Print Friendly, PDF & Email

W SP ZOZ w Brzesku systematycznie podejmowane są działania mające na celu poprawę jakości świadczonych usług. W roku 2009roku została przeprowadzona wizyta akredytacyjna w ramach projektu ” Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”. Wizyta była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Procedura oceniająca miała na celu potwierdzenie spełnienia przez szpital standardów akredytacyjnych w zakresie funkcjonowania oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dn. 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Aby uzyskać akredytację niezbędne było otrzymanie co najmniej 75 % możliwej do uzyskania liczby punktów.

W Raporcie z wizyty przesłanym przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia stwierdzono, że łączna ocena szpitala ( poziom spełnienia wszystkich standardów) wynosi 91%.

Tak wysoka ocena stanowiła podstawę do przyznania szpitalowi statusu szpitala akredytowanego na okres trzech lat.

Po upływie trzech lat SPZOZ w Brzesku poddał się drugiej ocenie według wymogów standardów akredytacyjnych rekomendowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w listopadzie 2012 roku, która to wizyta zakończyła się dla nas również sukcesem uzyskując wysoką punktację ocenianych standardów akredytacyjnych.

W lutym 2016 roku w brzeskim szpitalu odbyła się trzecia już wizyta akredytacyjna mająca na celu ocenę spełniania standardów akredytacyjnych. Zakończyła się ona dla nas sukcesem uzyskując wynik 90% spełniania zgodności standardów akredytacyjnych rekomendowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Kolejna wizyta akredytacyjna – czwarta już z kolei miała miejsce w październiku w 2019 roku.  Zakończyła się ona sukcesem jak poprzednie wizyty dla naszego szpitala. Uzyskaliśmy wysoki wynik spełniania standardów akredytacyjnych.

Pełnomocnik ds. ZSZ

Ewa Tyka-Duc

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu