Print Friendly, PDF & Email

Lekarz Kierujący Oddziałem

Lek. Paweł Gapski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

 

Z-ca  Lekarza Kierującego Oddziałem
Lek. Jarosław Korogwicz- specjalista medycyny ratunkowej,

 

Lekarze:

lek. Tomasz Cetnar – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
lek. Magdalena Chrzęściewska – specjalista medycyny ratunkowej,
lek. Paweł Florek – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
lek. Tomasz Gąsior – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
dr n. med. Andrzej Gryglewski – specjalista chirurgii ogólnej,
lek. Sebastian Janowiec – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
lek. Norbert Kopeć – specjalista urolog,
lek. Jakub Korbaś – specjalista chirurgii ogólnej,
lek. Sylwia Krzykawska-Figura – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
lek. Julia Krzywoń – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. Magdalena Kurtyka – specjalista medycyny ratunkowej,
lek. Marcin Kuta – specjalista chirurgii ogólnej,
lek. Klaudia Kwiatkowski – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. Viktoria Manevska – mł. asystent,
lek. Oles Petrovych – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
lek. Dzmitry Prystupa – mł. asystent,
lek. Katsiaryna Put – specjalista medycyny ratunkowej,
lek. Paweł Put – specjalista chirurgii ogólnej,
lek. Tomasz Rzeszutek – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
lek. Jakub Skórka – w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej,
lek. Paweł Somionka – w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej,
lek. Bartłomiej Staszczak– w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej,
lek. Weronika Stępień – w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej,
lek. Adelina Skupiewska – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. Marcin Wałaszek – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. Krzysztof Wojciechowski – specjalista chirurgii ogólnej,
lek. Sabina Wójciak – specjalista chirurgii ogólnej,

lek. Paweł Krawczykmł. asystent,

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Beata Wilk-Łoboda – spec. pielęgniarstwa ratunkowego i pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Ważne telefony:

Sekretariat SOR 14 66 21 165
(pon.-pt. 7.00-14.30)
Obszar Segregacji Medycznej SOR 14 66 21 285
TRIAGE 14 66 21 166

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które:
– są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub inne jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;
– zgłaszają się same lub są przywiezione przez osobę towarzyszącą.
Głównym zadaniem jest podejmowanie bądź kontynuowanie podjętych poza Szpitalem działań medycznych, służących ratowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia życie lub zdrowia.

Do dyspozycji pacjentów są dostępni całą dobę dwaj lekarze dyżurni oraz wykwalifikowany personel średni, w skład którego wchodzą pielęgniarki systemu i ratownicy medyczni. Lekarze dyżurni mogą w każdej chwili skorzystać z pomocy konsultacyjnej lekarzy dyżurujących w pozostałych Oddziałach Szpitalnych oraz zatrudnionych w poradniach specjalistycznych tut. Zespołu, aby jak najszybciej udzielić celowanej pomocy zwłaszcza w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

O kolejności przyjęcia pacjenta decydują jedynie wskazania medyczne.

Ocenia je wstępnie pielęgniarka  systemu lub ratownik medyczny TRIAGE, a następnie lekarz dyżurny SOR. Dotyczy to zarówno pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, jak i zgłaszających się samodzielnie.

Pierwszeństwo mają pacjenci:
• nieprzytomni,
• z krwotokami,
• z ciężkimi urazami,
• z bólem w klatce piersiowej,
• z dusznością,
• z bólami brzucha,
• zaburzeniami świadomości

Personel TRIAGE kwalifikując pacjentów przyporządkowuje każdemu barwny kod, który odpowiada ciężkości stanu pacjenta i decyduje o priorytecie przyjęcia:

kod czerwony–  POMOC NATYCHMIASTOWA – natychmiastowy kontakt z lekarzem;
Kolorem tym są oznakowani Pacjenci wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia: Pacjenci z urazem wielonarządowym, pacjenci po upadku z wysokości, pacjenci nieprzytomni, pacjenci we wstrząsie różnego typu, z drgawkami, z niedrożnością dróg oddechowych, z zatrzymaniem akcji serca lub zaburzeniami rytmu serca bezpośrednio zagrażającymi życiu pacjenta, chorzy z urazami głowy i zaburzeniami świadomości, pacjenci z oparzeniami twarzy, szyi, krocza, pośladków i oparzeniami dróg oddechowych, pacjenci po urazach drążących głowy, szyi, klatki piersiowej, tułowia. Noworodki z zaburzeniami oddychania i krążenia, z saturacją < 95%, z tętnem < 120/min., noworodek z gorączką > 38°C. Pacjenci będący w hipotermii głębokiej (< 30 ° C).

kod pomarańczowy czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem – do 10 minut;
Kolorem tym są oznakowani Pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia. Pacjenci niestabilni hemodynamicznie, pacjenci z bardzo silnym bólem i towarzyszącymi zaburzeniami wegetatywnymi, pacjenci z wysoką gorączką > 39°C, pacjenci z krwotokami zagrażającemu życiu, pacjenci z dużą dusznością i obniżoną saturacją, pacjenci z zaburzeniami świadomości, pacjenci po zatruciach lekami lub związkami chemicznymi, pacjenci z dużym odwodnieniem, dzieci z masą ciała < 10 kg i z oparzeniem > 10% pow. ciała, dzieci z otwartymi złamaniami, dzieci z dużymi zranieniami, złamania uda i miednicy, obrażenia kręgosłupa, pacjenci z rozległymi oparzeniami > 15% powierzchni ciała, masywne obrażenia tkanek miękkich, otwarte uszkodzenia stawów, amputacje urazowe. Pacjent z bólem w klatce piersiowej. Astma –zaostrzenie objawów. Cukrzyca –zaostrzenie objawów. Pacjenci będący w hipotermii o średnim nasileniu (30-32°C).

kod żółtyczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem – do 60 minut;
Kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania farmakoterapii u chorego stabilnego hemodynamicznie. Noworodki i niemowlęta z problemem medycznym – bez zaburzeń krążenia i oddychania. Pacjenci z pojedynczymi złamaniami, pacjenci z średnim i lekkim odwodnieniem, odmrożenia, pacjenci będący w hipotermii umiarkowanej (32-35° C), pacjenci z połkniętym ciałem obcym bez cech duszności czy krztuszenia w wywiadzie.

kod zielony POMOC ODROCZONAczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem – do 120 minut;
Kolorem tym są oznakowani Pacjenci wydolni krążeniowo i oddechowo, których stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania prostej terapii u chorego stabilnego hemodynamicznie.

kod niebieskiWYCZEKUJĄCYczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem – do 240 minut;
Kolorem tym oznakowani są Pacjenci w dobrym stanie ogólnym , którzy nie wymagają pilnego wdrożenia diagnostyki i leczenia.

Czas oczekiwania oznacza czas do pierwszego kontaktu z lekarzem SOR  i nie należy go utożsamiać z ostatecznym zaopatrzeniem pacjenta w Oddziale Ratunkowym.

Osoby zakwalifikowane do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ).

Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Po zdiagnozowaniu pacjenta i ustabilizowaniu jego funkcji życiowych jest on przekazywany do dalszego leczenia do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej. W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego w innej specjalistycznej placówce, zapewnia transport karetką.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przygotowany do przyjęcia jednoczasowo czterech pacjentów, w tym dwóch w kodzie czerwonym. W przypadkach zdarzeń mnogich, masowych uruchamiana jest odpowiednia procedura postępowania obowiązująca w SP ZOZ w Brzesku.

Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyzje o dalszym postępowaniu z pacjentem musi  podjąć w ciągu:
– 48 godzin przy skierowaniu do oddziału szpitalnego;
– 24 godzin przy odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest „nocną przychodnią”, nie zastępuje również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
Oznacza to, iż w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: nie uzyskasz recepty („bo lek mi się kończy, a nie miałem czasu iść do lekarza”), zwolnienia lekarskiego („bo w przychodni są kolejki”) ani porady w przypadku stanów nie zagrażających zdrowiu i życiu!

 

 

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

W  SP ZOZ w Brzesku działają zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  następujące rodzaje zespołów ratownictwa medycznego:
1). Jeden zespół specjalistyczny stacjonujący w Brzesku;
2). Trzy zespoły podstawowe stacjonujące w Brzesku, Czchowie  i w Szczurowej.

Łukasz Pajor – Kierownik Zespołu Ratowników Medycznych SP ZOZ w Brzesku

Zespoły  Ratownictwa Medycznego zapewniają całodobową gotowość do realizowania wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.
Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu  wykonywane jest połączenie telefoniczne.
Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

 

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu