Komunikat dotyczący funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Print Friendly, PDF & Email

Odnosząc się do opublikowanego w dniu 12.06.2020 r artykułu w portalu zyciebrzeska.pl pt. „Oddział ginekologiczno-położniczy w brzeskim szpitalu zostanie zlikwidowany?” oraz pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy i spekulacji na ten temat, wyjaśniamy, iż sugestie zawarte w artykule życiabrzeska.pl nie są prawdziwe.

Przyczyna zamknięcia tutejszego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Noworodkowym jest ciągle ta sama: braki kadrowe uniemożliwiające funkcjonowanie całego oddziału w trybie hospitalizacji całodobowej zgodnie z umową z NFZ i przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2019, poz. 1756). Początkowo problem dotyczył opieki anestezjologicznej, natomiast obecnie dotyczy także zapewnienia obsady specjalistów w części noworodkowej oddziału.

Zapewniam, że podejmowane są wielokierunkowe działania w celu stworzenia warunków do przywrócenia działalności oddziału. Jednak na chwilę obecną nie jest możliwe określenie, czy na pewno będzie to możliwe i kiedy mogłoby to nastąpić. Priorytetem w funkcjonowaniu oddziału jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ciężarnej i noworodkowi, a dopóki nie będziemy w stanie tego bezpieczeństwa zagwarantować, poprzez pełną obsadę personelu medycznego, zgodnie z wymogami, działalność oddziału nie może zostać przywrócona.

Również informacje o bardzo trudnej sytuacji finansowej szpitala nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Trzeba zaznaczyć, iż w ostatnim roku szpital zakończył szereg bardzo dużych inwestycji, niezbędnych dla poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym gruntowna przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego oraz budowa Centralnej Sterylizatorni, zakup nowego sprzętu medycznego i remonty dostosowawcze pomieszczeń, których koszt przekraczał kilkanaście milionów złotych. Inwestycje te w dużej mierze możliwe były dzięki pozyskanym przez szpital środkom unijnym, jednak szpital musiał również wyłożyć własne środki finansowe dla realizacji projektów. Były to środki wydatkowane przez szpital z własnego budżetu, co było kwestią niezbędną, planowaną i uzgadnianą ze Starostą Brzeskim. Oczywiście borykamy się z problemami finansowymi, ale nie są one większe niż dotychczas. Dodatkowo, w związku z epidemią koronawirusa i ograniczeniami w realizacji świadczeń medycznych istnieje niepewność co do finansowania działalności szpitala w bieżącym roku, ale dotyczy to nas w równym stopniu jak całej ochrony zdrowia w Polsce.

Portal życiebrzeska.pl skierował do tutejszego szpitala mailowo jedno zapytanie w tej sprawie, w dniu 12.06.2020 r nie dając żadnej możliwości ustosunkowania się szpitala do zadanych pytań i publikując w tym samym dniu przywołany artykuł.
Zarządzając szpitalem staramy się, aby istotne informacje dotyczące funkcjonowania szpitala były przekazywane opinii społecznej bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów, ale z uwagi na zakres wielorakich obowiązków i dziejących się spraw nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć natychmiast na każde pytanie pojawiające się ze strony mediów. Dziękujemy za wsparcie szpitala w ostatnim trudnym okresie i liczymy nadal na przekazywanie przez media rzetelnych informacji dotyczących naszego funkcjonowania.

Dyrektor SPZOZ w Brzesku Adam Smołucha
(red. Monika Mikołajek-Burek, rzecznik szpitala)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu