Komunikat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Szpital z zieleniąw sprawie : odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów  – /historii choroby/ leczonych w oddziałach szpitalnych 1993 oraz zgonów pacjentów z lat  1985,   historii choroby pacjentów  poradni  do  roku 1995, a także przychodni międzyzakładowych do roku  1995   SPZOZ   w Brzesku.

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku – w związku z § 9 Rozporz.ądzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 20.10.2015 r. ( Dz. U. z  2015 r., poz. 1743) w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, stosownie do § 75 Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 informuje,  iż planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych SPZOZ  w Brzesku  w latach 1993 oraz zgonów pacjentów z roku  1985, historii choroby pacjentów poradni do roku 1995, a także przychodni międzyzakładowych do roku 1995 SPZOZ w Brzesku.

Zgodnie z §75  w/w rozporządzenia dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana( za pokwitowaniem )na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby, o której mowa w §8 ust 1 pkt 2  przedmiotowego rozporządzenia, tj. upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji na podstawie oświadczenia pacjenta  zamieszczonego w indywidualnej dokumentacji  wewnętrznej Zespołu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent,  jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci – osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu – mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Składnicy Akt SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68, tel. 0-14 66 21 270 w terminie do 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Dyrektor Samodzielnego Publicznego

                                                                           Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu