Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
26.03.202127.04.2021Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony -art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), na dostawę: „Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne” , Ogłoszenie, SWZ+załączniki, SWZ+załaczniki - zmiana
trwa
23.03.202131.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa "Urządzeń i przyrządów używanych na salach operacyjnych" Ogloszenie, Zalaczniki, Wartość szacunkowa, Informacja z otwarcia oferttrwa
19.03.202131.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp usługa " Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i nadbudowy bloku D"
Ogloszenie, Zalaczniki Odp-1 Instrukcja P-poż, Wartosc szacunkowa, Informacja z otwarcia ofert, Sprostowanie zestawienia ofert
trwa
19.03.202129.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa Różnych produktów spożywczych.
Ogloszenie , Zalaczniki, ODP nr 1 , Informacja w oparciu o art 222 ust.4 Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
19.03.202129.03.2021Zadanie realizowane w ramach dofinansowania projektu DDOM. Umowa nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp- Dostawa " Środków czyszczących i polerujących, różnych produktów spożywczych",Ogłoszenie, SWZ+załączniki , odp nr 1, Informacja na podst. art. 222 ust. 4 ust. PZP, Informacja z otwarcia ofert, Informacja o wyborze ofertyzakończony
18.03.202126.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym Oddziału Gin.-Poł. z PN Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynikzakończony
16.03.202124.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.03.202124.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.03.202116.04.2021Przetarg nieograniczony na dostawę -Implantów ortopedycznych
Ogloszenie , Zalaczniki, https://spzoz-brzesko.pl/wp-content/uploads/2021/03/Odp-implanty.pdf, Odp-2, Odp-3
trwa
15.03.202123.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.03.202123.03.2021 zmian terminu na 06.04.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa - Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogloszenie , Zalaczniki , I Ogloszenie o zmianie ogloszenia , odp nr 1 , II Ogloszenie o zmianie ogloszenia , SWZ i zalaczniki zmienione , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 Pzp , Informacja z otwarcia ofert
trwa
12.03.202122.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.03.202119.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Pracowni Radiologii Ogólnodiagnostycznej
2) w Pracowni Tomografii Komputerowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.03.202123.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lek.Kier.Oddz. , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.03.202119.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.03.202112.04.2021Przetarg nieograniczony na dostawę -Opatrunków
Ogloszenie , Zalaczniki Odp-1, Odp-2
trwa
09.03.202117.03.2021DDOM
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - usługa
„Zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej i opiekuna związane bezpośrednio z usługą zdrowotną świadczoną osobie niesamodzielnej z miejsca zamieszkania do DDOM i z powrotem”,
Ogloszenie, Zalaczniki, Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Wynik
zakończony
09.03.202117.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa - Produktów mleczarskich
Ogłoszenie , Zalaczniki , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 ustawy Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
05.03.202115.03.2021Zadanie realizowane w ramach dofinansowania projektu DDOM. Umowa nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 Tryb podstawowy - Dostawa " Środków czyszczących i polerujących, różnych produktów spożywczych"
Ogłoszenie, Zasłączniki, Odp-1 DZP-271-7/21, Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
26.02.202115.03.2021Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, zawarta w dniu 04 listopada 2020.
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe”, Ogłoszenie, SWZ+załączniki , Informacje w oparciu o art 222 ust 4 Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Informacja o wyborze
zakończony
25.02.202109.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę " Wykonanie projektu budowlanego modernizacji pomieszczeń przychodni na parterze oraz I pietrze w bloku C
Ogłoszenie, Załączniki, Odp-1, Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
25.02.202108.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa - Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , ZałącznikiDZP-271-6/21-odpowiedz nr 1 , DZP-271-6/21 Odp nr 2 , DZP-271-6/21 Sprostowanie , Unieważnienie zadania nr 12,13 i 15 , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
24.02.202130.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych urządzeń i produktów medycznych"- sprzętu jednorazowego użytku,
Ogłoszenie, Załączniki Odp-1 Odp-2 , odp nr 3 , Informacja na podstawie art 222 ust 4 Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert
trwa
23.02.202103.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa Produktów mleczarskich oraz produktów głęboko mrożonych
Ogłoszenie , Załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust. 4 ust.Pzp., Informacja o wyborze oferty
zakończony
19.02.2021.26.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich: w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.02.202126.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej: w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.2021 25.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień
2) w Poradni Leczenia Uzależnień
3) w Poradni Zdrowia Psychicznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.202125.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale urologicznym połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.202126.02.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa Różnych produktów spożywczych.
Ogłoszenie ,Załączniki , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Uniewaznienie
uniewazniony
18.02.202103.03.2021Zapytanie ofertowe na " Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
Ogłoszenie, Załączniki, Odp-1,Zał-1 zmiana, Odp-2, Informacja z otwarcia ofert,Wynik DZP-2711-1-2021
zakończony
17.02.202119.02.2021Zadanie realizowane na podstawie umowy nr: 9/WI/2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Zaproszenie do składania ofert na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Rozbudowa instalacji gazów medycznych”, zadanie realizowane jest w oparciu o art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.) w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.),
Zaproszenie do składania ofert, Załączniki, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
16.02.202124.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PK i PG w zakresie programów lekowych
2) w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.02.202125.02.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, usługę projektowania pod nazwą " Wykonanie projektu budowlanego modernizacji pomieszczeń przychodni na parterze oraz I piętrze w bloku C",
Ogłoszenie
SWZ z załącznikami, Zał-10-ID, Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ust. PZP, Zbiorcze zestawienie ofert, Unieważnienie
unieważniony
10.02.202115.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę -Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , zalaczniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 ustawy Pzp , Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowanuia
unieważniony
09.02.202112.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę- Wyrobów diagnostycznych
Ogloszenie , Zalaczniki , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert-DZP-271-2-U/21 , Informacja o wyborze oferty
zakończony
09.02.202112.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków immunosupresyjnych"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki , odp nr 1, Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ust. Pzp ; DZP-271-1-U/21, Informacja z otwarcia ofert; DZP-271-1-U/21 , Informacja o wyborze oferty
zakończony
04.02.202119.02.2021Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, zawarta w dniu 04 listopada 2020.
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe”

Ogłoszenie, SWZ+załączniki, Rysunki, Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
27.01.202110.02.2021Przetarg ustny na dzierżawę gruntu o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na przystanek dla osób ,zlokalizowany w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj.
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
27.01.2021Plan zamówień na rok 2021,
Plan , Plan zamówień- aktualizacja, Plan zamówień- aktualizacja
26.01.202110.02.2021Zadanie realizowane na podstawie umowy nr: 9/WI/2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Rozbudowa instalacji gazów medycznych”
Ogłoszenie, SWZ + załączniki, Informacja na podst. art. 222 ust. 4 ust. Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
25.01.202109.02.2021Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 19 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
21.01.202128.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
21.01.202128.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202126.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202125.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202125.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202125.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu