Print Friendly, PDF & Email

Logo Funduszy Europejski, Małopolski, Unii Europejskiej, Flaga Polski

Projekt pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Nr projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18
Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Samodzielnym publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku – Partnerem (11.06.2018r).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość całkowita projektu po stronie Partnera: 5 267 529,84 zł
w tym:
całkowite koszty kwalifikowane: 4 494 812,95 zł w tym:
– kwota dofinansowania: 4 045 331,65 zł
– wkład własny Partnera: 449 481,30 zł
Koszty niekwalifikowane Partnera: 772 716,89 zł

Beneficjent: Województwo Małopolskie

 

Cel projektu:
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:
• ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
• zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
• poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Projekt ma również na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

klauzula informacyjna: klauzula informacyjna MSIM (pdf 91 kB)

Projekt został zakończony  15 grudnia 2023r.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu