Print Friendly, PDF & Email

LABORATORIUM WPISANE NA LISTĘ LABORATORIÓW COVID

Kierownik Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych
mgr inż. Danuta Martyna-Łuciów – specjalista mikrobiologii medycznej

Personel
mgr analityki med. Beata Sacha – st. asystent, diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
mgr analityki med. Karolina Świerczek – mł. asystent, diagnosta laboratoryjny
mgr inż. Małgorzata Nowak-Wołkowska – mł. asystent, diagnosta laboratoryjny
Grażyna Jurek – st. technik analityki medycznej
Teresa Sikora – st. technik analityki medycznej
Agata Legutko – sekretarka medyczna
Ewa Kapa – sekretarka medyczna

 

Lokalizacja

 • Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych  – I piętro
 • Pokój Przyjęć Materiałów do badań mikrobiologicznych –  I piętro  od  strony  Oddziału Dziecięcego.

Numery telefonów do kontaktu:
Kierownik Laboratorium – (14) 66 21 225
Punkt Przyjęć Materiałów – (14) 66 21 227
Laboratorium– (14) 66 21 330, faks – (14) 66 21 332

Laboratorium czynne:
od poniedziałku do piątku: 700-2030
Przyjmowanie materiałów: 715-1800 (dla pacjentów ambulatoryjnych)
Przyjmowanie materiałów: 715-1930 (dla oddziałów szpitalnych)

sobota: 700-2030
Przyjmowanie materiałów: 715-1300 (dla pacjentów ambulatoryjnych)
Przyjmowanie materiałów: 715-1930 (dla oddziałów szpitalnych)

niedziela i święta: 700-2030  (tylko dla oddziałów szpitalnych)
Przyjmowanie materiałów: 715-1930 (dla oddziałów szpitalnych)

Istnieje możliwość pobrania materiału do badań mikrobiologicznych w gabinecie zabiegowym (pok. nr 185, I p.)
w godzinach 700 – 1730 od poniedziałku do piątku (wymazu z gardła, nosa, zmian skórnych)

Szczegółowych   informacji   na temat sposobu pobierania i transportu  materiału do badań mikrobiologicznych można uzyskać pod  numerami  telefonów:  (14) 66 21 227 ;   (14) 66 21 330

 UWAGA:

W przypadku , kiedy materiał do badan mikrobiologicznych zostanie:
Ÿ  – pobrany na podłoże  o przekroczonym terminie ważności ,
Ÿ  – źle / nieczytelnie opisany lub bez opisu,
Ÿ  – do  zabrudzonych pojemników,
Ÿ  – z nieprawidłowo wypełnionym skierowaniem,
Ÿ  – pobrany i/lub transportowany  niezgodnie z procedurą pobierania i transportu, laboratorium może odmówić  przyjęcia materiału, do czasu  usunięcia nieprawidłowości

Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne dla :
Ÿ – oddziałów szpitalnych,
Ÿ  – pacjentów posiadających skierowanie lekarskie,
Ÿ  – pacjentów prywatnych, nie posiadających skierowania – według cennika badań
Ÿ  – ośrodków, z którymi szpital podpisał umowę na świadczenia medyczne

 • Dla celów statystycznych  i rozliczeniowych w Laboratorium wprowadzono  jednolity system kodowania badań laboratoryjnych oparty o polską wersję Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9).
 • Infrastruktura komputerowa pracowni  funkcjonuje w postaci dwóch systemów informatycznych: Amsa  oraz Info Medica. Komputerowa rejestracja  zlecanych badań i wyników umożliwia powstanie bazy danych dla celów statystycznych i  archiwizacji.
 • Raporty z badań mikrobiologicznych  zawierają niezbędne informacje dot. prawidłowej  interpretacji wyniku badania  a  miesięczne sprawozdawanie  z wykonanych procedur  – zestawienie statystyczne  dla  systemu wewnętrznego budżetowania, stosowanego w szpitalu.
 • Formularze zleceń oraz wyniki badań są archiwizowane celem zapewnienia pełnej odtwarzalności.
 • Metodyka i interpretacja wyników oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów  prowadzona jest zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczenia Lekowrażliwości EUCAST , zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii  oraz Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów(KORLD).
 • Analizy identyfikacyjne i wrażliwości drobnoustrojów wykonywane są z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatu diagnostycznego VITEK 2 compact  a wykrywanie drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych przy udziale nowoczesnego, zautomatyzowanego systemu BacT/ALERT 3D francuskiej firmy bio Merieux.
 • Diagnostyka molekularna prowadzona jest w analizatorach: GeneXpert Dx firmy CEPHEID, QI Astat-firmy QIAGEN, Rotor – Gene Q firmy QIAGEN.
 • Serodiagnostyka w kierunku SARS-CoV-2 prowadzona jest w analizatorze Vir Clia firmy Vircell z zastosowaniem met. ELISA i chemiluminescencji.
 • Na podstawie analizy mikrobiologicznej materiału klinicznego oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego mikrobiologa formułowany jest wynik badania mikrobiologicznego, który potwierdza lub wyklucza obecność drobnoustroju chorobotwórczego (czynnika etiologicznego zakażenia). Wyniki badań drukowane są w systemie Info Medica i autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych.
 • Określenie wrażliwości na odpowiednio dobrane antybiotyki oraz komentarz mikrobiologa dotyczący interpretacji cech oporności wyhodowanego drobnoustroju mają istotne znaczenie zarówno dla lekarza jak i pacjenta.

Wiarygodność badań
Od 1994 roku Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych uczestniczy w ogólnopolskich, zewnętrznych sprawdzianach jakości POLMICRO, organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Od 2021 roku uczestniczy w Międzynarodowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości (EQA) SARS-CoV-2. Troska o jakość badań oraz kontrola jakości należą do priorytetów laboratorium. Każdego roku laboratorium uzyskuje bardzo dobre wyniki w w/w sprawdzianach kontroli jakości, czego potwierdzeniem są otrzymywane certyfikaty.

Certyfikat POLMICRO 2020 (pdf, 471 KB)

Certyfikat POLMICRO 2021 (pdf, 471 KB)

Certyfikat POLMICRO 2022 (pdf.471 KB)

CERTYFIKAT EQA (pdf, 1085 KB)

Osiągnięciem laboratorium jest  wykrycie w posiewie krwi  pacjenta, u którego rozwinęła się sepsa,  szczepu Capnocytophaga canimorsus –  wolno-rosnącej Gram-ujemnej pałeczki, często obecnej w ślinie psów. Czynnikami ryzyka tego zakażenia jest nadużywanie alkoholu, nikotynizm, splenenektomia i inne postacie immunosupresji. W każdym przypadku rany pogryzieniowej należy brać pod uwagę powyższą etiologię i przeprowadzić staranny wywiad dotyczący kontaktu ze zwierzętami. Przedstawiony przypadek sepsy w wyniku rany pogryzieniowej zadanej przez psa został opublikowany w Polskim Merkuriuszu Lekarskim (Pol. Med. J.), 2015, Tom XXXIX, Nr 232, PAZDZIERNIK

 

Zakres wykonywanych badań mikrobiologicznych:

Czas oczekiwania na wynik badania mikrobiologicznego zależy od rodzaju materiału, kierunku badania, gatunku wyhodowanego mikroorganizmu.

1)      Badania immunodiagnostyczne

Lp.Badania immunodiagnostyczneCzas oczekiwania na wynik
1Legionella pneumophila serogrupa 1 – oznaczenie antygenu w moczu30 min.
2Streptococcus pneumoniae – oznaczenie antygenu w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym30 min.
3Clostridium difficile – oznaczenie antygenu GDH i toksyny A/B w kale ( dot. biegunek poantybiotykowych)60 min.
4Rotawirus/adenowirus – oznaczenie antygenu w kale30 min.
5Adenowirus – oznaczenie antygenu w wymazie z nosogardła30 min.
6 Grypa typ A i B – oznaczenie antygenu grypy w wymazie z nosa i gardła30 min.
7Streptococcus pyogenes – oznaczenie antygenu w wymazie z gardła30 min.
8RSV ( syncycialny wirus oddechowy) – oznaczenie antygenu wirusowego zapalenia płuc i oskrzeli w popłuczynach z nosa i wymazie z nosogardzieli30 min.
9Norowirus - oznaczenie antygenu w kale30 min.
10Campylobacter spp. – oznaczenie antygenu w kale30 min.
11Mycoplasma pneumonie – oznaczenie przeciwciał IgM (surowica)30 min.
12Helicobacterpylory - oznaczenie antygenu w kale30 min.
13SARS-CoV-2 – oznaczenie antygenu w wymazie z nosogardła/gardłaok. 2 godz.
14Wirus SARS-CoV-2 p/c IgA/IgM (surowica)24 godz.
15Wirus SARS-CoV-2 p/c IgG (surowica)24 godz.
16Wirus SARS-CoV-2 p/c IgA/IgM/IgG (surowica)24 godz.
17Wirus SARS-CoV-2 p/c IgG poszczepienne (surowica)24 godz.
18Borrelia burgdorferi(Lyme) IgG/ELISA (surowica)3-4 dni
19Borrelia burgdorferi(Lyme) IgM/ELISA (surowica)3-4 dni
20Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG /surowica/ MONOTEST /badanie citowe/24 godz.
21Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM /surowica/ MONOTEST /badanie citowe/24 godz.

2)      Badania bakteriologiczne

Lp.Badania bakteriologiczneCzas oczekiwania na wynik
1Badanie w kierunku bakterii beztlenowych7 dni
2Badanie cewki moczowej , stercza , nasienia2-4 dni
3Posiew moczu2-4 dni
4Wymaz z gardła/ nos, migdałków, krtani2-4 dni
5Wymaz z gardła/nosa w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus2-4 dni
6Eozynofilia24 godz.
7Badanie dolnych dróg oddechowych – plwociny2-4 dni
8Wymaz z kanału szyjki macicy2-4 dni
9Wymaz z pochwy w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych (w tym Gardnerella vaginalis)2-4 dni
10Stopień czystości pochwy
11Badanie w kierunku Neisseria gonorrhoeae3-4 dni
12Nosicielstwo S.agalactiae w pochwie – GBS48 godz.
13Trichomonas vaginalis (rzęsistek)3 dni
14Posiew płynu z jam ciała, wymaz2-4 dni
15Wymaz z oka2-4 dni
16Wymaz z ucha2-4 dni
17Wymaz z rany, ropnia, czyraków, owrzodzeń, odleżyn2-4 dni
18Wymaz ze zmian skórnych (m.in. zmiany trądzikowe)2-4 dni
19Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku Salmonella i Shigella3-4 dni
20Badanie czystości mikrobiologicznej metodą kontaktową3-4 dni
21Sporal -2 testy7 dni
22Badanie przesiewowe ESBL /wymaz z odbytu/2-4 dni
23Badanie przesiewowe VRE /wymaz z odbytu/2-4 dni
24Badanie przesiewowe KPC /wymaz z odbytu/2-4 dni

3)      Badania genetyczne

Lp.Badania genetyczneCzas oczekiwania na wynik
1Wirus SARS-CoV-2 met. RT-PCR - wymaz z nosogardłado 24 godz.
2Wirus SARS-CoV-2 met. RT-PCR - wymaz z nosogardła /z tłumaczeniem wyniku na język angielski lub niemiecki/do 24 godz.
3Panel oddechowy (SARS-CoV-2/FLU AiB//RSV) met. PCR /wymaz z nosogardła /do 24 godz.
4Panel oddechowy met. PCR /wymaz z nosogardła (21 patogenów: wirusy, bakterie)/do 24 godz.
5Panel pokarmowy met. PCR/kał (24 patogeny: wirusy, bakterie, pasożyty)do 24 godz.
6Clostridioides difficile - toksyna B/toksyna binarna /NAP1/027- met. RT-PCR– wymaz z odbytu do 24 godz.
7Mycobacterium tuberculosis complex/ oporność na Rifampicynę – met. RT-PCR /plwocina/do 24 godz.
8Badanie przesiewowe w kierunku wykrycia karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA48) -met. RT-PCR /wymaz z odbytu/do 24 godz.

4)      Badania mikologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych (czas oczekiwania na wynik  5 dni)

 

5)      Inne badania

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania na wynik
1Oznaczenie poziomu laktoferyny w kale (markera biegunek zapalnych) - badanie jakościowe30 min.
2Oznaczenie poziomu kalprotektyny w kale (markera biegunek zapalnych) - badanie jakościowe30 min.

6)      Ponadto laboratorium pobiera materiał do badań mikrobiologicznych w kierunku: (wykonywanych u podwykonawcy)

Lp.Nazwa badania
1Kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella ( 3 oznaczenia)
2Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku Staphylococcus aureus
3Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku pałeczek Gram ujemnych i ziarniaków tym w kierunku EPEC
4Kał w kierunku Yersinia enterocolitica
5Kał w kierunku noro wirusów – metoda PCR, immunochromatograficzna , ELISA
6Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma spp. – metoda immunofluorescencji
7Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma spp. – metoda immunofluorescencji
8Badanie plwociny w kierunku Mycoplasma pneumoniae metodą PCR
9Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia pneumoniae – wymaz
10Badanie metodą PCR w kierunku Ureaplasma urealyticum – wymaz
11Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium – wymaz
11Badanie metodą PCR w kierunku Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitaliom, HPV, Chlamydia trachomatis – wymaz
13Badanie metodą PCR w kierunku Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitaliom, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis – wymaz
14Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia trachomatis – mocz, wymaz
15Badanie w kierunku HPV metodą PCR – wymaz
16Badanie w kierunku HPV metodą m RNA met.PCR – wymaz
17Badanie w kierunku dermatofitów ( włosy, skóra, paznokcie) – zeskrobiny
18Wymaz w kierunku grypy AH1N1 – metoda PCR

Przygotowanie pacjenta przed pobraniem materiału do badań mikrobiologicznych:

Szybkie testy lateksowe stosowane w diagnostyce zakażeń dróg oddechowych (pdf, 223 KB)
Zakażenia dróg moczowo-płciowych u mężczyzn (pdf, 214 KB)
Zakażenia dróg moczowo-płciowych u kobiet (pdf, 225 KB)
Zakażenia grzybicze – badanie w kierunku dermatofitów (pdf, 177 KB)
Zakażenia oka i ucha (pdf, 171 KB)
Zakażenia skóry i tkanki podskórnej (pdf, 169 KB)
Zakażenia układu moczowego (pdf, 191 KB)
Zakażenia układu oddechowego (pdf, 218 KB)
Zakażenia układu pokarmowego (pdf, 185 KB)
Badania SARS-CoV-2  (pdf, 243 KB)

Oznaczenie lekowrażliwości wyizolowanych szczepów wykonywane jest :

 • metodą dyfuzyjno-krążkową,
 • metodą stężeń krytycznych,
 • metodą E-testów,
 • metoda microrozcieńczeń w bulionie

W lekowrażliwości oznaczane są również mechanizmy oporności :

 1. U bakterii Gram-ujemnych
  Ÿ  – wytwarzanie β – laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym – ESBL,
  Ÿ  – wytwarzanie karbapenemaz klasy B – MBL,
  Ÿ  – wytwarzanie karbapenemaz klasy A – KPC,
  Ÿ  – wytwarzanie  karbapenemaz klasy D – OXA 48
  Ÿ  – wytwarzanie cefalosporynazy AmpC
  Ÿ  – oporność na antybiotyki β-laktamowe  u Haemophilus influenzae ( BLNAR, BLPACR)
 2. U bakterii gram dodatnich
  Ÿ  – oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów u  enterokoków- HLAR,
  Ÿ  – oporność gronkowców na antybiotyki β-laktamowe  (MRSA/MRCNS), glikopeptydy (VRSA/GISA), makrolidy – MLSb
  Ÿ – oporność paciorkowców na antybiotyki β-laktamowe  i makrolidy

 

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych  wraz z cennikiem dla pacjentów prywatnych dostępny jest w zakładce ,,Informacje dla pacjentów – Cenniki usług medycznych”.

PAMIĘTAJ !

Diagnostyka mikrobiologiczna ułatwi wdrożenie  odpowiedniego  leczenia i opanowanie ogniska rozprzestrzeniania się infekcji. Uchroni Twoją Rodzinę przed niepotrzebnym zażywaniem antybiotyków.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu