Print Friendly, PDF & Email

logo uni www

 Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej został zrealizowany projekt pn. „Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów” współfinansowany z Unii Europejskiej. 

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 1. „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Całkowita wartość projektu to kwota 1 224 808,23 zł w tym wydatki kwalifikowane 1 129 601,45 zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansował projekt w kwocie 847 201,09 zł co stanowi 75% wartości wydatków kwalifikowanych. Środki własne SP ZOZ w Brzesku wynoszą kwotę 377 607,14 zł.

W ramach projektu zostały zrealizowane zadania:

 • kompleksowe ucyfrowienie radiologii, zastąpienie klisz ze zdjęciem RTG obrabianych chemicznie cyfrowym zapisem zdjęcia do pliku,
 • wdrożenie System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, zakupienie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego systemem EOD oraz zakupienie niezbędnego sprzętu komputerowego, m.in. kombajnów do wprowadzania dokumentów, komputerów do wprowadzania dokumentów, serwerów czy skanerów,
 • utworzenie Serwerowni Dokumentacji Elektronicznej, wyremontowanie pomieszczenia i uzbrojenie w sprzęt techniczny, komputerowy, teleinformatyczny i inne wyposażenie,
 • wykonanie sieci WiFi w budynkach szpitala i poradni.

Celem projektu było dostarczenie pacjentom wysokiej jakości usług medycznych oraz usprawnienie istniejących procedur administracyjno-medycznych w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę ICT. Skutkiem zrealizowania projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania jednostki, bezpieczeństwo danych i dokumentacji elektronicznej, zwiększenie możliwości konsultacji pacjentów na odległość, wgląd do dokumentów w każdym miejscu SPZOZ przez uprawnionych pracowników bez przemieszczania się oraz wzrost jakości świadczonych usług medycznych jako wynik szybkości diagnozowania i zastosowania technologii cyfrowej.

W efekcie zrealizowanego projektu SP ZOZ w Brzesku uzyskał możliwość:

 • włączenia plików graficznych z badaniem RTG do posiadanego zintegrowanego systemu informatycznego, dostępność do pliku dla wielu osób (lekarze, konsultanci, pacjent), możliwość dostępu przez lekarza na oddziale szpitalnym,
 • rozwinięcia teleradiologii (szybki opis badania w nocy i w weekendy),
 • rezygnacji ze szkodliwej dla środowiska technologii fotochemicznej obróbki zdjęć,
 • rezygnacji z uciążliwej pracy personelu technicznego, zatrudnionego do pracy w ciemni do wywoływania klisz RTG, praca w kontakcie z chemikaliami i w oparach chemicznych, nieobojętna dla zdrowia personelu,
 • natychmiastowego podglądu wyniku badania na ekranie monitora bez oczekiwania na obróbkę chemiczną, co ma znaczenie przy diagnozowaniu osób z wypadków drogowych i innych,
 • odbioru wyników poprzez e-usługę razem z badaniem obrazkowym (nie tylko opis ale i plik graficzny),
 • wysoką jakość badania poprzez większą dokładność obrazu, większa rozdzielczość i ostrość (większa liczba pikseli) przy zastosowaniu technologii cyfrowej,
 • łatwiejsze przechowywanie wyników badań (mniejsze pomieszczenie wymagane, mniej szaf i regałów), większe bezpieczeństwo i trwałość przechowywanych zdjęć (klisze ulegają starzeniu i tracą na jakości, obraz cyfrowy jest niezmienny).

Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie następujących celów ogólnych:

 • wzrost konkurencyjności SP ZOZ w Brzesku,
 • wzrost jakości życia mieszkańców powiatu brzeskiego, dzięki poprawie standardów leczenia i dostępu do usług medycznych,
 • stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
 • ochrona środowiska naturalnego.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu