Pozyskane dodatkowe środki finansowe

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku informuje, że zgodnie z umową prewencyjną zawartą w dniu 12.03.2019 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24 uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 35 000 zł przeznaczone na przebudowę systemu sygnalizacji pożarowej oraz zakupu ciągu higieniczno-sanitarnego w Pododdziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Głównym celem systemu sygnalizacji pożarowej jest wykrycie zagrożenia pożarowego w jak najwcześniejszej fazie jego rozwoju, możliwość zapewnienia wczesnej ewakuacji ludzi a tym samym zminimalizowanie szkód powstałych w wyniku pożaru. Ciąg higieniczno-sanitarny wraz z szafami do przechowywania materiałów sterylnych i leków jest zamontowany w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. W tym gabinecie wykonywane są zabiegi gipsowania i opatrunków pacjentów. Ciąg zlokalizowany jest w jednym miejscu co zapewnia swobodny dostęp do miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, w trakcie którego może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Taki ciąg obejmuje: stoły służące do przygotowania opatrunków, odstojnik na gips, stanowisko higieny rąk. Jego zakup i montaż spowoduje podniesienie jakości i bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów medycznych oraz zapobiegnie procesom sądowym związanym z roszczeniami pacjentów.

Składamy serdeczne podziękowanie za przekazane środki.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu