Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
28.12.202202.01.2023Zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą " Usługa w zakresie świadczenia serwisu środowiska wirtualizacji i systemu bazy danych Oracle.”
Ogłoszenie+załączniki Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
21.12.202225.01.2023
Uwaga: zmiana terminu na
30.01.2023
Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), na dostawę: " Pakietów oprogramowania i systemów informatycznych"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Identyfikator postępowania Aktualne koszty integracji 09.01.23 , Sprostowanie ogłoszenia SWZ-zmiana
Informacja na podstawie art.222 ust. 4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zakończony
20.12.202229.12.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Informacja na podstawie art.222 ust.4 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
15.12.202223.12.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
1) w Poradni Dziecięcej
2) w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.12.202222.12.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług psychologicznych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.12.202216.01.2023Przetarg nieograniczony na dostawę: Energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Ogłoszenie , SWZ + załączniki , Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania , Ogłoszenie o wyniku postępowania
unieważnione
13.12.202221.12.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych w Dziale Usprawniania Leczniczego: fizjoterapia w warunkach domowych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
09.12.202220.12.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.12.202216.12.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: „Różny sprzęt i artykuły biurowe”
ogłoszenie o zamówieniu , SWZ + załączniki , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 ustawy Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postępowania
zakończony
07.12.202215.12.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: „Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów”
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ + załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postępowania
zakończony
05.12.202213.12.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na usługę: „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych”
Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ + załączniki , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postępowania
zakończony
02.12.202212.12.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę : „Różne produkty lecznicze”
Ogłoszenie o zamówieniu SWZ + załączniki Odp-1 , Odp -2 , zał-4 zmieniony , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postępowania
zakończony
24.11.202202.12.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na „Dostawa, montaż i konfiguracja dysków SSD SAS do intensywnego odczytu 12 Gb/s 2,5”
Ogłoszenie SWZ + załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
24.11.202206.12.2022Przetarg ustny - licytacja na zbycie: "Tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem"
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
24.11.202202.12.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na "Kompleksową dostawę paliwa gazowego"
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważnione
22.11.202229.11.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.11.202230.11.2022 zmiana terminu na 02.12.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: Ręczniki papierowe do rąk Ogłoszenie SWZ+załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , SWZ+ zał nr 1 i 2 zmienione , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
22.11.202230.11.2022 zmiana terminu na 02.12.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na usługę: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 2 , SWZ+ zał. nr 2-zmienione , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert. , Informacja o wyborze oferty
zakończony
18.11.202228.11.2022Realizacja Umowy nr: 4/WZ/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim, a SP ZOZ w Brzesku.
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę- Defibrylatorów
Ogłoszenie,
SWZ+załączniki Informacja na podstawie art.222 ust.4 , Informacja z otwarcia ofert. Informacja o wyborze oferty
zakończony
17.11.202225.11.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.11.202223.11.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Urologicznym
2) w Poradni Urologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.11.202222.11.2022 Realizacja Umowy nr: 065/100181/BST/2022 o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Świadczeniodawców, zawartej w Krakowie, dnia 12 lipca 2022 roku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na usługę: Modernizacja sieci bezprzewodowej wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu NAC
Ogłoszenie SWZ+załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Infgormacja o wyborze oferty
zakończony
14.11.202222.11.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę- Kompleksowa dostawa paliwa gazowego.
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp , Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
unieważniony
08.11.202217.11.2022„Doposażenie placówek POZ w środki ochrony indywidualnej, w środki do dezynfekcji, w sprzęt medyczny w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”.

Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę- "Różnych urządzeń i produktów medycznych"
Ogłoszenie , SWZ + załączniki , odp nr 1 , odp. nr 2 , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
07.11.202222.11.2022Przetarg ustny - licytacja na zbycie: "Tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem"
Ogłoszenie , Ogłoszenie o wyniku postępowania
zakończony
28.10.202207.11.2022 Realizacja Umowy nr: 065/100181/BST/2022 o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Świadczeniodawców, zawartej w Krakowie, dnia 12 lipca 2022 roku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na usługę-Świadczenie usługi mającej na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa
w SP ZOZ w Brzesku.
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , Informacja zgodnie z art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
21.10.202207.11.2022Przetarg ustny - licytacja na zbycie: "Tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem" Ogłoszenie , Wynikzakończony
20.10.202228.10.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę- " Testów do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych moczu oraz wykonywania badań cytometrycznych osadu moczu"
Ogłoszenie SWZ+załączniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert. , Informacja o wyniku postepowania
zakończony
20.10.202228.10.2022 zmiana terminu na 02.11.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na dostawę- Urządzeń do pobierania krwi,nakłuwania żył, odczynników laboratoryjnych.
Ogłoszenie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+ załaczniki , odp nr 1 , II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 2 , SWZ+ zał nr 2 zmienione , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
18.10.202226.10.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
17.10.202225.10.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie onkologii klinicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.10.202224.10.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.10.202225.10.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego SOR
2) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Zastępcy , Projekt umowy dla lekarza , Wynik
zakończony
12.10.202221.10.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej w zakresie specjalistycznych zabiegów operacyjnych wytwarzania dostępów dializacyjnych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.10.202219.10.2022
zmiana terminu na
21.10.2022
Przedmiot zamówienia realizowany jest na podstawie Umowy nr: 1/14/42/2022/216/610 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Zdrowia a SP ZOZ w Brzesku.
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na dostawę " Cystoskopów giętkich"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Zmiana ogłoszenia SWZ zmiana , Informacja w oparciu o art.222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert. , Informacja o wyborze oferty
zakończony
07.10.202209.11.2022Przetarg nieograniczony na dostawę- Energii elektrycznej dla SPZOZ w Brzesku
Ogłoszenie , SWZ + załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
unieważniony
30.09.202217.10.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy nr 9/WI/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19”

Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19” – Panele gazów medycznych
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
30.09.202203.11.2022 zmiana terminu na 07.11.2022Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę: Pakietów oprogramowania i systemów informatycznych
Ogłoszenie ,SWZ+ załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp.nr 1 , SWZ+ zał.nr 2-zmienione , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustway Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
29.09.202210.10.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na dostawę - Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art.222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postepowania
zakończony
27.09.202205.10.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na dostawę -Pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
26.09.202211.10.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: ."Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych—instalacje kanalizacyjne
Ogłoszenie SWZ+załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
23.09.202203.10.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: ."Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych—instalacje elektryczne wraz z rozdzielniami- rozdzielni głównej średniego napięcia i dwóch rozdzielni głównych niskiego napięcia."
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) - "Inspektor nadzoru inwestorskiego"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
19.09.202227.09.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej w zakresie specjalistycznych zabiegów operacyjnych wytwarzania dostępów dializacyjnych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.09.202226.09.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:
1) w Pracowni radiologii Ogólnodiagnostycznej
2) w Pracowni Tomografii Komputerowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.09.202226.09.2022 zmiana terminu na 29.09.2022Realizacja Umowy nr: 4/WZ/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim, a SP ZOZ w Brzesku.
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na dostawę "Łóżek OIOM"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , SWZ+ zał 1 i 2 -zmiana , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja w oparciu o art.222 art. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
13.09.2022 22.09.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na usługę:
„Modernizacja Oddziału Chirurgii ogólnej wraz wyposażeniem” -Wykonanie nowej koncepcji, a następnie Projektu Budowlanego wielobranżowego i Wykonawczego modernizacji pomieszczeń oddziału chirurgii na V piętrze w budynku „A” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki 68
Ogłoszenie SWZ+załączniki Zał 1a Zał 1b-1e Odp-1 , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postepowania
zakończone
08.09.202216.09.2022Zapytanie ofertowe, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na dostawę " Szaf ubraniowych szatniowych"
Zapytanie ofertowe+załączniki Odp-1 Odp-2 , Wynik
zakończone
07.09.202216.09.2022Realizacja Umowy nr: 065/100181/BST/2022 o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Świadczeniodawców, zawartej w Krakowie, dnia 12 lipca 2022 roku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na dostawę:
"Serwera izolowanego środowiska backupowego"
Ogłoszenie,
SWZ+załączniki , Informacja w oparciu o art .222.ust . 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
07.09.202210.10.2022Przetarg nieograniczony na dostawę -Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
06.09.202214.09.2022Realizacja Umowy nr: 4/WZ/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim, a SP ZOZ w Brzesku.
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na dostawę
" Wideobronchoskopu"
Ogłoszenie SWZ+załączniki , Odp nr 1 , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
02.09.202220.09.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: ."Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych—instalacje elektryczne wraz z rozdzielniami- rozdzielni głównej średniego napięcia i dwóch rozdzielni głównych niskiego napięcia."
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.)
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Zał1 Projekt , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
29.08.202206.09.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na usługę:
„Modernizacja Oddziału Chirurgii ogólnej wraz wyposażeniem” -Wykonanie nowej koncepcji, a następnie Projektu Budowlanego wielobranżowego i Wykonawczego modernizacji pomieszczeń oddziału chirurgii na V piętrze w budynku „A” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki 68
Ogłoszenie SWZ+załączniki Zał1a Zał1b-1e Zał 11ID , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
unieważniony
23.08.202201.09.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na dostawę: Środków czyszczących i polerujących Ogłoszenie SWZ+załączniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert. , Informacja o wyborze oferty , Sprostowanie do informacji o wyborze ofertyzakończony
23.08.202230.08.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.08.202226.08.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.08.202226.08.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.08.202202.09.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy nr 9/WI/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19”

Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19” – Panele gazów medycznych Ogłoszenie SWZ+załączniki , Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
17.08.202225.08.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.08.202224.08.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.08.202224.08.2022Realizacja Umowy nr: 4/WZ/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim, a SP ZOZ w Brzesku.
Zapytanie ofertowe na dostawę " Kompresora medycznego"
Zapytanie ofertowe, Formularze oferty Odp-1 Odp 2 , Wynik
zakończony
11.08.202225.08.2022Przetarg ustny na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na przystanek -2 Ogłoszenie , Wynikzakończony
11.08.202225.08.2022Przetarg ustny na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na przystanek -1 Ogłoszenie , Wynikzakończony
11.08.202225.08.2022Przetarg ustny na wynajem powierzchni pod garaż Ogłoszenie , Wynikzakończony
08.08.202219.08.2022Zapytanie ofertowe, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na " Usługi pocztowe i kurierskie"
Zapytanie ofertowe, Załączniki
odp 1 Informacja o wyborze oferty
zakończony
26.07.202210.08.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy nr 9/WI/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19”

Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19” – Panele gazów medycznych
Ogłoszenie; SWZ+załączniki nr 2-11; Zał nr 1- PFU Unieważnienie postępowania
unieważniony
20.07.202201.08.2022 UWAGA! zmiana terminu na 03.08.2022Zamówienie publiczne realizowane z dotacji celowej udzielonej przez Powiat Brzeski, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Zakup ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku”.

Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: "Ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Brzesku"

Ogłoszenie; SWZ+załączniki , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+ zał 2-zmiana , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert. Informacja o wyborze oferty
zakończony
15.07.202218.08.2022
Uwaga! Zmiana terminu na 25.08.2022
Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie SWZ+załączniki JEDZ
Ogłoszenie-sprostowanie Odp 1 SWZ+załącznik zmienione odp 2 Ogłoszenie -sprostowanie Odp-3 SWZ+ załączniki -zmiana 2 Informacja na podstawie art.222 ust.4 Informacja z otwarcia ofert , Wezwanie do złozenia oferty dodatkowej , zał nr 1 i 2 -oferty dodatkowe , Informacja z dodatkowego otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty.
zakończony
14.07.202222.07.2022Realizacja Umowy nr: 4/WZ/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim, a SP ZOZ w Brzesku.

Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: „Bodypletyzmografu z funkcją TLCO – 1 kpl.”,
Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
11.07.202219.07.2022 - UWAGA!
Zmiana terminu na 21.07.2022 r. + zmiana Zał nr 2
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: "Instrumentarium laparoskopowe - 1 kpl.";
Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Ogłoszenie o zmianie; SWZ+zał 2 zmienione , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , SWZ+zał nr 2-zmienione , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty Informacja o wyborze oferty-sprostowanie
zakończony
07.07.202215.07.2022Realizacja programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społecznej Zdrowotne w Regionie- „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3” - dostawa: "Wideobronchoskopu z torem wizyjnym"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Informacja na podstawie art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
06.07.202214.07.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na świadczenie usług: "Kompleksowej obsługi działalności prosektoryjnej" w SP ZOZ w Brzesku,
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert.; Informacja o wyniku postępowania
zakończony
01.07.202211.07.2022 - UWAGA!
zmiana na: 13.07.2022 r.;
zmienione SWZ i Zał nr 2
Zamówienie publiczne realizowane z dotacji celowej udzielonej przez Powiat Brzeski, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Zakup ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku”.
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: "Ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie SWZ+załączniki; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; ODP nr 1; SWZ i Zał-2 - zmiana; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
01.07.202211.07.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę:Pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.
Ogłoszenie , SWZ + załączniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
30.06.2022 r.05.07.2022 Zapytanie ofertowe, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na dostawę:
Monitora hemodynamicznego – Lidco Unity V3
Zapytanie ofertowe; Zał 1 -4; Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
29.06.202207.07.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Okulistycznej
2) w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
29.06.202201.08.2022Przetarg nieograniczony na dostawę-Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , odp nr 1 ; ODP nr 2 , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
29.06.202207.07.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: "Jednorazowych niechemicznych materiałów medycznych" Ogłoszenie
SWZ+załączniki Odp-1 Informacja na podstawie art.222 ust 4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty.
zakończony
28.06.202201.08.2022 UWAGA!
zmiana terminu na 09.08.2022
Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę: „Systemu sieciowego” – Bezprzewodowego systemu dostępu do zasobów i Internetu,

Ogłoszenie o zamówieniu; SWZ+załączniki , Sprostowanie do ogłoszenia , SWZ+ zał 2-zmiana , Odp nr 1 , Sprostowanie do ogłoszenia , SWZ+ zał 2-zmiana Informacja na podstawie art.222 ust 4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
28.06.202206.07.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: " Odczynników i środków kontrastowych", Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 , Informacja w oparciu o art 222 ust.4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
27.06.202205.07.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: "Rękawic jednorazowych diagnostycznych"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Odp-1 sprostowanie Odp-2 Informacja na podstawie art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
24.06.202230.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej i RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik 1, 2, 3 , Załącznik 4 projekt umowy , Wynik
zakończony
22.06.202229.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.06.202228.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych EEG
Ogłoszenie , Załącznik 1 , Załącznik 2, 3, 4 , Załącznik 5 projekt umowy , SWKO , Wynik
zakończony
21.06.202229.06.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na usługę: Inspektor nadzoru nad robotami „Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wykonanie połączenia klatką
schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku „A” Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.
Ogłoszenie; SWZ+załączniki 2 -12; Zał-1 - opis robót budowlanych , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 Pzp.; Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania
zakończony
21.06.202230.06.2022Realizacja programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społecznej Zdrowotne w Regionie- „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3” - dostawa: "Defibrylator,Zamgławiacz-urządzenie do dezynfekcji"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Odp-1 Informacja na podstawie art 222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
20.06.202227.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Gabinecie Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.06.202223.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej i RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , Załączniki 1, 2, 3 , Załącznik 4 projekt umowy , SWKO , Odp 1 , Unieważnienie
unieważniony
15.06.202226.07.2022 UWAGA !
zmiana terminu na 08.08.2022
Realizacja programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społecznej Zdrowotne w Regionie- „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3” - dostawa " Aparatu RTG",
Ogłoszenie, SWZ+załączniki; Ogłoszenieo zmianie; SWZ+Zał nr 2 - zmiana; ODP nr 1; Zał nr 5-zmiana; Zał do odp nr 6 , Sprostowanie do ogłoszenia , SWZ+ zał 2-zmiana Informacja na podstawie art. 222 ust.4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
14.06.202222.06.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: "Albumin"
Ogłoszenie; SWZ+załączniki; ODP nr 1 , Informacja zgodna z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
14.06.202223.06.2022Realizacja programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społecznej Zdrowotne w Regionie- „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3” - dostawa "Aparatu do znieczulenia"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Odp-1Informacja na podstawie art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty SWZ+załączniki
zakończony
13.06.202228.06.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19”

Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19” – Wykonanie modernizacji instalacji zasilającej w tlen Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku


Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Zał-11; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania
zakończony
10.06.202222.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:
1) Badania histopatologiczne
2) Badania cytologiczne ginekologiczne
3) Badania cytologiczne
4) Mikrobiologiczne badania w kierunku prątka gruźlicy
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik nr 1 , Załacznik nr 2, 3, 4 , Załącznik nr 5 projekt umowy , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
08.06.202212.07.2022Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę: "Oprogramowania do archiwizacji i backupu danych";
Ogłoszenie; SWZ+załączniki; ODP nr 1; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
08.06.202220.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:
1) Badania diagnostyczne - elektromiograficzne EMG
2) Badania diagnostyczne - EEG
3) Badania diagnostyczne - ultrasonograficzne
4) Badania diagnostyczne - kapilaroskopia
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2, 3, 4 , Załącznik nr 5 projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
07.06.202216.06.2022 zmiana terminu na 20.06.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę " Urządzeń medycznych"
Ogłoszenie
SWZ+załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , SWZ+ zał nr 2-zmienione , Informacja w oparciu o art.222 ust. 4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
07.06.202211.07.2022Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę: Urządzeń komputerowych
Ogłoszenie , SWZ+załaczniki; ODP nr 1; ODP nr 2; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
06.06.202215.06.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę " Wyposażenia poradni oraz oddziałów szpitalnych"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki , odp nr 1
Odp-3 , odp nr 2 Informacja na podstawie art.222 ust.4 ustawy Pzp , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
06.06.202214.06.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na świadczenie usług: "Kompleksowej obsługi działalności prosektoryjnej" w SP ZOZ w Brzesku,
Ogłoszenie;
SWZ+załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
01.06.202209.06.2022 UWAGA! zmiana terminu na 15.06.2022 r. - zmienione załączniki!Zamówienie publiczne realizowane z dotacji celowej udzielonej przez Powiat Brzeski, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Zakup ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku”.

Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę:
„Ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Brzesku”
Ogłoszenie; SWZ+załączniki; SWZ + zał-5 - zmiana; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; ODP nr 1; SWZ+załączniki - zmienione; ODP nr 2; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
31.05.202208.06.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę ; Różnego sprzętu i artykułów biurowych
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust. 4 ustawy Pzp.; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
31.05.202204.07.2022Przetarg nieograniczony -tryb zgodny z art.132 ustawy Pzp na dostawę
" Wyrobów diagnostycznych"
Ogłoszenie SWZ+załączniki , odp nr 1 , odp nr 2 Odp-1 Odp-2 Informacja na podstawie art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofertInformacja o wyborze oferty
zakończony
27.05.202210.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:
1) Badania analityczne
2) Badania mikrobiologiczne
3) Badania toksykologiczne
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2, 3, 4 , Zał 5 projekt umowy , Odp 1 , Odp 2 , Załącznik nr 1 zmieniony , Załączniki - zmieniony , Wynik
zakończony
27.05.202206.06.2022 zmieniony termin na 09.06.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę -Wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych.
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , SWZ+ załaczniki nr 1 i 2 zmienione , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 ustawy Pzp.; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postepowania
zakończony
27.05.202207.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Pododdziale Noworodkowym
2) w Poradni Patologii Noworodka
Ogłoszenie , SWKO , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.05.202203.06.2022Realizacja projektu pn. " Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3"
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę:
"Doposażenia Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych w urządzenia diagnostyczne"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1; , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
20.05.202206.06.2022 UWAGA! zmiana terminu na 13.06.2022 r.Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na realizację robót budowalnych w ramach zadania pn.
Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku „A” Szpitala z kondygnacjami budynku „D”, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,
Ogłoszenie o zamówieniu; SWZ+zał 2 - 11; Zał-1; ODP nr 1; Zał nr 1 do ODP nr 1; Zał nr 2 do ODP nr 1; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; SWZ+załączniki- zmiana; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja w sprawie zmiany terminu otwarcia ofert; Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania
zakończony
20.05.202230.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla LKO i Zastępcy , Projekt umowy dla lekarza , Odp 1 , Wynik , Sprostowanie wyniku
zakończony
19.05.202230.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę " Zestawu laparoskopowego"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Informacja na podstawie art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
18.05.202226.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług: Technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.05.202226.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na usługę:

Świadczenie usługi odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem
zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych”.
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 Pzp. , Informacja o wyborze oferty w zakresier zadania nr 2,4,5 , Informacja o wyborze oferty w zakresie zadania nr 1,3.
zakończony
18.05.202226.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym z PN
2) w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Wynik
zakończony
17.05.202227.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę:
"Szwów chirurgicznych"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Odp-2 , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 Pzp. Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
17.05.202225.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę:
" Odzieży medycznej operacyjnej jednorazowej oraz pościeli jednorazowej"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Odp-2 Odp-3; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert;
Informacja o wyniku postępowania
zakończony
13.05.202223.05.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na usługę w ramach zadania pn.:
„Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych” -
Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany urządzeń jednej rozdzielni głównej średniego napięcia i urządzeń dwóch rozdzielni głównych niskiego napięcia.
Ogłoszenie o zamówieniu; SWZ+załączniki; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty.
zakończony
12.05.202227.05.2022Przetarg ustny na dzierżawę gruntu o powierzchni 60 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub magazynowej.
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
12.05.202220.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Ogólnej
2) w Poradni Ogólnej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
12.05.202224.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.05.202213.06.2022 zmiana terminu na 20.06.2022Przetarg nieograniczony na dostawę- Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SWZ + załaczniki , Sprostowanie ogłoszenia , odp nr 1 , SWZ+ załaczniki zmienione , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończone
05.05.202213.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: Różnego sprzętu i artykułów biurowych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
unieważnienie
02.05.202212.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Dziecięcym
2) wykonywanie badań USG dla pacjentów Pododdziału Noworodkowego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.05.202212.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.05.202211.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
29.04.202209.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na usługę pod nazwą" Wykonanie przeglądów i konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1
Odp-2 Odp-3; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
29.04.202211.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Urologicznym
2) w Poradni Urologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
28.04.202210.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
28.04.202206.05.2022 - UWAGA: zmiana terminu na 10.05.2022 r., zmiana załącznikówTryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: "Paliw do pojazdów i maszyn dla potrzeb SP ZOZ w Brzesku"

Ogłoszenie; SWZ+Załączniki; ODP nr 1; Ogłoszenie o zmianie; SWZ+załaczniki - zmienione; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacje o wyborze oferty
zakończony
28.04.202213.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego SOR
2) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO ,Załączniki , Projekt umowy dla LKO , Projekt umowy dla lekarza , Wynik
zakończony
26.04.202206.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę " Wyrobów medycznych - obłożeń operacyjnych" Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1; ODP nr 2 , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
15.04.202225.04.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz.1129 z póź. zm.) na dostawę Aparatu ultrasonograficznego
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Informacja zgodna z art. 222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
14.04.202222.04.22Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz.U.z 2021 z poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę: "Opatrunki" Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Informacja zgodna z art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty zakończony
06.04.202214.04.2022Tryb: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę: "Różnych produktów spożywczych"
Ogłoszenie; SWZ+załączniki , odp nr 1 Odp-2 Odp-3 Informacja na podstawie art.222 ust.4; Informacja z otwarcia ofert; Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania
zakończony
04.04.202212.04.2022 zmiana terminu na 25.04.2022 r.Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na usługę w ramach zadania pn.:
„Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych” -
Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany urządzeń jednej rozdzielni głównej średniego napięcia i urządzeń dwóch rozdzielni głównych niskiego napięcia.
Ogłoszenie ; SWZ+załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+ zał nr 2 zmienione; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; ODP nr 1; SWZ+załączniki - zmienione Informacja zgodna z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
30.03.202204.05.2022Przetarg nieograniczony na dostawę - Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SWZ+załączniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art. 222 ust .4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
29.03.202207.04.2022Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2021 poz.1129 z późn.zm.) na dostawę:
"Odczynników do badania krwi"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Odp-1 Informacja na podstawie art.222 ust.4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
25.03.202228.04.2022
Zmiana terminu na
05.05.2022
Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych urzadzeń i produktów medycznych
Ogłoszenie , SWZ + załączniki Zmiana ogłoszenia Zmiana SWZ+załączniki Odp-1 Odp-2 Odp-3 Informacja zgodna z art.222 ust.4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
21.03.202228.03.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
3) w Poradni Chirurgicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załaczniki , Projekt umowy , wynik
zakończony
21.03.202205.04.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.:
Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych - Instalacja awaryjnego przyłącza wody

Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
18.03.202225.03.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Dziecięcej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.03.202229.03.2022Tryb zamówienia - podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę " Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy Pzp.; Zawiadomienie o unieważnieniu
unieważniony
16.03.202224.03.2022Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, na dostawę:
Wyposażenia do gabinetów, poczekalni oraz rejestracji w ramach zadania ''Dostępność Plus.Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku"-sprzęt dla osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie SWZ+Załączniki Informacja na podstawie art.222 ust.4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty Unieważnienie wyboru Wynik sprostowanie Wynik sprostowanie 2
zakończony
08.03.202208.04.2022Przetarg nieograniczony na dostawę :Implantów ortopedycznych.
Ogłoszenie , SWZ + załączniki , odp nr 1 , odp nr 2 , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
04.03.202218.03.2022Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 19 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową.
Ogłoszenie ,Wynik
zakończony
02.03.202204.04.2022 zmiana terminu na 08.04.2022Przetarg nieograniczony na dostawę-Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , Sprostowanie ogłoszenia , odp nr 1 , SWZ+załacznik 1 i 2 zmienione , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyborze oferty
zakończony
24.02.202207.03.2022Tryb zamówienia - podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę " Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych" Ogłoszenie SWZ+ załączniki , Informacja zgodnie z art.222 ust.2 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
24.02.202207.03.2022Tryb zamówienia - podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę " Produktów mleczarskich oraz produktów głęboko mrożonych.
Ogłoszenie , SWZ+załaczniki , odp nr 1 , Informacja zgodnie z art.222 ust.4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
24.02.202204.03.2022 zmiana terminu na 09.03.2022Tryb zamówienia - podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę " Roztworów do dializ"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Zmianana ogłoszenia SWZ+załączniki-zmiana Informacja zgodna z art. 222 ust.4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
23.02.202228.03.2022Przetarg nieograniczony na dostawę-Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , zał nr 5 zmieniony , odp nr 1 , odp nr 2 , Informacja zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
22.02.202209.03.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.:
Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych - Instalacja awaryjnego przyłącza wody

Ogłoszenie; SWZ+załączniki Informacja zgodna z art. 222 ust.4 Unieważnienie postępowania
zakończony
21.02.202201.03.2022 zmiana terminu na 08.03.2022Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na usługę pn.- Wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego,
Ogłoszenia; SWZ+załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+ zał.nr 2-zmienione , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Odp nr 1 , SWZ+ zał.nr 1 i 2 zmienione ,
Informacja zgodnie z art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
16.02.202225.02.2022Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, na dostawę:
Wyposażenia do gabinetów, poczekalni oraz rejestracji w ramach zadania ''Dostępność Plus.Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie , Ogłoszenie -zmiana, SWZ+Załączniki Odp-1 Informacja na podstawie art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert Wynik
zakończony
16.02.202224.02.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Lekarza Rodzinnego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.02.202224.02.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.02.202224.02.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.02.202224.02.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.02.202218.02.2022 zmiana terminu na 23.02.2022
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, na dostawę-Przrządów do endoskopów,endochirurgii , Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+zał nr 2-zmienione , odp nr 1 , Informacja zgodnie z art .222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze ofertyzakończony
09.02.202214.03.2022 zmiana terminu na 17.03.2022Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę: „Oprogramowania do archiwizacji i backupu danych oraz urządzeń do przechowywania i odczytu danych” w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
Ogłoszenie; SWZ+załączniki Zmiana ogłoszenia Zmiana SWZ+załącznik Odp1 , Informacja zgodna z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.; Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania; Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty w ramach Zadania nr 2; Informacja o wyniku postępowania w ramach Zadania nr 2
zakończony
08.02.202214.02.2022Zapytanie ofertowe, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na dostawę "Artykułów elektrycznych" dla SP ZOZ w Brzesku
Zapytanie ofertowe; Załączniki , Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończone
08.02.202216.02.2022 zmiana terminu na 21.02.2022Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, na dostawę-
Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia , SWZ+ złacznik nr 2 -zmieniony , odp nr 1 , odp nr 2, Informacja zgodnie z art.222 ust.4 ustawy PzpInformacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
02.02.202208.03.2022 UWAGA! -zmiana terminu na 14.03.2022Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę: „Urządzeń komputerowych” w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”;
Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia; ODP nr 1; SWZ-zmiana; Zał nr 2-zmiana Informacja na podstawie art. 222ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania , Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru nakorzystniejszej oferty.; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach Zadania nr 1
zakończony
01.02.202209.02.2022Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.
Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na:
„Dostawę, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego”
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Ogłoszenie; SWZ i załączniki; ODP nr 1 , Informacja zgodnie z art.222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postępowania
zakończony
31.01.202208.02.2022 zmiana terminu na 10.02.2022Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póżn. zm.), zwaną dalej Ustawą Pzp, na: „Świadczenie usług w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wulkanizacji oraz okresowych przeglądów technicznych i dodatkowych badań technicznych pojazdów użytkowanych przez SP ZOZ w Brzesku”;
Ogłoszenie;
SWZ+załączniki , Odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+ załaczniki zmienione , Informacja zgodnie z art 222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert. Informacja o wyborze oferty
zakończony
26.01.202203.02.2022Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. na realizację usługi- Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. " Dostosowanie Szpitala do obowiązujących przepisów prawa poprzez modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnie dla pracowników”.
Ogłoszenie SWZ+załączniki Dokumentacja projektowa Wentylacja , Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania; Zawiadomienie o sprostowaniu Informacji o wyniku postępowania oraz unieważnieniu wybory oferty w ramach Zadania nr 2; Informacja o wyniku postępowania w zakresie Zadania nr 2
zakończony
21.01.202210.02.2022Przetarg ustny na dzierżawę gruntu o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na przystanek do przewozu osób ,zlokalizowany w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
19.01.202227.01.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług Ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202204.02.2022Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. na realizację robót budowlanych na zadanie pod nazwą:
„Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind -wymianę wind towarowych do przewozu produktów spożywczych”
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Informacja z art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
19.01.202227.01.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202227.01.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202227.01.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług: Technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
12.01.202220.01.2022 UWAGA !
zmiana terminu na 25.01.2022
Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.
Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy Pzp na: Usługi szkoleń niezbędnych do realizacji projektu w ramach zadania "Dostepność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie
SWZ+załączniki Ogłoszenie -zmiana Zmiana SWZ Zał-9 zmiana Odp-1 Odp-2 Informacja zgodna z art 222 ust 4 Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyborze oferty
zakończony
11.01.202219.01.2022 UWAGA! Zmiana terminu na 24.01.2022Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.
Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy Pzp na:
„Dostawę, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego”
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Zał-5.1 - wzór umowy powierzenia danych; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; ODP nr 1; SWZ-zmiana; Zał nr 1- zmiana; Zał nr 2 - zmiana; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
10.01.202211.02.2022Przetarg nieograniczony na dostawe- Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , Informacja zgodnie z art 222.ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
10.01.2022Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Plan postępowań na 2022 r. - wersja nr 1 Plan postępowań-wersja 2; Plan zamówień - wersja 3; Plan postępowań - wersja 4 Plan wersja 5 Plan wersja 6 Plan-wersja 7 Plan wersja 8-9; Plan zamówień - wersja 10; Plan zamówień - wersja 11; Plan zamówień - wersja 12; Plan zamówień - wersja 13; Plan zamówień - wersja 14; Plan zamówień - wersja 15; Plan zamówień- wersja 16; Plan zamówień - wersja 17; Plan zamówień - wersja 18 , Plan zamówień - wersja 19 , Plan zamówień - wersja 20 , Plan zamówień - wersja 21 , Plan zamówień - wersja 22

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu