Komunikat Dyrektora SP ZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Komunikat Dyrektora SP ZOZ w Brzesku w sprawie: odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej -/ historii choroby/ leczonych w oddziałach szpitalnych w 1994 roku oraz zgonów pacjentów z 1986 roku SP ZOZ w Brzesku.

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku – w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 20.10.2015r. ( Dz. U. z 2015r., poz. 1743) w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, stosownie do § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2015r., poz.2069) informuje, iż planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Brzesku w latach 1994 oraz zgonów pacjentów z  roku 1986.

Zgodnie z §75 w/w rozporządzenia dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana  ( za pokwitowaniem) na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby, o której mowa w §8 ust 1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia, tj. upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji na podstawie oświadczenia pacjenta zamieszczonego w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej Zespołu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci- osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu- mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Składnicy Akt SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68, tel. 014 66 21 270 w terminie do 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu