Realizowane programy zdrowotne w SP ZOZ w Brzesku w 2017roku

Print Friendly, PDF & Email

W 2017r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku realizuje następujące programy zdrowotne dostępne dla naszych pacjentów:

CHORÓBY UKŁADU KRĄŻENIA – program finansowany przez MOW NFZ

Realizatorzy programu – lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Program jest skierowany do osób będących na liście aktywnej lekarza POZ i w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat w danym roku kalendarzowym, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia. Osoby te w ciągu ostatnich 5 lat nie mogły korzystać z badań w ramach programu również u innego świadczeniodawcy.   Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

 

Celem programu jest:

 • obniżenie o ok. 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka;
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK);
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK;
 • promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Ilość wykonanych badań od stycznia do września 2017roku – 17.

 

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY – program finansowany przez MOW NFZ

Realizatorzy programu – pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Adresatami programu są osoby dorosłe będące na liście deklaracyjnej pielęgniarki POZ,  u których nie rozpoznano gruźlicy, a które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub,  u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności  usposabiających: bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. Programem objęte są również osoby, które samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

Celem programu jest:

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę;
 • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę;
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę;
 • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną;
 • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Ilość wykonanych badań od stycznia do września 2017roku – 26

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – „Być Kobietą …” – finansowany przez MOW NFZ

Program jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 25-59 lat (zgodnie z rocznikiem), które  w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badanie można wykonać  w Poradni Ginekologiczno – Położniczej tut. Zespołu zlokalizowanej w Brzesku lub w Woli Dębińskiej. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. SP ZOZ w Brzesku realizuje etap podstawowy. Podczas wizyty u ginekologa lekarz lub położna pobierają materiał  do badania, który zostanie wysłany do oceny mikroskopowej. W zależności od wyników, lekarz podejmie decyzję  o dalszym działaniu.

Może to być:

 • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach, jeśli wynik jest prawidłowy i brak czynników ryzyka
 • zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego (po 12 miesiącach) w ramach programu   w uzasadnionych przypadkach dotyczy to przede wszystkim kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) – co 12 miesięcy
 • skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach Etapu pogłębionej diagnostyki programu, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania

Ilość wykonanych badań od stycznia do września 2017roku – 509, z czego 5 pacjentek skierowano do dalszej diagnostyki, w związku z otrzymaniem nieprawidłowych wyników.

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – program finansowany przez MOW NFZ   w Krakowie

Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
 • rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub
 • mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Badania przeprowadzane w ramach programu profilaktyki raka piersi są bezpłatne i nie wymagają skierowania. SP ZOZ w Brzesku realizuje I etap programu – podstawowy, polegający na przeprowadzenie wywiadu i wypełnieniu ankiety w systemie  informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wykonaniu badania mammograficznego: 2 x 2 zdjęcia mammograficznego wraz z opisem. Badanie można wykonać w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Brzesku – w Pracowni Mammografii.

SP ZOZ w Brzesku udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju programy zdrowotne, w zakresie: Program Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy – w pracowni stacjonarnej.

W okresie od stycznia do września 2017r. wykonano 422 badania, z czego 21 pacjentek zostało skierowanych do dalszej diagnostyki, w związku z nieprawidłowymi wynikami badań.

 

PROGRAM ZDROWOTNY DOTYCZĄCY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH W MAŁOPOLSCE –  finansowany przez Powiat Brzeski.

Program przeznaczony dla dzieci urodzonych w 2014r., które w  dniu przystępowania do w/wym. programu tj. podawania pierwszej dawki (i zarazem ostatniej) szczepienie nie mają więcej niż 3 lata i dzieci urodzonych w latach 2015 – 2016, zameldowanych na terenie Gminy Brzesko i Gminy Dębno, za wyjątkiem: dzieci z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi pozbawionymi władzy rodzicielskiej oraz uczęszczających do żłobków, jak również dzieci wcześniej zaszczepionych przeciwko pneumokokom.

Dotychczas z szczepień wykonywanych szczepionką Prevenar skorzystało już 120 dzieci do lat  3 (poza dziećmi urodzonymi w 2017r.) Planuje się zaszczepienie łącznie 213 dzieci.

 

PROGRAM ZDROWOTNY DOTYCZĄCY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) w  MAŁOPOLSCE –  finansowany przez Powiat Brzeski.

Program adresowany do dziewczynek w wieku 13 lat urodzonych w roku 2004 oraz dziewczynek, które brały udział w Programie w 2016r. i którym podano I dawkę szczepionki w 2016r. wymagające zakończenia cyklu szczepień w 2017r., zameldowanych na terenie Gminy Brzesko i Gminy Dębno, za wyjątkiem dziewcząt z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi. Dla osób z rocznika 2003 przewidziano 55 szczepień, natomiast dla rocznika 2004 przewidziano 29 szczepień. W programie szczepienia są wykonywane szczepionką Silgard.

 

Projekt pn: „ZADBAJ O  ZDROWIE! PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BRZESKIEGO – finansowany przez MRPO w Krakowie do 2018r.

Projekt skierowany do osób w wieku 50-65 lat, lub młodszych w grupie ryzyka. Dotychczas ponad 130 osób skorzystało z prelekcji, szkoleń oraz punktów konsultacyjnych organizowanych przez pielęgniarki oraz lekarzy pracujących w SP ZOZ w Brzesku. Uczestnicy tych spotkań otrzymują materiały szkoleniowe przygotowane przez personel brzeskiego Szpitala. Sukcesywnie wykonywane są także badania kolonoskopowe – dotychczas obyło się ich prawie 250, a do końca 2017 r. planuje się wykonać 300 badań. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z badania w znieczuleniu, udogodnień związanych z transportem, opieką nad osobami zależnymi, otrzymują także bezpłatnie środek przygotowujący do badania oraz dokładne zalecenia co do diety.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat profilaktyki raka jelita grubego, rozpoznawania oraz metod leczenia. Szeroko prowadzona kampania informacyjno-edukacyjna ma zachęcić mieszkańców powiatu do zgłoszenia się na badania profilaktyczne oraz zwrócić ich uwagę na zdrowy tryb życia oraz prawidłowe odżywianie. Proponowane udogodnienia mają przełamać bariery uniemożliwiające wykonywanie badań takich jak problem z dojazdem na badanie, pozostawienie dziecka lub wnuka bez opieki lub lęk przed bólem.

 

Jako partner kontynuujemy już czwartą edycję programu pod nazwą „PROFILAKTYKA DEPRESJI I ROZPOWSZECHNIANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH W OBSZARZE ZDROWIA PSYCHICZNEGO”. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego”, który jest realizowany przez Szpital Specjalistyczny  im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Celem programu jest:

 • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym,
 • zwiększenie dostępności metod profilaktycznych dla mieszkańców Małopolski poprzez upowszechnianie informacji o dostępnych świadczeniach medycznych, takich jak: psychoedukacja, pomoc psychologiczna, psychoterapia, konsultacje psychiatryczne, poradnictwo dietetyczne i dotyczące stylu życia.

W ramach programu osoby zainteresowane tym programem mogą korzystać z bezpłatnych porad profilaktycznych mających uchronić ich przed depresją.

Porada profilaktyczna to osobista rozmowa z konsultantem, trwająca około godziny.  Jest przeznaczona dla osób zdrowych, chcących ocenić stopień swojej psychicznej odporności na depresję. Zalecana jest również osobom, które nie czują się wystarczająco dobrze. Dowiedzą się, jak zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia i odzyskać utracony dobrostan psychiczny.
Porady udzielane są przez przeszkolonych konsultantów posiadających wykształcenie i doświadczenie w psychologii, psychoterapii: psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci, itp.

Liczba przyjętych pacjentów w ramach programu „Wyprzedzić smutek” za okres styczeń -październik 2017 wynosi 64 osoby.

 

W 2017r. kontynuowany jest projekt pn.  “DAJMY SOBIE SZANSĘ” przez SP ZOZ w Brzesku wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka dot. bezpłatnego badania USG piersi. Projekt współfinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Brzesku, a realizowany w Pracowni USG tut. Szpitala. Z badania mogła skorzystać każda mieszkanka Powiatu Brzeskiego niezależnie od wieku. Badania przeprowadzane były w wyznaczone soboty w miesiącach: wrzesień, październik, listopad. Z badania skorzystało 170 kobiet.

 

MAŁOPOLSKIE DNI PROFILAKTYKI ZDROWIA

W dniach 18-24 września SP ZOZ w Brzesku uczestniczył w Małopolskich Dniach Profilaktyki Zdrowia pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

W tym terminie zorganizowano spotkanie z edukatorem ds. cukrzycy, udzielano porad w Poradni Cukrzycowej, pielęgniarki mierzyły ciśnienie tętnicze krwi oraz badały poziom glukozy. Prowadzone działania spotkały się z zainteresowaniem społeczeństwa naszego powiatu. 

 

Program pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I PODNOSZENIE JAKOŚCI SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BRZESKO, poprzez poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o programy ograniczenia picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających  dowiedzioną skuteczność dla mieszkańców Gminy Brzesko. W/wym. program realizowany jest w okresie 15.05.2017r. – 15.12.2017r. Uczestnikami zadania są osoby z Gminy Brzesko, które podjęły decyzje o rozpoczęciu leczenia w zakresie walki z uzależnieniem, jak również członkowie rodzin w zakresie rozumienia problemu szkodliwego używania alkoholu oraz o możliwościach i formach pomocy.

W ramach zadania realizowane są działania polegające na:

 1. prowadzeniu sesji indywidualnych w ramach pogłębionego etapu leczenia dla pacjentów używających szkodliwie substancje psychoaktywne, członków rodzin oraz pacjentów objętych programem ograniczania picia,
 2. prowadzenie sesji psychoterapii grupowej dla pacjentów w ramach pogłębionego etapu leczenia, w tym:
  1. grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
  2. grupa pracy nad uczuciami dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin,
  3. grupa pracy nad nawrotem choroby dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
  4. grupa pracy nad dalszym trzeźwieniem dla absolwentów oddziału dziennego.
 3. podejmowanie działań edukacyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniem, używających szkodliwie, uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP (dopalacze),
 4. prowadzenie w poradni konsultacji dla rodziców, członków rodzin osób używających szkodliwie, uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.

Program finansowany przez Gminę Brzesko.

 

Program pn.: PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY  I RODZICÓW Z TERENU GMINY BRZESKO NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NSP, A TAKŻE POZAMEDYCZNEGO STOSOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRYCH STOSOWANIE MOŻE PROWADZIĆ DO UZALEŻNIENIA. W/wym. program realizowany jest w okresie 15.05.2017r. – 15.12.2017r.  

W ramach zadania podejmowane są działania edukacyjne dla osób zagrożonych uzależnieniem, używających szkodliwie substancje psychoaktywne, uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP (dopalacze). Adresatami programu są dzieci, młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Brzesko, narażone na ryzyko użycia substancji psychoaktywnych i wynikające z tego szkody. Jako zakładane rezultaty realizowanego zadania, należy wskazać uzyskanie wiedzy w zakresie rozumienia problemu szkodliwego używania, uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych, NSP oraz o możliwościach  i formach pomocy przez osoby zagrożone uzależnieniem, używające szkodliwie, uzależnione od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.

Program finansowany przez Gminę Brzesko.

 

Od kilku lat SP ZOZ w Brzesku wraz ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy ,,OSTOJA” prowadzi  GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka w pomieszczeniach Działu Usprawniania Leczniczego tut. Zespołu. Projekt jest finansowany przez: Gminę Brzesko i Powiat Brzeski. Dzieci z grupy podwyższonego ryzyka kierowane przez lekarzy poz oraz pediatrów po badaniu przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, który świadczy te usługi w ramach wolontariatu są kwalifikowane do odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych.

W 2017r. skorzystało z gimnastyki korekcyjnej 44 dzieci, z czego 27 dzieci z Gminy Brzesko.

 

Zapraszamy do skorzystania z realizowanej przez tut. Szpital, kompleksowej oferty programów badań profilaktycznych, które umożliwiają sprawdzenie stanu zdrowia. Badania profilaktyczne pozwalają na monitorowanie prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz na wykrycie stanów chorobowych, często już w bardzo wstępnej fazie, co umożliwia podjęcie szybszego a tym samym na ogół skuteczniejszego leczenia. Zdrowy styl życia to także kontrolowanie swojego stanu zdrowia  i przeprowadzanie regularnie badań.

Programy kompleksowych badań profilaktycznych dotyczą zarówno profilaktyki ogólnej jak i profilaktyki specjalistycznej, która skierowana jest na wykrycie konkretnych chorób. Przygotowane przez nas badania profilaktyczne są również atrakcyjne z uwagi na fakt, iż są bezpłatne.

BĄDŹ ZDRÓW – RAZEM Z NAMI

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu