choroby.
 12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb 
  Każda osoba ma prawo do programów diagnostycznych lub terapeutycznych dostosowanych do jej osobistych potrzeb w takim zakresie, w jakim to tylko możliwe.
 13. Prawo do zażaleń 
  Każda osoba ma prawo do składania zażaleń zawsze, gdy doznała ona jakiegokolwiek uszczerbku oraz prawo do uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej.
 14. Prawo do rekompensaty 
  Każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie, jeśli doznała krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej źle prowadzonym leczeniem.
 15. Prawo do podejmowania działań leżących w interesie ogółu
 16. Prawo do działalności na rzecz praw przysługującym pacjentom 
 17. Prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki zdrowotnej 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu