Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Zespołu: lek. Robert Stopa– lekarz specjalista psychiatra

W ZLŚ przyjmują:
mgr Robert Put- psycholog
Elżbieta Barczak – terapeuta środowiskowy,
Teresa Tekiela – pielęgniarka,

Leczenie środowiskowe (domowe) – obejmuje udzielanie porad, wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Zespół leczenia środowiskowego w ramach opieki nad pacjentem lub/i jego rodziną realizuje kompleksowy program terapeutyczny poprzez:
1) porady diagnostyczne i terapeutyczne, kontrolne, psychologiczne;
2) wizyty domowe/środowiskowe.

W skład zespołu leczenia środowiskowego (domowego) wchodzą: lekarz specjalista psychiatra; psycholog; pielęgniarka; terapeuta środowiskowy.

Zespół ten zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:
1) organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09);
2) schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29);
3) zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39);
4) inne zaburzenia psychiczne (F00-F99) wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego

Zgłoszenia pacjenta kwalifikującego się do objęcia opieką przez zespół leczenia środowiskowego można dokonać pod nr tel. 14 66 21 389 w godzinach rejestracji (wtorek: 9,00-14,00, czwartek: 9,00-14.00). Po otrzymaniu zgłoszenia rozpocznie się proces weryfikacji do objęcia opieką i po pozytywnej kwalifikacji zostanie ustalony indywidualny plan terapeutyczny. Zgłoszenia może dokonać sam pacjent lub po wyrażeniu przez niego zgody na leczenie m.in.: rodzina, lekarz poz, pielęgniarka poz.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu