SP ZOZ w Brzesku poszerza bazę szkoleniową dla lekarzy

Print Friendly, PDF & Email

SP ZOZ w Brzesku jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie Anestezjologii  i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych, Medycyny Ratunkowej, Rehabilitacji medycznej a w kwietniu br. otrzymaliśmy akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie Geriatrii, Chorób Płuc oraz Ortopedii i traumatologii i narządu ruchu  – zapraszamy lekarzy z całej Polski.

Wykaz wolnych miejsc na szkolenia specjalizacyjne w SP ZOZ w Brzesku:

Anestezjologia i Intensywna Terapia            –  3
Chirurgia ogólna                                             –  1
Choroby wewnętrzne                                     –  9
Choroby płuc                                                  –  3
Geriatria                                                          –  2
Medycyna ratunkowa                                    –  1
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu   –  1
Rehabilitacja medyczna                                –  4

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku jest największym zakładem  leczniczym w Powiecie Brzeskim. Pozycja szpitala jest równie mocna wśród innych placówek powiatowych województwa małopolskiego.

Dynamiczny rozwój placówki w dużej mierze jest wynikiem podejmowania wszelkich działań ukierunkowanych na dostarczenie pacjentom kompleksowych świadczeń medycznych. Dzięki takiej strategii SP ZOZ uruchamia nowe świadczenia zdrowotne, co odpowiada na  zapotrzebowanie  naszych pacjentów.

SP ZOZ w Brzesku świadczy bardzo szeroką gamę usług medycznych poczynając od szerokiej diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego, lecznictwa rodzinnego wraz z rozbudowaną medycyną szkolną, stomatologię, rehabilitację ambulatoryjną i stacjonarną, leczeniem psychiatrycznym, profilaktyką, ratownictwem medycznym oraz szpitalnym lecznictwem stacjonarnym.

Z MOW NFZ w Krakowie tutejsza placówka ma podpisane następujące rodzaje umów:

– leczenie szpitalne w ramach, której działa:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Dziecięcy,
 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Noworodkowym,
 • Oddział Urologii,
 • Oddział Chorób Płuc oraz
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,

– ambulatoryjna opieka specjalistyczna (umowy zawarte w 30 zakresach świadczeń  specjalistycznych) wraz badaniami diagnostycznymi kosztochłonnymi (gastroskopia, kolonoskopia, Badanie Tomografii Komputerowej),

– rehabilitacja lecznicza, w ramach, której działa:

 • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Ośrodki Leczenia Dziennego (Rehabilitacja Ogólnoustrojowa),
 • Rehabilitacja dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
 • Ośrodek Leczenia Dziennego (Rehabilitacja Kardiologiczna) oraz
 • leczenie ambulatoryjne w ramach Poradni Rehabilitacyjnej
 • Dział Usprawniania Leczniczego.

– opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ramach, której działa:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Leczenie Ṡrodowiskowe (domowe),
 • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu,

– leczenie stomatologiczne w ramach, której działają trzy gabinety stomatologiczne w Brzesku, Woli Dębińskiej oraz w Jadownikach,

– podstawowa opieka zdrowotna, w ramach, której oprócz opieki lekarskiej lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej jest realizowana nocna i świąteczna opieka medyczna oraz medycyna szkoła przez pielęgniarki szkolne w szkołach na terenie miasta Brzeska oraz Powiatu Brzeskiego,

– opieka pielęgniarska długoterminowa,

– programy lekowe – w ramach tego zakresu realizujemy, jako jeden  z 5 podmiotów w Małopolsce leczenie schorzeń reumatologicznych nowoczesnymi terapiami z użyciem leków biologicznych,

– świadczenia odrębnie kontraktowane w ramach, której są udzielane świadczenia tlenoterapii domowej,

–  profilaktyka w ramach, której wykonywane są badania mammograficzne dla kobiet oraz przesiewowy program wykrywania raka szyjki macicy,

– ratownictwo medyczne w ramach, której działają zespoły ratownicze specjalistyczne w Brzesku oraz   zespoły  podstawowe w Brzesku, Szczurowej i w Czchowie.

Oprócz powyższej oferty usługowej szpital realizuję wiele programów profilaktycznych, obecnie między innymi są to:

Programy profilaktyczne realizowane w ramach kontraktu z NFZ:

 1. Badania mammograficzne,
 2. Badania cytologiczne,
 3. Profilaktyka gruźlicy,
 4. Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

Programy profilaktyczne realizowane poza kontraktem z NFZ:

 1. Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego,
 2. Realizacja zadania pn. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień behawioralnych – realizowany przy wsparciu finansowym m.in. Gminy Brzesko
 3. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego – realizowany z udziałem Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie,
 4. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienie przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach finansowanym przez Gminę Brzesko oraz szczepienia dziewczynek przeciw HPV.

SPZOZ posiada rozbudowaną i ciągle unowocześnianą bazę diagnostyczną w zakresie:

 • Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Radiologiczna Ogólnodiagnostyczna, Pracownia Mammografii, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG),
 • Samodzielnych Pracowni Diagnostycznych tj.: (Pracowni Endoskopii – gdzie wykonywane są badania gastroskopii i kolonoskopii, Pracownia EKG, Prób Wysiłkowych Serca i badań metodą Holtera, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia Spirometrii) oraz
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej tj.: (Laboratorium Analityki Ogólnej, Laboratorium Biochemii, Laboratorium Hematologii, Laboratorium Immunochemii, Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych, Laboratorium Serologii Transfuzjologicznej).

Jest ona zapleczem dla lecznictwa szpitalnego oraz w dużej części zaspokaja potrzeby w zakresie diagnostyki dla lecznictwa ambulatoryjnego

Konkludując, można stwierdzić, iż SP ZOZ w Brzesku z uwagi na fakt, iż realizuje tak szeroki wachlarz usług jest placówką wykonującą świadczenia medyczne nie tylko na podstawowym poziomie, ale w wielu zakresach specjalistycznych, co w połączeniu z wysoką jakością udzielanych świadczeń  jest największym atutem dla tutejszej społeczności.

Należy podkreślić, że placówka cały czas się rozwija stawiając na szkolenia personelu oraz inwestycje zarówno w infrastrukturę jak i nowoczesny sprzęt medyczny.

Wśród wielu zrealizowanych projektów przez szpital między innymi należy wymienić:

 • kompleksowa termomodernizacja obiektu szpitalnego,
 • projekt E-pacjent w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w podnoszeniu obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych,
 • dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymogów obowiązujących w przepisach wraz z doposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny,
 • podniesienie dostępności do SOR w Brzesku poprzez budowę lądowiska dla helikopterów dostępnego do lądowania zarówno w dzień i w nocy,
 • zakup karetek,
 • modernizacja wszystkich oddziałów szpitalnych, w tym także ośrodków dziennych,
 • zakup agregatu prądotwórczego,
 • przystosowanie obiektu do wymogów p. poż.,
 • bieżąca modernizacja pomieszczeń diagnostyki, poradni specjalistycznych, Apteki Szpitalnej,
 • ciągły zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego.

Celem tych działań jest zapewnienie mieszkańcom powiatu brzeskiego kompleksowej, dobrze zorganizowanej i zapewniającej bezpieczeństwo zdrowotne  opieki medycznej.

Bardzo istotną kwestią, która wyróżnia tutejszą placówkę od innych jest także i to, że od roku 2005, szpital nie ponosi strat, Szpital jest głównym pracodawcą w Powiecie Brzeskim.

Od roku 2007 szpital posiada nieprzerwanie certyfikat jakości ISO. Dodatkowo należy nadmienić, iż tutejsza palcówka od roku 2009 posiada certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Na koniec należy podkreślić, iż SP ZOZ w Brzesku jako jedyny w Małopolsce świadczy kompleksową opiekę medyczną począwszy od poziomu opieki neonatologicznej i pediatrycznej, onkologicznej i geriatrycznej. Posiadamy szeroki wachlarz świadczeń medycznych zarówno leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego a także w środowisku domowym. Nasi pacjenci mogą skorzystać z kompleksowej opieki począwszy od lekarza POZ, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, stomatologa, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, leczenia szpitalnego, opieki rehabilitacyjnej, psychiatrycznej oraz geriatrycznej. Dodatkowo szeroka baza diagnostyczna daje możliwość szybkiego diagnozowania i leczenia chorego, co jest niezmiernie istotne zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych. W naszym szpitalu pacjenci onkologiczny znajdą także opiekę specjalistyczną w zakresie onkologii, w związku z realizowanym pakietem onkologicznym zarówno w poradniach specjalistycznych jak i w oddziałach szpitalnych.

Tak szeroka gama świadczeń jest niezaprzeczalną zaletą tutejszej placówki i doskonałym miejscem na szkolenie dla młodych lekarzy.

Dołącz do zgranego zespołu profesjonalistów!

Kontakt: Sekretariat tel. 14 66 21 425,
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych tel. 14 66 21 432, 
mail: szpital@spzoz-brzesko.pl, lub osobiście w siedzibie szpitala.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu