Print Friendly, PDF & Email

POLITYKA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku jest podmiotem publicznym realizującym w ramach kontaktów NFZ świadczenia zdrowotne. Atutem SPZOZ jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w szpitalu w Brzesku i usytuowanych na terenie całego powiatu placówek podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej wspomaganych i uzupełnianych poprzez zespoły ratownictwa medycznego, własne medyczne laboratorium diagnostyczne, oraz wyposażone w bardzo szerokim zakresie pracownie i poradnie specjalistyczne

Mając na uwadze, dążenie do ciągłej poprawy jakości obsługi naszych pacjentów, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko, oraz podnoszenia bezpieczeństwa informacji podejmujemy nowe wyzwania.

W świetle powyższej deklaracji zobowiązujemy się do:

  • spełniana wymagań naszych Klientów oraz wymagań prawnych i innych, do których spełnienia SP ZOZ się zobowiązał, dotyczących jakości usług medycznych, jak również dbania o środowisko oraz bezpieczeństwo informacji,
  • zapobieganie utracie aktywów informacyjnych,
  • podnoszenia świadomości pracowników oraz personelu z nami współpracującego w zakresie ochrony środowiska, wymagań Klienta oraz bezpieczeństwa powierzonej nam własności,
  • ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem informacji,
  • utrwalania wśród pracowników postaw nastawionych na zachowanie dbałości o środowisko z jednoczesnym dążeniem do ciągłej poprawy jakości naszych usług,
  • ciągłej komunikacji z dostawcami w celu zapewnienia przez nich standardów środowiskowych oraz bezpieczeństwa informacji w dostarczanych naszemu Zespołowi wyrobach/usługach oraz prowadzonej z nimi korespondencji,

Ponadto, mając na uwadze powierzanie nam przez Klientów wielu informacji, w tym wrażliwych, zobowiązujemy się również do:

  • zagwarantowania pełnej ochrony danych osobowych naszych Klientów oraz ciągłości procesu ich przetwarzania,
  • zapewnienia zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji chronionych oraz jawnych,
  • maksymalnego ograniczenia występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualnego wykorzystania na szkodę Klientów i SP ZOZ,
  • zapewnienia gotowości do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa Organizacji, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Dyrekcja SP ZOZ w Brzesku deklaruje, iż wszyscy pracownicy identyfikują się z powyższą polityką, akceptują jej założenia. Została ona zakomunikowana pracownikom oraz wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Zespołu i jest publicznie dostępna.

           

Brzesko, dnia 12.03.2018r.                                                                                    Dyrektor SP ZOZ

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu