Opieka długoterminowa

Print Friendly, PDF & Email

Od 1 marca 2010r. SP ZOZ w Brzesku podpisał umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w zakresie: pielęgniarskiej opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych. Cele, zasady i warunki kwalifikowania

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA – zasady udzielania świadczeń i tryb kierowania (zgodnie z wytycznymi płatnika usług zdrowotnych)

1. Świadczenia pielęgniarskie w zakresie opieki długoterminowej domowej udzielane są osobom  przewlekle chorym przebywającym w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej,  intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent złożył deklarację wyboru.

2. Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:
a)zapewnienie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych;
b)przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;
c)edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny;
d)pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

3. Warunkami objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową są:
a)nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
b)nieobjęcie opieką przez zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
c)nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
d)niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

4. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny pacjenta (skala Barthel) uzyskali od 0 do 40 punktów.

5. Do objęcia opieką wymagane jest skierowanie lekarza (podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia), które zawiera niezbędne informacje. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem lub rodziną bądź opiekunem faktycznym termin pierwszej wizyty, w trakcie której dokonuje ponownej oceny stanu pacjenta opartą na skali Barthel oraz ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, jak również zapoznaje pacjenta oraz jego rodzinę lub opiekunów faktycznych ze sporządzonym planem opieki oraz z zasadami zabezpieczenia środków medycznych niezbędnych do realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

6. Pielęgniarka opieki długoterminowej zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, natomiast pacjent lub jego rodzina bądź opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

7. Kontakt z pielęgniarkami długoterminowej opieki domowej:
SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68
Tel/fax.: 14 66 21 223, 797 029 500, 797 029 501, 797 029 502, 519 067 795.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu