SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA

Print Friendly, PDF & Email

szybka_terapia_onkologiczna_logoSZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku w drodze zawartych kontraktów z MOW NFZ w Krakowie z dniem 1 stycznia 2015 roku przystąpił do realizacji świadczeń medycznych w ramach, tzw.: ,,Szybkiej Terapii Onkologicznej’’.
Oznacza to, iż pacjent, u którego:
1.    w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy,
2. lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy – ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania.
Powyższe świadczenia są realizowane w ramach następujących poradni i oddziałów szpitalnych tut, placówki:
A). Podstawowa Opieka Zdrowotna: poradnie zarówno w Brzesku, Uszwi, Jadownikach i Woli Dębińskiej a także Poradnia Dziecięca w Brzesku,
B). Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:  powyższe świadczenia będą realizowane w Poradni Endokrynologicznej, Poradni Neurologicznej, Poradni Chorób Płuc dla Dorosłych, Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Brzesku i w Woli Dębińskiej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Poradni Urologicznej,
C). Leczenie Szpitalne:  Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Urologii oraz Oddział Chorób Płuc.

Jednocześnie informujemy, iż został wyznaczony koordynator – do którego zadań należeć będzie w szczególności udzielanie pacjentom informacji o organizacji procesu leczenia oraz koordynacja współpracy między poszczególnymi poradniami, oddziałami i pracowniami diagnostycznymi tut. szpitala a podmiotami zewnętrznymi w ramach realizacji kompleksowej opieki onkologicznej  nad pacjentem.

Funkcję Koordynatora w SP ZOZ w Brzesku pełni Pani Ewa Podłęcka. Podajemy telefon do kontaktu: 519 067 793.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu