Print Friendly, PDF & Email

Program profilaktyki gruźlicy realizowany przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej

Populacja, do której adresowany jest Program:

Do udzielenia świadczeń gwarantowanych w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy kwalifikują się osoby dorosłe, które znajdują się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki poz i pisemnie oświadczą, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegały badaniu ankietowemu pielęgniarki poz w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców), nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub
  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

– długotrwałe bezrobocie,
– niepełnosprawność,
– długotrwałą chorobę,
– uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
– bezdomność.

Po weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do objęcia badaniem skryningowym, zgodnie z powyższymi kryteriami, pielęgniarka poz wdraża poniższe procedury:

  • przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,
  • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy,
  • w przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania – pielęgniarka przekazuje pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu- przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje świadczeniobiorcy tryb dalszego postępowania, w tym informowanie go o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

 

Tel. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Brzesko – 14 66 21 206

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Jadowniki (rejestracja ogólna) – 14 66 30 533

Więcej informacji na temat programu profilaktyki gruźlicy można uzyskać na stronie
internetowej  Małopolskiego Oddziału NFZ
www.nfz-krakow.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu