Print Friendly, PDF & Email

LABORATORIUM WPISANE NA LISTĘ LABORATORIÓW COVID

Kierownik Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych
mgr inż. Danuta Martyna-Łuciów – specjalista mikrobiologii medycznej

Personel
mgr inż. Małgorzata Nowak-Wołkowska – mł. asystent, diagnosta laboratoryjny
mgr analityki med. Karolina Świerczek – mł. asystent, diagnosta laboratoryjny
Grażyna Jurek – st. technik analityki medycznej
Teresa Sikora – st. technik analityki medycznej
Agata Legutko – sekretarka medyczna
Ewa Kapa – sekretarka medyczna

 

Lokalizacja

 • Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych  – I piętro
 • Pokój Przyjęć Materiałów do badań mikrobiologicznych –  I piętro  od  strony  Oddziału Dziecięcego.

Numery telefonów do kontaktu:
Kierownik Laboratorium – (14) 66 21 225
Punkt Przyjęć Materiałów – (14) 66 21 227
Laboratorium– (14) 66 21 330, faks – (14) 66 21 332

Laboratorium czynne:
od poniedziałku do piątku: 700-1830
sobota: 700-1430
niedziela/święta (tylko dla oddziałów szpitalnych): 700-1500

Przyjmowanie materiałów do badań i wydawanie wyników:
od poniedziałku do piątku: 715-1530  (dla pacjentów ambulatoryjnych)
715-1800  (dla oddziałów szpitalnych)
sobota: 715-1400
niedziela/święta (tylko dla oddziałów szpitalnych): 715-1430

Istnieje możliwość pobrania materiału do badań mikrobiologicznych w gabinecie zabiegowym (pok. nr 185, I p.)
w godzinach 700 – 1730 od poniedziałku do piątku (wymazu z gardła, nosa, zmian skórnych)

Szczegółowych   informacji   na temat sposobu pobierania i transportu  materiału do badań mikrobiologicznych można uzyskać pod  numerami  telefonów:  (14) 66 21 227 ;   (14) 66 21 330

 UWAGA:

W przypadku , kiedy materiał do badan mikrobiologicznych zostanie:
Ÿ  – pobrany na podłoże  o przekroczonym terminie ważności ,
Ÿ  – źle / nieczytelnie opisany lub bez opisu,
Ÿ  – do  zabrudzonych pojemników,
Ÿ  – z nieprawidłowo wypełnionym skierowaniem,
Ÿ  – pobrany i/lub transportowany  niezgodnie z procedurą pobierania i transportu, laboratorium może odmówić  przyjęcia materiału, do czasu  usunięcia nieprawidłowości

Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne dla :Ÿ
Ÿ – oddziałów szpitalnych,
Ÿ  – pacjentów posiadających skierowanie lekarskie,
Ÿ  – pacjentów prywatnych, nie posiadających skierowania – według cennika badań
Ÿ  – ośrodków, z którymi szpital podpisał umowę na świadczenia medyczne

 • Dla celów statystycznych  i rozliczeniowych w Laboratorium wprowadzono  jednolity system kodowania badań laboratoryjnych oparty o polską wersję Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9).
 • Infrastruktura komputerowa pracowni  funkcjonuje w postaci dwóch systemów informatycznych: Amsa  oraz Info Medica. Komputerowa rejestracja  zlecanych badań i wyników umożliwia powstanie bazy danych dla celów statystycznych i  archiwizacji.
 • Raporty z badań mikrobiologicznych  zawierają niezbędne informacje dot. prawidłowej  interpretacji wyniku badania  a  miesięczne sprawozdawanie  z wykonanych procedur  – zestawienie statystyczne  dla  systemu wewnętrznego budżetowania, stosowanego w szpitalu.
 • Formularze zleceń oraz wyniki badań są archiwizowane celem zapewnienia pełnej odtwarzalności.
 • Metodyka i interpretacja wyników oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów  prowadzona jest zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczenia Lekowrażliwości EUCAST , zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii  oraz Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów(KORLD).
 • Analizy identyfikacyjne i wrażliwości drobnoustrojów wykonywane są z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatu diagnostycznego VITEK 2 compact  a wykrywanie drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych przy udziale nowoczesnego, zautomatyzowanego systemu BacT/ALERT 3D francuskiej firmy bio Merieux.
 • Diagnostyka molekularna prowadzona jest w analizatorach: GeneXpert Dx firmy CEPHEID, QI Astat-firmy QIAGEN, hg Swift firmy Hibergene.
 • Serodiagnostykaw kierunku SARS-CoV-2 prowadzona jest w analizatorze Vir Clia firmy Vircell z zastosowaniem met. ELISA i chemiluminescencji.
 • Na podstawie analizy mikrobiologicznej materiału klinicznego oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego mikrobiologa formułowany jest wynik badania mikrobiologicznego, który potwierdza lub wyklucza obecność drobnoustroju chorobotwórczego (czynnika etiologicznego zakażenia). Wyniki badań drukowane są w systemie Info Medica  i autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych.
 • Określenie wrażliwości na odpowiednio dobrane antybiotyki oraz komentarz mikrobiologa dotyczący interpretacji cech oporności wyhodowanego drobnoustroju mają istotne znaczenie zarówno dla lekarza jak i pacjenta.

Wiarygodność badań
Od 1994 roku Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych uczestniczy w zewnętrznych sprawdzianach jakości POLMICRO, organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Troska o jakość badań oraz kontrola jakości należą do priorytetów pracowni. Każdego roku Laboratorium uzyskuje bardzo dobre wyniki w ogólnopolskim sprawdzianie wiarygodności badań w dziedzinie mikrobiologii, czego potwierdzeniem są otrzymywane certyfikaty.

Certyfikat POLMICRO 2020 (pdf, 471 KB)

CERTYFIKAT EQA (pdf, 1085 KB)

Osiągnięciem laboratorium jest  wykrycie w posiewie krwi  pacjenta, u którego rozwinęła się sepsa,  szczepu Capnocytophaga canimorsus –  wolno-rosnącej Gram-ujemnej pałeczki, często obecnej w ślinie psów. Czynnikami ryzyka tego zakażenia jest nadużywanie alkoholu, nikotynizm, splenenektomia i inne postacie immunosupresji. W każdym przypadku rany pogryzieniowej należy brać pod uwagę powyższą etiologię i przeprowadzić staranny wywiad dotyczący kontaktu ze zwierzętami. Przedstawiony przypadek sepsy w wyniku rany pogryzieniowej zadanej przez psa został opublikowany w Polskim Merkuriuszu Lekarskim (Pol. Med. J.), 2015, Tom XXXIX, Nr 232, PAZDZIERNIK

 

Zakres wykonywanych badań mikrobiologicznych:

1)      Badania immunodiagnostyczne

Lp.Badania immunodiagnostyczne
1Legionella pneumophila serogrupa 1 – oznaczenie antygenu w moczu
2Streptococcus pneumoniae – oznaczenie antygenu w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym
3Clostridium difficile – oznaczenie antygenu GDH i toksyny A/B w kale ( dot. biegunek poantybiotykowych)
4Rotawirus/adenowirus – oznaczenie antygenu w kale
5 Grypa typ A i B – oznaczenie antygenu grypy w wymazie z nosa i gardła
6Streptococcus pyogenes – oznaczenie antygenu w wymazie z gardła
7RSV ( syncycialny wirus oddechowy) – oznaczenie antygenu wirusowego zapalenia płuc i oskrzeli w popłuczynach z nosa i wymazie z nosogardzieli
8Norowirus - oznaczenie antygenu w kale
9Campylobacter spp. – oznaczenie antygenu w kale
10Mycoplasma pneumonie – oznaczenie przeciwciał IgM w surowicy krwi
11Helicobacterpylory - oznaczenie antygenu w kale
12Yersima enterocolitica O:3 - oznaczenie antygenu w kale

2)      Badania bakteriologiczne

Lp.Badania bakteriologiczne
1Badanie w kierunku bakterii beztlenowych
2Badanie cewki moczowej , stercza , nasienia
3Posiew moczu
4Wymaz z gardła/ nos, migdałków, krtani
5Wymaz z gardła/nosa w kierunku nosicielstwa MRSA, MRCNS
6Eozynofilia
7Badanie dolnych dróg oddechowych – plwociny
8Wymaz z kanału szyjki macicy
9Wymaz z pochwy w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych ( w tym Gardnerella vaginalis)
10Stopień czystości pochwy
11Badanie w kierunku Neisseria gonorrhoeae
12Nosicielstwo S.agalactiae w pochwie – GBS
13Trichomonas vaginalis
14Posiew płynu z jam ciała , wymaz
15Wymaz z oka
16Wymaz z ucha
17Wymaz z rany, ropnia, czyraków, owrzodzeń, odleżyn
18Wymaz ze zmian skórnych (m.in. zmiany trądzikowe)
19Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku Salmonella i Shigella
20Badanie czystości mikrobiologicznej metodą kontaktową
21Sporal -2 testy

3)      Badania genetyczne

[table "41" not found /]

4)      Badania mikologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych

 

5)      Inne badania

Lp.Nazwa badania
1Oznaczenie poziomu laktoferyny w kale (markera biegunek zapalnych)
2Oznaczenie poziomu kalprotektyny w kale (markera biegunek zapalnych)

6)      Ponadto laboratorium pobiera materiał do badań mikrobiologicznych w kierunku:

Lp.Nazwa badania
1Kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella ( 3 oznaczenia)
2Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku Staphylococcus aureus
3Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku pałeczek Gram ujemnych i ziarniaków tym w kierunku EPEC
4Kał w kierunku Yersinia enterocolitica
5Kał w kierunku noro wirusów – metoda PCR, immunochromatograficzna , ELISA
6Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma spp. – metoda immunofluorescencji
7Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma spp. – metoda immunofluorescencji
8Badanie plwociny w kierunku Mycoplasma pneumoniae metodą PCR
9Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia pneumoniae – wymaz
10Badanie metodą PCR w kierunku Ureaplasma urealyticum – wymaz
11Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium – wymaz
11Badanie metodą PCR w kierunku Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitaliom, HPV, Chlamydia trachomatis – wymaz
13Badanie metodą PCR w kierunku Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitaliom, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis – wymaz
14Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia trachomatis – mocz, wymaz
15Badanie w kierunku HPV metodą PCR – wymaz
16Badanie w kierunku HPV metodą m RNA met.PCR – wymaz
17Badanie w kierunku dermatofitów ( włosy, skóra, paznokcie) – zeskrobiny
18Wymaz w kierunku grypy AH1N1 – metoda PCR

Przygotowanie pacjenta przed pobraniem materiału do badań mikrobiologicznych:

Szybkie testy lateksowe stosowane w diagnostyce zakażeń dróg oddechowych (pdf, 223 KB)
Zakażenia dróg moczowo-płciowych u mężczyzn (pdf, 214 KB)
Zakażenia dróg moczowo-płciowych u kobiet (pdf, 225 KB)
Zakażenia grzybicze – badanie w kierunku dermatofitów (pdf, 177 KB)
Zakażenia oka i ucha (pdf, 171 KB)
Zakażenia skóry i tkanki podskórnej (pdf, 169 KB)
Zakażenia układu moczowego (pdf, 191 KB)
Zakażenia układu oddechowego (pdf, 218 KB)
Zakażenia układu pokarmowego (pdf, 185 KB)
Badania SARS-CoV-2  (pdf, 243 KB)

Oznaczenie lekowrażliwości wyizolowanych szczepów wykonywane jest :

 • metodą dyfuzyjno-krążkową,
 • metodą stężeń krytycznych,
 • metodą E-testów,
 • metoda microrozcieńczeń w bulionie

W lekowrażliwości oznaczane są również mechanizmy oporności :

 1. U bakterii Gram-ujemnych
  Ÿ  – wytwarzanie β – laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym – ESBL,
  Ÿ  – wytwarzanie karbapenemaz klasy B – MBL,
  Ÿ  – wytwarzanie karbapenemaz klasy A – KPC,
  Ÿ  – wytwarzanie  karbapenemaz klasy D – OXA 48
  Ÿ  – wytwarzanie cefalosporynazy AmpC
  Ÿ  – oporność na antybiotyki β-laktamowe  u Haemophilus influenzae ( BLNAR, BLPACR)
 2. U bakterii gram dodatnich
  Ÿ  – oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów u  enterokoków- HLAR,
  Ÿ  – oporność gronkowców na antybiotyki β-laktamowe  (MRSA/MRCNS), glikopeptydy (VRSA/GISA), makrolidy – MLSb
  Ÿ – oporność paciorkowców na antybiotyki β-laktamowe  i makrolidy

Czas oczekiwania na wynik badania mikrobiologicznego zależy od rodzaju materiału, kierunku badania, gatunku wyhodowanego mikroorganizmu i zwykle wynosi:

Posiew ujemny:

 • Krew, płyn – 5 dni,
 • Ropa ( beztlenowce) – 7 dni,
 • Zmiany trądzikowe – 7 dni,
 • Badanie kału w kierunku obecności grzybów drożdżopodobnych – 5 dni,
 • Inne materiały 1- 2 dni.

Posiew dodatni:

 • Mocz – 3-4 dni,
 • Inne materiały – 3-5 dni,
 • Badania genetyczne – do 24 godz.

Inne badania:

 • Badanie nosicielstwa  S.agalactiae w wymazie z pochwy i odbytu – GBS – 48 godz.
 • Streptococcus pyogenes – oznaczenie antygenu w wymazie z gardła – 30 min.
 • Szybki test na obecność wirusa grypy A i B – 30 min.
 • Obecność Rota i Adenowirusów w kale – 30 min.
 • Legionella pneumophila serogrupa 1 – oznaczenie antygenu w moczu – 30 min
 • Streptococcus pneumoniae – oznaczenie antygenu w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym – 30 min
 • Clostridium difficile – oznaczenie antygenu GDH i toksyny A/B w kale -50 min.
 • RSV  ( syncycialny wirus oddechowy)  – oznaczenie antygenu w popłuczynach z nosa  i wymazie z nosogardzieli – 30min
 • SARS-CoV-2 – oznaczenie antygenu w wymazie z nosogardła  – ok. 2 godz.
 • SARS-CoV-2 – oznaczenie p/c w klasach IgA/IgM/IgG w surowicy krwi – do 48 godz.

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych  wraz z cennikiem dla pacjentów prywatnych dostępny jest w zakładce ,,Informacje dla pacjentów – Cenniki usług medycznych”.

PAMIĘTAJ !

Diagnostyka mikrobiologiczna ułatwi wdrożenie  odpowiedniego  leczenia i opanowanie ogniska rozprzestrzeniania się infekcji. Uchroni Twoją Rodzinę przed niepotrzebnym zażywaniem antybiotyków.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dyrekcja oraz Personel Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki  Chorób Zakaźnych  SP ZOZ w Brzesku składają serdeczne podziękowanie  wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy  modernizacji laboratorium.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu