Print Friendly, PDF & Email

Nazwa projektu:  Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
Nr projektu: 
POIS.09.01.00-00-0341/18

Działanie 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu:           362 500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 
308 125,00 PLN

Głównym celem projektu jest: poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Projekt będzie służył doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci. Zmniejszy to także koszty późniejszego leczenia i zabezpieczenia osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu wpisuje się w cele osi priorytetowej, przyczyni się do zachowania zasady „złotej godziny” oraz wpłynie na „wypełnianie białych plam” w zakresie dostępu do infrastruktury systemu PRM w sposób adekwatny do zagrożeń charakteryzujących różne obszary kraju oraz zapewniający niezbędną opiekę medyczną na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu.

SOR w SP ZOZ w Brzesku jest jedynym działającym w powiecie brzeskim. Znajduje się w pobliżu autostrady A4 oraz drogi krajowej 75, które stanowią jedyny, najważniejszy szlak komunikacyjny do wschodniej granicy państwa. W związku z tym często dochodzi do wypadków komunikacyjnych, w których poszkodowane są także dzieci. Niezwykle ważne jest aby służby medyczne posiadały sprawny, gotowy do użycia w każdej chwili sprzęt ratujący życie dzieci.

Profesjonalna pomoc w stanach zagrożenia życia zmniejsza ryzyko wystąpienia niepełnosprawności u dzieci, a co za tym idzie poprawę jakość życia w przyszłości. Projekt zapewnieni mieszkańcom powiatu lepszy dostęp do infrastruktury ochrony zdrowia, a także z racji większej dostępności do sprzętu i lepszej jego jakości wzrośnie efektywność systemu opieki zdrowotnej w powiecie brzeskim.

SP ZOZ w Brzesku informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu