Print Friendly, PDF & Email

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO  klauzula informacyjna dla pacjentów (wersja pdf, 167 KB)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” Klauzula informacyjna dla uczestników projektu (wersja pdf, 1350 KB)

 

CO to jest RODO? Jaki jest cel RODO?  

  Od kiedy stosujemy RODO?

 

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o ochronie danych osobowych Celem rozporządzenia jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE   Od 25.05.2018 roku

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem zbierającym, przechowującym i decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
Monika Mikołajek-Burek  adres e-mail: m.burek@spzoz-brzesko.pl
Telefon kontaktowy:  14 66 21 270

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji do świadczeń zdrowotnych udzielanych w SPZOZ w Brzesku oraz w trakcie udzielania świadczeń.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych SPZOZ w Brzesku?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ udzielając świadczeń zdrowotnych jesteśmy do tego zobligowani przez szczegółowe przepisy z zakresu ochrony zdrowia obowiązujące w polskim porządku prawnym, w tym w szczególności:

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,
– Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Również RODO daje SPZOZ w Brzesku podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii :

„ przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego” art.9 ust.2 h RODO.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia, który na mocy przepisów jest płatnikiem udzielanych na rzecz pacjentów świadczeń zdrowotnych.

Dzięki temu możesz:

 • korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradniach specjalistycznych, oddziałach stacjonarnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • korzystać z realizowanych przez SP ZOZ programów profilaktycznych
 • w jednym miejscu uzyskać kompleksową poradę oraz wykonać niezbędne badania diagnostyczne,
 •  mieć pewność, iż jako podmiot publiczny przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i dokładamy wszelkiej staranności w ochronie danych Naszych pacjentów.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych pacjentów w celu udzielanie świadczeń zdrowotnych nie wymaga od SPZOZ w Brzesku pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ sposób i zakres przetwarzania danych  w tym przypadku jest ściśle określony w przepisach i jest to obowiązek ustawowy.

Odmowa podania wymaganych danych osobowych jest równoznaczna z brakiem zgody na leczenie.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zarejestrować i zrealizować dla Ciebie świadczenie zdrowotne, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, numer PESEL – jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres miejsca zamieszkania pacjenta,
 • w zależności od konieczności prowadzenia określonej dokumentacji medycznej indywidualnej oraz zbiorczej dla pacjentów, dodatkowe dane określone szczegółowo w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
 • poza przypadkami wymienionym w przepisach prawa oraz w zakresie nie wskazanym w aktach prawnych, podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec SP ZOZ w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu i prawo do sprostowania.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do prawa dostępu do danych – chcesz uzyskać informację,
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Pozostałe prawa wskazane w RODO, tj. prawo do usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, ze względu na ciążący na szpitalu ustawowy obowiązek archiwizacyjny nie może zostać zrealizowane.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie:

 • osobom i podmiotom uprawnionym na mocy art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności: przedstawicielom ustawowy pacjenta, osobom upoważnionym przez pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta oraz innym organom władzy publicznej i podmiotom upoważnionym wskazanym w ustawie,
 • dostawcom usług na rzecz SP ZOZ w Brzesku, za pośrednictwem których dbamy o serwis i sprawność sprzętu medycznego, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych medycznych oraz jakość świadczonych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.

“podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta”.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez SPZOZ w Brzesku do państw trzecich poza obszar EOG.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane przetwarzane przez SPZOZ w Brzesku nie są profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA_MSIM v1 (wersja pdf, 119KB) – dla użytkowników platformy MSIM

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu