Komunikat Dyrektora w sprawie odbioru dokumentacji med. pacjentów leczonych w latach 1998

Print Friendly, PDF & Email

Komunikat Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku informuje, że planowane jest brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku w roku 1998 oraz hospitalizacji pacjentów z 1990 roku zakończonych zgonem.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, mogą odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Składnicy Akt SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68 (III piętro, pokój 384, tel. 14-66-21-270) w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z procedurą, zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna:
1. Art. 26 oraz art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 849).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020r., poz. 666 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu