Komunikat dot. brakowania indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów

Print Friendly, PDF & Email

Komunikat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku informuje,  że planowane jest brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku w roku 1999 oraz historii chorób z roku 1991 zakończonych zgonem.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej  przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, mogą odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Składnicy Akt  SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68 (III piętro, pokój 384, tel. 14-66-21-270) w terminie  30 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna:

– art. 29 ust. 2  Ustawy z dnia  6 listopada  2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020. 849 t.j.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu