Print Friendly, PDF & Email

Nazwa Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SPZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna
Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu:              12 186 960,76 zł
Dofinansowanie:              5 342 233,83 zł
Okres realizacji:  23.05.2018 – 31.10.2020

W ramach tej inicjatywy są podejmowane następujące działania:

  1. Modernizacja Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  2. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  3. Modernizacja Bloku Operacyjnego
  4. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego
  5. Przygotowanie dokumentacji technicznej
  6. Promocja Projektu

Projekt przyczyni się do realizacji potrzeb, które zostały zidentyfikowane w otoczeniu SP ZOZ w Brzesku:

  • poprawią się warunki pracy na Pododdziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Bloku Operacyjnym,
  • lekarze będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu, pozwalającego na wprowadzenie innowacji w leczeniu: m.in. będą mogli posługiwać się diatermia elektrochirurgiczną z funkcją koagulacji argonowej, systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych, funkcją waporyzacji bipolarnej w artroskopii oraz z funkcją elektroresekcji bipolarnej w urologii i ginekologii,
  • zmniejszenie ryzyka zakażeń i śmiertelności pooperacyjnej- dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów wykończeniowych oraz odpowiednich śluz,
  • SPZOZ w Brzesku zredukuje koszty ponoszone na naprawy, serwisy sprzętu używanego na Bloku Operacyjnym i na Oddziale Urazowo – Ortopedycznym, a dostęp do sprzętu nie będzie ograniczony przez problemy techniczne, awarie.

SPZOZ w Brzesku zapewni natychmiastową i najlepszą pomoc na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz Bloku Operacyjnym, a czas oczekiwania na badanie, zabieg – skróci się, dzięki poprawie warunków infrastrukturalnych w placówce

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu