Lądowisko „Brzesko-Szpital” zarejestrowane w ULC

Print Friendly, PDF & Email

PIC05697.JPG

W tych dniach Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o zarejestrowaniu w Ewidencji pod numerem 244 lądowiska „Brzesko-Szpital”. Tym samym potwierdził formalnie, iż nasze lądowisko przyszpitalne jest lądowiskiem przystosowanym do operacji startów i lądowań śmigłowców o masie startowej MTOM do 5700 kg, czyli odpowiada wymaganiom określonym przepisami Ustawy Prawo Lotnicze.  Od tego momentu SPZOZ może wykorzystywać wspomniane lądowisko do przyjmowania śmigłowców ratownictwa medycznego o każdej porze dnia i nocy.

Konieczne dla spełnienia wymogów ustawowych prace modernizacyjne i adaptacyjne lądowiska zrealizowano z  85 %  udziałem dofinansowania  ze środków unijnych,  z  Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pod nazwą : „Podniesienie dostępności do SOR SPZOZ w Brzesku poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców” (Priorytet: POIiŚ – XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego).

Wartość projektu ogółem:   906 428,75 zł.

Wszystkie prace budowlane, techniczne i inne związane z płytą lądowiska, systemem oświetlenia naprowadzającego i przeszkodowego, instalacją osobnego dźwigu   transportującego pacjenta, rękawem  wiatru.  itp.  zostały wykonane, zakończone  i odebrane a lądowisko dopuszczone do użytkowania Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzesku przy pozytywnej opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie  i Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku. Stało się to jeszcze w czerwcu br.

Niemniej uzyskanie wpisu  do Ewidencji lądowisk ULC opóźniała konieczność dokonania wycinki kilkunastu drzew (uznanych za przeszkody lotnicze)  rosnących na sąsiedniej – przylegającej do lądowiska działce. Właścicielem tego gruntu a także drzew (lasu) był Skarb Państwa. Uzyskanie zgody na wycięcie drzew wymagało udziału w postępowaniu administracyjnym Burmistrza Brzeska,  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Ministra Ochrony Środowiska. Należało „odlesić” ten teren, wykonać Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uzyskać niezbędne zgody i poczekać na uprawomocnienie się wszystkich decyzji. To trwało. Niemniej przy naszym dużym zaangażowaniu na każdym etapie postępowania administracyjnego taką decyzję uzyskaliśmy i Burmistrz Brzeska, sprawujący nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, zlecił przeprowadzenie wycinki drzew. Sama realizacja zlecenia  musiała poczekać na zakończenie się okresu lęgowego ptaków. Ostatecznie wspomniane drzewa zostały już wycięte i  nie ma już przeszkód lotniczych.

Wydana, na nasz wniosek, końcowa opinia Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie  była również pozytywna, i tym samym otworzyła drogę do rejestracji lądowiska w ULC, co dziś jest już faktem dokonanym.

Warto uzupełnić, że posiadanie lądowiska zarejestrowanego w ewidencji Prezesa ULC powoduje spełnienie warunku Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, co ma duże znaczenie dla przyszłości funkcjonowania naszego SOR-u jako elementu wojewódzkiego systemu ratownictwa medycznego.

(adm-inf)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu