Print Friendly, PDF & Email

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej został zrealizowany projekt pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” . 

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 1. „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Beneficjent projektu – Województwo Małopolskie
SP ZOZ w Brzesku – partnerem projektu

Całkowita wartość projektu ogółem w Małopolsce dla wszystkich partnerów: 21 234 084,57 zł, w tym:
kwota projektu ogółem dla SP ZOZ w Brzesku: 429 306,00 zł, w tym:
kwota dofinansowania: 342 877,85 zł
wkład własny: 86 428,15 zł, w tym dotacja organu założycielskiego 82 778,00 zł

Celem projektu było utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania
i monitoringu wszystkich zasobów w jednostkach publicznych na poziomie starostw powiatowych obejmujących publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie działające Pogotowia wraz z satelitarnym pozycjonowaniem wszystkich pojazdów, pozyskiwaniem informacji ze szpitali oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w zakresie danych niezbędnych dla   systemu.
Zbudowany system jest z założenia narzędziem wspierającym pracę dyspozytora medycznego, zespołów ratownictwa medycznego, prace pogotowia ratunkowego oraz zespołów ratownictwa górskiego z wykorzystaniem narzędzi monitoringu satelitarnego GP i modułu GIS.

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu