Print Friendly, PDF & Email

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
31.12.202011.01.2021Zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą: „Przeprowadzenie audytu dostępności Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku przy ul. Kościuszki 68.”,
Ogłoszenie, Zał-1Zał-2, Zał-3, Wynik
zakończony
29.12.202008.01.2021Przetarg nieograniczony na dostawę " Testów do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych moczu oraz wykonywania badań cytometrycznych osadu moczu wraz z dzierżawą systemu do zarządzania danymi umożliwiający techniczną walidację wyników"
Ogłoszenie, Załączniki , odp nr 1, Odp-2 , Wynik
zakończony
22.12.202012.01.2021Przetarg nieograniczony na dostawę "Agregatu prądotwórczego"
Ogłoszenie, ZałącznikiZał-10, Odp-1, Odp-2,Tabliczka znamionowa, Odp-3, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
21.12.202029.12.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
Zadanie 1 w Pracowni Mammografii
Zadanie 2 w Pracowni Radiologii Ogólnodiagnostycznej
Zadanie 3 w Pracowni Tomografii Komputerowej
Zadanie 4 w Pracowni USG
Zadanie 5 w wykonywanie badań USG dla pacjentów Pododdziału Noworodkowego
Ogłoszenie ,SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.12.202028.12.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
Zadanie 1 w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Zadanie 2 w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Zał 3 , Zał 3a , Wynik
zakończony
21.12.202028.12.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
Zadanie 1 w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym
Zadanie 2 w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym
Zadanie 3 w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym
Zadanie 4 w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Zał 3 , Zał 3a , Zał 3b , Zał 3c , Wynik
zakończony
21.12.202008.01.2021Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Instalacje tlenowe,powietrzne, próżniowe"
Ogłoszenie, Załączniki , Unieważnienie
unieważniony
18.12.202007.01.2021Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Rozbudowa instalacji gazów medycznych"
Ogłoszenie, ZałącznikiProjekty-rzuty , Unieważnienie
unieważnienie
18.12.202028.12.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.12.202020.01.2021Przetarg nieograniczony na dostawę - Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , Załączniki , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
17.12.202029.12.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) Konsultacje chirurgiczne
2) Konsultacje dermatologiczne
3) Konsultacje laryngologiczne
4) Konsultacje neurologiczne
5) Konsultacje okulistyczne
6) Konsultacje ortopedyczne
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.12.202028.12.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Produktów zwierzęcych,mięsa i produktów mięsnych
Ogłoszenie , Załaczniki , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
16.12.202023.12.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych w Dziale Usprawniania Leczniczego: fizjoterapia w warunkach domowych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.12.202023.12.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Opiece Długoterminowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.12.202018.01.2021Przetarg nieograniczony na dostawę -Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , Załaczniki , zadanie nr 1 -zmienione , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
15.12.202023.12.2020Przetarg nieograniczony na usługę " Pełnienia funkcji inspektora nadzoru na d robotami budowlanymi",
Załączniki, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
15.12.202023.12.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:
1) Badania analityczne
2) Badania mikrobiologiczne
3) Badania rezonansu magnetycznego
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2, 3, 4 , Zał 5 projekt umowy , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
10.12.202016.12.2020.rZapytanie ofertowe na dostawę: Pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie , zał nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 ,l Wynik
zakończone
09.12.202017.12.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług psychologicznych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
03.12.202011.12.2020Przetarg nieograniczony na dostawę "Przewoźnego aparatu RTG"
Ogłoszenie, Załączniki, Odp-1 , Wynik
zakończony
02.12.202010.12.2020Przetarg nieograniczony na usługę -Świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
Ogłoszenie , Załączniki , Wynik
zakończony
02.12.202014.12.2020Przetarg nieograniczony na Kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ w Brzesku, Ogłoszenie, SIWZ, załącz. i klucz, Ogłoszenie o zmianie terminu, Odp nr 1, SIWZ - zmiana, Zał nr 1 - zmiana, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynikzakończony
30.11.202005.01.2021
Uwaga: zmiana terminu na 10.02.2021
Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, zawarta w dniu 04 listopada 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Urządzenia do tomografii
Ogłoszenie , Załączniki , Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu, ODP nr 1 , ISprostowanie do zmiany terminu. , II Sprostowanie do zmiany terminu, Odp-1,SIWZ-zmiana, ałącznik 1-zmiana, Zał-6 zmiana, Osłony stałe, Odp-2, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
trwa
01.12.202009.12.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich: 1) w Oddziale Urologicznym
2) w Poradni Urologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
01.12.202010.12.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
01.12.202011.12.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik 1 , Załączniki 2, 3, 4 , Zał 5 projekt umowy , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
27.11.202004.01.2021Przetarg nieograniczony na dostawę -Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , Załączniki , odp nr 1 , odp nr 2 , Sprostowanie do odp nr 2 , odp nr 3 , zadanie nr 3 zmienionezadanie nr 1 -poprawione , zbiorcze zestawienie ofert , Unieważnienie zadania nr 8 , Wynik
zakończony
27.11.202007.12.2020Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla potrzeb SP ZOZ w Brzesku
Ogłoszenie, SIWZ i załączniki, ODP nr 1, ODP nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert, WYNIK
zakończony
18.11.202025.11.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
2) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza Kier.Oddziałem , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.11.202026.11.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.11.202025.11.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.11.202026.11.2020 zmiana terminu na 02.12.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych urządzeń medycznych"
Ogłoszenie, Załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zal nr 1 ,
odp nr 2
, zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
13.11.202023.11.2020Przetarg nieograniczony na dostawę:
1/ Systemu do diagnostyki metodą biologii molekularnej;
2/Komory laminarnej
Ogłoszenie, Załączniki, Odp-1, Zmiana ogłoszenia, Załączniki , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
27.10.202004.11.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , klucz publiczny , odp 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik, Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty
zakończony
20.10.202028.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Ręczników papierowych do rąk
Ogłoszenie , Załączniki , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
16.10.2020UWAGA: zmiana terminu na 28.10.2020Zapytanie ofertowe na: "Usługę polegającą na konserwacji, naprawach oraz usuwaniu awarii dźwigów osobowych i towarowych"
Ogłoszenie, Załączniki , odp nr 1, WYNIK
zakończony
14.10.2020Plan przetargów - aktualizacja Plan
08.10.202016.10.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę-Łóżek szpitalnych - szt 4
Ogłoszenie , Załączniki , Odp nr 1, Odp nr 2, Zbiorcze zestawienie ofert, Zał 7 , Wynik
zakończony (Tarcza 6)
07.10.202023.10.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
06.10.202014.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Ręczników papierowych do rąk
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zal nr 2 , zał nr 3 , zal nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7, Odp nr 1, Zbiorcze zestawienie ofert , Unieważnienie postępowania
unieważniony
06.10.202020.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Energii elektrycznej
Ogłoszenie , Załaczniki , Odp1 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
01.10.202021.10.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie konkursu
unieważniony
28.09.202007.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Testów molekularnych COVID-19 do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w próbkach wymazów z górnych dróg oddechowych"
Ogłoszenie, Załączniki, Odp. nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Wynik
zakończony
23.09.202029.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2, 3, 4 , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.09.202026.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , Załaczniki , Odp nr 1 , Wynik
zakończony
21.09.202029.09.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Odczynników laboratoryjnych
Ogłoszenie ,Załaczniki , klucz publiczny , Uniewaznienie postepowania
unieważniony
16.09.202023.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.09.202024.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.09.202024.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.09.202030.09.2020Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: "Naprawa dwóch fragmentów instalacji wodnej A i B zasilającej obiekt szpitala",
Ogłoszenie, Załączniki, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
14.09.202029.09.2020Przetarg ustny na dzierżawę gruntu o powierzchni 20 m 2, z przeznaczeniem na przystanek do przewozu osób.
Ogłoszenie , Wynik
zakończona
07.09.202017.09.2020Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego na zadanie pod nazwą: "Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby szatni męskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie -1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej wBrzesku przy ul. Kościuszki 68",
Ogłoszenie, Załączniki, Wynik
zakończony
07.09.202008.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , Załaczniki , odp nr 1 , odp nr 2, Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
02.09.202009.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.09.202014.09.2020 zmiana terminu na 17.09.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi oraz odczynniki laboratoryjne
Ogłoszenie , Załaczniki 1-7 , Klucz publiczny , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zal nr 1-poprawiony , zal nr 2 poprawiony , Odp-2, ODP nr 3 , odp nr 4 , zal nr 1 -poprawiony , zal nr 2-poprawiony , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Zbiorcze zestawienie ofert , ,Wynik
zakończony
28.08.202009.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
27.08.202015.09.2020Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa wybranych pomieszczeń i instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, niskoprądowej i wodno – kanalizacyjnej na potrzeby oddziału infekcyjnego dla potrzeb hospitalizacji osób z podejrzeniem koronawirusa SARS-COVID-19 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku na dz. nr 1410/19, obr. Brzesko przy ul. Kościuszki 68 w Brzesku”,
Ogłoszenie,Zał-1 Projekt , SIWZ zał 2-9, Przedmiar.pdf , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
27.08.202004.09.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Rękawic chirurgicznych.
Ogłoszenie , Załaczniki , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
27.08.202003.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
24.08.202024.09.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem,przechowywaniem i zawartością - "System wirtualizacji"
Ogłoszenie , Załączniki, Odp1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony (MSIM)
21.08.202002.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
19.08.202026.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.08.202025.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Ogólnej i w Poradni Lekarza Rodzinnego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.08.2020Spotkanie oferentów w dniu 01.09.2020 o godz. 9:00Przetarg ustny na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na przystanek
Ogłoszenie, Wynik
zakończony
17.08.202025.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.08.202025.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
17.08.202024.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
2) w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.08.202021.09.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Przetarg nieograniczony na dostawę" Systemów i serwerów informacyjnych oraz systemu zabezpieczeń sieciowych firewall",
Ogłoszenie, Załączniki, Odp1,
Odp-2 , Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik, Wynik-sprostowanie
zakończony (MSIM II)
11.08.202019.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.08.202019.08.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.
Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych urządzeń medycznych", Ogłoszenie, Załączniki, Odp 1, Odp 2, Zbiorcze zestawienie ofertOświadczenie gk
trwa (Tarcza 5)
11.08.202021.08.2020Zapytanie ofertowe na Usługi pocztowe i kurierskie
Ogłoszenie, Zał. nr 1, Załącznik nr 1a, Zał. nr 2, Zał. nr 3, ODP nr 1, Wynik
zakończony
31.07.202007.09.2020Przetarg nieograniczony na dostawę: Różnych produktów leczniczych

Ogłoszenie, Załączniki, Zał nr 1 - poprawiony, Ogłoszenie o sprostowaniu, Ogłoszenie o sprostowaniu (2), Odp. nr 1, Zał. nr 1 - poprawiony (2) , odp nr 2, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik, Zawiadomienie o ponownym wyborze
zakończony
30.07.202006.08.2020Zapytanie ofertowe na dostawę -Różny sprzęt i artykuły biurowe
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4, Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”-Dostawa urządzeń sieciowych-Zasilacz awaryjny 3kW (UPS) - szt 4.
Ogłoszenie , Załączniki, Odp. 1, Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”-Dostawa urządzeń sieciowych-Przestrzeń montażowa w szafie montażowej 19’’ – 2 szt
Ogłoszenie, Załaczniki, Odp. nr 1, Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”-Montaż zapasowych urządzeń klimatyzacji. Pomieszczenia nr E23 i C387.
Ogłoszenie , Załaczniki, Odp. 1, Załączniki do ODP 1, Odp nr 2, Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa” Wykonanie:
1) Podłoga antystatyczna w serwerowni. Pomieszczenie nr C387;
2) Uszczelnienie podłogi i sufitu w serwerowni. Pomieszczenia nr E23 i C387:
Ogłoszenie , Załączniki, Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa” -Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego do serwerowni. Pomieszczenie nr E23
Ogłoszenie , Załaczniki , Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa” -Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru do serwerowni. Pomieszczenia nr E23 i C387:
Ogłoszenie , Załączniki , Wynik
zakończony
15.07. 202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa” -Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu do serwerowni. Pomieszczenia nr E23 i C387.
Ogłoszenie , Załaczniki , Odp. nr 1, Wynik
zakończony
13.07.202021.07.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Fundus kamery z cyfrowym systemem archiwizacji i obróbki obrazów
Ogłoszenie , Zalączniki , Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
13.07.202020.07.2020Zapytanie ofertowe na dostawę-Szczepionek przeciw grypie
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , Wynik
zakończone
13.07.202023.07.2020Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usługi w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wulkanizacji oraz okresowych przeglądów technicznych i dodatkowych badań technicznych pojazdów użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku"
Ogłoszenie, SIWZ i załączniki , klucz publiczny , odp nr 1, Odp. nr 2, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
09.07.202012.08.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Urządzeń do transmisji danych,serwerów, macierzy i oprogramowania
Ogłoszenie , Załączniki, ODP 1, Odp 2 , odp nr 3, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony (MSIM I)
08.07.202014.07.2020Zapytanie ofertowe na dostawę- Pieczywa świeżego,wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 1A , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , Wynik
zakończone
07.07.202014.07.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
07.07.202010.08.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów leczniczych.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 JEDZ ,zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , odp nr 1 , odp nr 2, Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
03.07.202016.07.2020Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 19 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
02.07.202007.08.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Urządzeń medycznych
Ogłoszenie , Załączniki, Odp-1,Odp 2, Odp 3, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony (Tarcza IV)
01.07.202010.07.2020Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę- Lasera holmowego z wyposażeniem
Ogłoszenie , Załączniki, Odp 1, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
30.06.202008.07.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badania identyfikacji zakażenia wirusem SARS-COV 2
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik 1 , Załączniki 2,3,4 , Załacznik 5 projekt umowy , Wynik
zakończony
29.06.202010.07.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
29.06.202004.08.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Urządzeń medycznych
Ogłoszenie , Załączniki, ODP 1, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony (Tarcza III)
26.06.202014.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”
Ogłoszenie, Załączniki, Odp.1, Ogłoszenie o unieważnieniu ,
zakończony (MSIM)
25.06.202029.07.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę: "Urządzeń medycznych"
Ogłoszenie, Załączniki, Odp1, Odp 2, ODP 3, Odp 4 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik, Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty
zakończony (Tarcza)
22.05.202029.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.06.202030.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , odp nr 1 , zal nr 1-poprawiony , odp nr 2 , odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
22.06.202027.07.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Wirówek laboratoryjnych i akcesoriów- urządzenia medyczne.
Ogłoszenie , Załączniki, klucz publiczny, Odp1 , zbiorcze zestawienie ofert ,Wynik
zakończony (Tarcza I)
19.06.202029.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ,
SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 ,
klucz publiczny
, odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
17.06.202025.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Szwów chirurgicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 ,zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , klucz publiczny , odp nr 1 , Wynik
zakończony
16.06.202024.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków czyszczących i polerujących
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert. , , Wynik
zakończony
09.06.202019.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
09.06.202018.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Owoców ,warzyw i podobnych produktów.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
05.06.202019.06.2020Przetarg ustny na najem lokalu o łącznej powierzchni 19 m 2 z przeznaczenie na działalność handlową
Ogłoszenie , Unieważnienie
unieważnienie
02.06.202017.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej i RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki 1, 2, 3 , Załacznik 4 projekt umowy , Załącznik nr 3 do umowy Por.pow.przet.dan.osob. , Odp 1 , Wynik
zakończony
02.06.202016.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2, 3, 4 , Załącznik nr 5 projekt umowy , Zał nr 2 do umowy Por.powierz.przetw.dan.osob. , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
29.05.202016.06.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”
Ogłoszenie, Załączniki ,odp nr 1 , Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
27.06.202005.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Szwów chirurgicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Klucz publiczny , klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
26.05.202005.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , projekt umowy , Wynik
zakończony
20.05.202029.05.2020Przetarg nieograniczony na usługę-Świadczenie usług odbioru,transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 ,zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
19.05.202026.05.2020Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług
1) w Poradni Ogólnej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika, 2). w Poradni Ogólnej
Ogłoszenie, SWKO,Załączniki , Projekt umowy na kierownika ,Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.05.202028.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Aparatury medycznej"
Ogłoszenie, Załączniki,Odp1 Odp2 , odp nr 3 Odp4 , odp nr 5 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
15.05.202026.05.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO, Załączniki, Projekt umowy, Wynik
zakończony
13.04.202021.05.2020Przetarg na dostawę wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , klucz publiczny , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
08.05.202022.05.2020Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 32 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
08.05.202022.05.2020Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 56 m 2
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
07.05.202015.05.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług logopedycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
05.05.202014.05.2020Przetarg nieograniczony na -Zakup paliw do pojazdów samochodowych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
04.05.2020Plan przetargów -aktualizacja
Plan
28.04.2007.05.2020Zapytanie ofertowe na usługę wykonania koncepcji oraz projektu budowlanego na zadanie: "Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału infekcyjnego dla potrzeb hospitalizacji z podejrzeniem koronawirusa SARS-COVID19 zlokalizowanych w SOR w budynku SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie, Załączniki,Wynik,
zakończone
27.04.202007.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
24.04.202005.05.2020 zmiana terminu na 08.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę" Diatermii chirurgicznej; noża harmonicznego; aparatu do neuromonitoringu"
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4, Zal5, Zal6, Zal7 , klucz publiczny , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
23.04.202030.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Lekarza Kierującego Oddziałem ,Unieważnienie
Unieważniony
23.04.202006.05.2020Przetarg nieograniczony na -Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego.
Ogłoszenie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 1A ,
zal nr 2
, zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8 , zal nr 9 , Klucz publiczny , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 2 , zal nr 1-poprawiony , zal nr 2 poprawiony , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
22.04.202005.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Opatrunków
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Wynik
zakończony
21.04.202029.04.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Odczynników do badań krwi
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , zal nr 9 , klucz publiczny , odp nr 1 , Wynik
zakończony
16.04.202023.04.2020Zapytanie ofertowe na dostawę: Aparatu ultrasonograficznego- 1 kpl
Ogłoszenie, Zał1, Zał2, Zał3 , odp nr 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończone
26.03.202003.04.2020
Zmiana terminu na 06.04.2020 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę - Różnych urządzeń i wyrobów medycznych -sprzęt jednorazowego użytku
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Informacja , Klucz publiczny , Ogloszenie o zmianie ogloszenia , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
26.03.202010.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
25.03.202008.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.03.202003.04.2020
Zmiana terminu na dzień
06.04.2020
Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, Informacja , odp nr 1 , klucz publiczny , Ogloszenie o zmianie ogloszenia Odp.2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
24.03.202030.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki, projekt umowyWynik
zakończony
10.03.202019.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Unieważnienie
unieważniony
10.03.202024.03.2020Przetarg ustny na najem części holu głównego o powierzchni 2 m 2 z przeznaczenie na działalność handlową tj.sprzedaż obwarzanków.
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
10.03.202023.03.2020Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 60 m 2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
09.03.202017.03.2020Zapytanie ofertowe na dostawę- Odzieży branżowej (fartuchów,garsonek damskich,ubrań męskich)
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , odp nr 1 , odp nr 2 ,odp nr 3 , Wynik
zakończone
05.03.202016.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Dziecięcej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
05.03.202012.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
05.03.202017.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Rękawic chirurgicznych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7 , odp nr 1 , sprostowanie do odp nr 1zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , Sprostowanie do wyniku
zakończony
04.03.202013.03.2020
zmiana terminu na 26.03.2020
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki 1, 2, 3, 4 , Załącznik 5 projekt umowy , Sprostowanie , Informacja , Informacja Informacja o zmianie terminu składania ofert , Unieważnienie
unieważniony
03.03.202016.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7 -wzor oswiadczenia
, odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
02.03.202011.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Klamer chirurgicznych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5 , Zał6, Zał7 , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
28.02.202009.03.2020Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Kompresów
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8-wzor oswiadczenia , odp nr 1 , odp nr 2 ,zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
28.02.202009.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę "Opatrunków"
Ogłoszenie, SIWZ , Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
25.02.2020205.03.20202Przetarg nieograniczony na dostawę "Produktów mleczarskich oraz produktów głęboko mrożonych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6,Zał7 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
20.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Urologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.02.202025.02.2020Przetarg nieograniczony na dostawę "Różnych produktów spożywczych"
Ogłoszenie,SIWZ, Zał-1, Zał-2,Zał-3, Zał-4, Zał-5, Zał-6, Zał-7, Odp nr 1< , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
10.02.202016.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3-JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8- klucz publiczny , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
07.02.202012.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 -JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8- Klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
06.02.202010.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę - Różnych urządzeń i wyrobów medycznych -sprzęt jednorazowego użytku.
Ogłoszenie , SIWZ , Zał1 , zal nr 2 , zal nr 3-JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8 - klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , sporostowanie do odp nr 1 , <zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
30.01.202011.02.2020Przetarg nieograniczony na -Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 1A , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 ,
zal nr 6
, zal nr 7 , zal nr 8-wzor oswiadczenia , zminiony zał nr 5 , Ogloszenie o zmianie ogloszenia , odp nr 1 , zal nr 1-zmieniony , zal nr 2-zmieniony , II Ogloszenie o zmianie ogloszenia , odp nr 2 , zal nr 1-zmieniony , zal nr 2-zmieniony , Informacja dodatkowa , odp nr 3 , odp nr 4 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , zal nr 1 do wyniku , Wynik-sprostowanie , zal nr 1-sprostowanie
zakończony
24.01.202031.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.01.202024.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.01.202023.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Zespołu Ratowników Medycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Sprostowanie , Wynik
zakończony
15.01.202023.01.2020Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zbiorcze zestawienie ofert Unieważnienie
uniewazniony
09.01.202017.01.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Endoprotez stawu kolanowego"
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4,Zal5, Zal6, Zal7< , Wynik
zakończony
02.01.202010.01.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) usług psychologicznych
2) usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
03.01.2020Rok 2020Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020
Plan

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu