Print Friendly, PDF & Email

Regulamin korzystania z darmowego dostępu do Internetu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi dostępu bezprzewodowego do Internetu (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku (zwany dalej SP ZOZ).
 1. Z usługi może korzystać osoba fizyczna będąca pacjentem, osoba jej towarzysząca, jak również osoba odwiedzająca, przebywająca aktualnie w SP ZOZ w Brzesku, zwana dalej Użytkownikiem.
 1. Regulamin dostępny jest na stronie spzoz-brzesko.pl oraz podczas logowania do sieci bezprzewodowej (zwanej dalej WiFi).
 1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego oraz jest udzielny bezpłatnie.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2019r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
 2. W niniejszym regulaminie zapisana zostaje treść klauzuli informacyjnej dla użytkownika:
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest SP ZOZ w Brzesku (ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko), zwany dalej: „Administratorem”.
  2. Można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Moniką Mikołajek-Burek, pisząc na adres:m.burek@spzoz-brzesko.pl lub telefonując pod numer:14 6621270.
  3. Podstawą przetwarzania danych jest umowa pomiędzy użytkownikiem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne.
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
  5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  6. W oparciu o dane osobowe użytkownika Administrator nie będzie podejmował wobec użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  7. Administrator nie zamierza udostępniać danych użytkownika zewnętrznym odbiorcom ani przekazywać ich do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

§2 Zobowiązania i zastrzeżenia

 1. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b/g/n. W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z nazwą (SIDD) SPZOZ-Goscie. 
 2. Dostęp do WiFi przydzielany jest 24 godziny. Po przekroczeniu tego czasu użytkownik zobowiązany jest do ponownej rejestracji.
 3. Transmisja danych w sieci bezprzewodowej SPZOZ-Goscie nie jest szyfrowana. SP ZOZ nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkownika za pośrednictwem WiFi.
 4. SP ZOZ informuje, że aktywność Użytkownika w korzystaniu z usługi dostępu do Internetu jest monitorowana.
 5. SP ZOZ zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Internetu ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 6. SP ZOZ nie odpowiada za brak zasięgu w wyznaczonych miejscach.
 7. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych np. P2P (peer-to-peer) oraz usług P2M (peer-to-mail).
 8. Maksymalna prędkość jaką może uzyskać użytkownik to 1 MBit/s pobierania (download) oraz 1 MBit/s wysyłania (upload).
 9. SP ZOZ nie gwarantuje uzyskania maksymalnych prędkości na urządzeniach końcowych.
 10. SP ZOZ nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą sieciową.

§3 Obowiązki Użytkownika

 1. Zalogowanie się do sieci WiFi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  przez SP ZOZ na potrzeby związane z udostępnianiem sieci WiFi.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych danych personalnych (Imię, Nazwisko, adres e-mail) na stronie logowania.
 1. Korzystanie z WiFi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad Netykiety (np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta).
 1. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej WiFi SPZOZ-Goscie między innymi do następujących celów:
 • wykorzystywania sieci do działań niezgodnych z prawem,
 • korzystania z aplikacji P2P (peer-to-peer) oraz usług P2M (peer-to-mail) oraz usług typu rapidshare.com, easy-share.com, netload.in, chomikuj.pl, sendspace.pl i im podobnych,
 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć prawa osobiste,
 • masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów www, IRC, FTP itp.
 • budowania stałych podsieci.
 1. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje dostęp do WiFi.

§4 Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, SP ZOZ zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu Użytkownika do sieci.
 1. SP ZOZ nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 1. SP ZOZ nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Internetu, a w szczególności za:
  • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika,
  • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do WiFi,
  • za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 1. SP ZOZ może żądać naprawienia poniesionej szkody, jeśli taka wystąpiła w związku z niezgodnym z niniejszymi warunkami użyciem sieci bezprzewodowej SPZOZ-Goscie przez Użytkownika.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu