Zwiększenie gotowości do udzielania świadczeń medycznych w czasie Światowych Dni Młodzieży

Print Friendly, PDF & Email

logo-śdm2W czasie ŚDM, tj. w dniach od 25 lipca 2016 roku do 2 sierpnia 2016 roku, w ramach publicznej opieki zdrowotnej świadczenia będą udzielane przez podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na zasadach ogólnie obowiązujących.

Szczegółowe dane powyższych podmiotów są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie pod adresem: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/.

Ponadto, w związku z zapewnieniem dostępu do świadczeń zdrowotnych przybyłym pielgrzymom, a także zachowaniu dotychczasowej dostępności do świadczeń dla mieszkańców Małopolski w miejscu największej kumulacji uczestników ŚDM, wyłonieni zostali realizatorzy zabezpieczenia medycznego, z którymi Wojewoda Małopolski zawarł umowy na zwiększenie gotowości do udzielania świadczeń w zakresie:

Wykaz świadczeniodawców

Pacjenci mogą zgłaszać się do wszystkich podmiotów widniejących na stronie MOW NFZ. Podmioty wykazane powyżej, na mocy zawartych umów z Wojewodą Małopolskim, zapewniają podwyższenie gotowości do udzielania zwiększonej liczby świadczeń zdrowotnych. W trakcie wizyty pacjent powinien posiadać dowód tożsamości oraz dokument uprawniający do bezpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych (np. potwierdzenie posiadania ubezpieczenia) lub, w razie jego braku lub szczegółowych zapisów warunków zawartego ubezpieczenia, dysponować odpowiednimi środkami finansowymi na pokrycie kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych

W przypadkach wymagających pomocy w stanach zagrożenia życia należy dzwonić na numery alarmowe: 112 lub 999.

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu