Print Friendly, PDF & Email

Nazwa Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3
Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Działanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku – Partnerem (27.04.2022 r.).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowite koszty kwalifikowane zadania: 1 873 617,29 zł

W tym:

Kwota dofinansowania dla SP ZOZ w Brzesku: 1 592 574,70 zł

Wkład własny: 281 042,59 zł

Projekt realizowany w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa. Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się m. in. na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 w SP ZOZ w Brzesku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia medycznego:

– Aparatu do znieczulenia

– Toru wizyjnego z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc

– Aparatu RTG

– Defibrylatora z wyposażeniem

– Zamgławiaczy

– Automatycznego systemu zamkniętego do real time PCR

– Automatycznej stacji pipetującej z wyposażeniem

– Zestawu pipet automatycznych

– Wirówki laboratoryjnej


 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu