Print Friendly, PDF & Email

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku – Partnerem (04.05.2020 r.).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Kwota dofinansowania dla SP ZOZ w Brzesku: 1 444 739, 09 zł

Projekt realizowany w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym idzie koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa. Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się m. in. na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 w SP ZOZ w Brzesku obejmuje w szczególności:

  • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego
  • zakup ambulansu z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu