Print Friendly, PDF & Email

Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 “Rozwój systemu ratownictwa medycznego” Konkurs Nr 1/2008, stosownie do pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie nr WND-POIS.12.01.00- 00-041/08, dla projektu pod nazwą:
“Zakup ambulansów przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku” Tutejszy Zespół zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z instytucją wdrażającą tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zakupił dwa nowoczesne ambulanse medyczne (karetki ratunkowe wraz z wyposażeniem) – data odbioru 20.11.2009r.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia zamknął się kwotą 969 325, 58 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 744 459,20 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania 632 790,32 PLN (ze środków Unii Europejskiej z POIiŚ – www.pois.gov.pl)

Przedmiotowy zakup wpłynie na poprawę jakości i skuteczności działań Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu