Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
25.01.202322.02.2023Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), na dostawę: „Rozbudowa systemu informatycznego”, w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ, Załączniki do SWZ , Aktualne koszty integracji
trwa
25.01.202303.02.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
2) w Poradni Chirurgicznej
3) w Pracowni USG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
23.01.202330.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202330.01.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: " Aparatu ultrasonograficznego"
Ogłoszenie
SWZ+załączniki , Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
zakończony
16.01.202325.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.01.202325.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Dziecięcym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.01.202316.02.2023
Uwaga: zmiana terminu na 24.02.2023
Przetarg nieograniczony na Dostawę implantów ortopedycznych
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ , Załączniki do SWZ , Odp nr -1 , Zmiana ogłoszenia o zamówieniu , SWZ + zał. nr 1 - zmienione , Odp. nr-2 z dnia 30.01.2023 Zmiana ogłoszenia-sprostowanie SWZ-zmiana Załącznik nr 1 - zmieniony Odp-3
trwa
10.01.2023Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Plan postępowań na rok 2023 - wersja nr 1
09.01.202316.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
2) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
04.01.202313.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Reumatologicznej
2) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PK i PG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.01.202317.01.2023Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68-tj.grunt o powierzchni 80m2 .
Ogłoszenie Wynik
zakończony

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu