Print Friendly, PDF & Email

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców – eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) – bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia aktualną legitymację szkolną.

Pamiętaj!

Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania.

Dlatego zapamiętaj swój PESEL albo miej przy sobie dokument z tym numerem. Podając swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.

 

Ważne!

Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL.

Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo za pomocą dokumentów papierowych, np.:

  •  zaświadczeniem z zakładu pracy,
  • legitymacją emeryta lub rencisty,
  •  aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń, które musi zawierać: imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura, numer PESEL, rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza. (wzór Oświadczenia dostępny jest w każdym Sekretariacie lub Rejestracji).

 

UWAGA!

Nie wymaga weryfikacji w systemie Ewuś:

  • pacjent, któremu mają być udzielone świadczenia, a który ma do nich prawo na podstawie tzw. przepisów o koordynacji,
  • potwierdzi prawo do świadczeń decyzją wydaną przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 
na podst. www.nfz-krakow.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu