Print Friendly, PDF & Email

Standard organizacyjny teleporady w ramach
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r.  w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami.

Stosowna informacja o udzielaniu świadczeń w ramach teleporady  znajduje się w miejscu wykonywania świadczeń – oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Brzesku. Pacjent ma  również prawo uzyskać telefonicznie wszelkie informacje na temat standardu organizacyjnego teleporady – w tym w szczególności na temat  warunków udzielania teleporady.

W SP ZOZ w Brzesku w ramach świadczeń udzielanych w podstawowej opiece zdrowotnej, Pacjenci mają dostęp do:

– porady udzielanej w warunkach ambulatoryjnych;

– porady udzielanej w warunkach domowych;

– porady udzielanej przy wykorzystaniu dostępnych systemów łączności tj. teleporady.

 

PODSTAWOWE ZASADY  KORZYSTANIA Z  TELEPORADY:

 

TELEPORADY W POZ udzielane przez lekarzy, pielęgniarki lub położne, w zakresie ich kompetencji:

 1. są bezpłatne;
 2. skorzystać z nich mogą pacjenci, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza poz/pielęgniarki poz/położnej poz w SP ZOZ w Brzesku (nie dotyczy świadczeń udzielanych w Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej);
 3. teleporady udzielane są telefonicznie w warunkach gwarantujących poufność pacjenta;
 4. teleporadę można zgłosić: telefonicznie lub osobiście, w tym również za pośrednictwem osoby trzeciej.
 5. teleporada powinna być zrealizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistej,
 6. w późniejszym niż w określonym w pkt 5) pierwszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,
 7. teleporada za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, powinna być zapewniona pacjentowi w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia bez zbędnej zwłoki.

NUMERY TELEFONÓW:

Nr telefonu do rejestracji:

 • Poradni Ogólnej w Brzesku: 14 66 21 171, 14 66 21 347, 14 66 21 345
 • Poradni Dziecięcej  w Brzesku: 14 66 21 168
 • Pielęgniarek środowiskowych w Brzesku: 14 66 21 206
 • Położnych środowiskowych w Brzesku: 519 400 490, 511 438 349
 • Poradni Lekarza Rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej: 14 66 58 564
 • Poradni Lekarza Rodzinnego w Ośrodku Zdrowia Jadownikach: 14 66 30 533
 • Poradni Lekarza Rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Uszwi: 14 66 48 128

 

 • Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna (świadczenia udzielane są w dni powszednie w godzinach od 1800 do 800 oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy) : 14 66 21 372, 14 66 21 148
 • Dodatkowy telefon do rejestracji pacjentów czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00: 14 66 300 05

 

Osoba rejestrująca pacjenta na wizytę (telefonicznie lub osobiście) rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta, weryfikuje  możliwość udzielenia świadczenia, wpisuje do terminarza przyjęć oraz informuje pacjenta o dniu i godzinie teleporady oraz prosi pacjenta o podanie numeru telefonu kontaktowego, na który będzie się kontaktował lekarz/pielęgniarka/położna POZ.

 

REALIZACJA  TELEPORADY

 1. Osoba udzielająca świadczenie jest zobowiązana do trzykrotnej próby nawiązaniu kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W momencie jego braku porada zostaje anulowana. We wskazanym przypadku, pacjent powinien skontaktować się ponownie z rejestracją i dokonać powtórnej rejestracji. SP ZOZ w Brzesku nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nieleżące po stronie placówki- wówczas ponowiona zostanie próba połączenia, ale jedynie w ramach czasu przewidzianego na poradę.
 2. Teleporada następuje po przeprowadzeniu ankiety tożsamości pacjenta. Personel medyczny zadaje pacjentowi pytania weryfikujące tożsamość np.: PESEL, adres zamieszkania, czy jest ktoś upoważniony do dostępu do dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia, czy pacjent korzystał ze świadczeń w innej poradni w ramach naszej placówki.
 3. W ramach TELEPORADY  lekarz/pielęgniarka/położna:
 4. dokonuje oceny stanu pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista (stacjonarna), wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje pacjenta
 5. w uzasadnionych przypadkach wystawić: skierowanie, e-ZLA, e-recepte, , e-zlecenie na wyroby medyczne.
 6. zleca badania laboratoryjne lub obrazowe,
 7. interpretuje wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej,
 8. udziela informacji na temat przyjmowanych leków,
 9. w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, kieruje pacjenta na wizytę stacjonarną,
 10. Osoba udzielająca teleporady dokonuje  adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 11. Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną teleporadę  i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.

REALIZACJA E-RECEPTY

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-Receptę można zrealizować   w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

 

REALIZACJA  E-SKIEROWANIA

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować  osobiście lub telefonicznie u wybranego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem  podając  4-cyfrowy kod i PESEL.

 

REALIZACJA  E – ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

 

REALIZACJA ZLECEŃ, BADAŃ DODATKOWYCH

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, obrazowe, będące w kompetencji lekarza POZ Pacjent ma je wykonywane w dniu zgłoszenia się do pracowni. Termin wykonania badań endoskopowych czy spirometrii Pacjent telefonicznie lub osobiście w placówce lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) ustala termin wykonania. W przypadku zleconych przez personel medyczny badań Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do rejestracji po odbiór wystawionych skierowań.

 

ZACHĘCAMY DO  AKTYWACJI INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

 1. Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).
 2. Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma  dostęp do  swojej dokumentacji medycznej w tym do:
 3. e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 4. informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
 5. wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 6. informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).
 7. Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

PORADA UDZIELANA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Realizowana jest w następujących przypadkach:

 • gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji lekarza POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady
 • gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
 • gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,

Wizyty osobiste są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste lekarza/pielęgniarki/położnej lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach TELEPORADY lekarz/pielęgniarka/położna stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki ma prawo przerwać rozmowę.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu