Print Friendly, PDF & Email

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Wstęp Deklaracji

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzoz-brzesko.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku:

ul. Kościuszki 68

32-800 Brzesko

email: szpital@spzoz-brzesko.pl

tel. +48 14 66 21 000

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość podkreślenia, wyróżnienia linków
 • możliwość zwiększenia interlinii,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy wyrazami,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.
 • mapa strony
 • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji 2022-11-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Monika Mikołajek-Burek, tel. 14 66 21 439 , e-mail: m.burek@spzoz-brzesko.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W budynku Szpitala w Brzesku, ul. Kościuszki 68 usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano Szpital do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 1. podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed wjazdem do wejścia głównego od strony północnej. Podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Podjazdy takie znajdują się także przy dojściu do Poradni Dziecięcej i do Oddziału Chorób Płuc,
 2. przy wejściu do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradni Domowego Leczenia Tlenem znajduje się zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych,
 3. wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Poradni Dziecięcej jest przygotowane z poziomu terenu, przy tych wejściach znajdują się dyżurne wózki i balkoniki na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dostępny jest też dzwonek,
 4. przed wejściem głównym do budynku szpitala jak i przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 5. przed wejściem głównym dodatkowo wydzielono miejsce parkingowe dla opiekunów z dziećmi,
 6. drzwi do wejścia głównego, do SOR oraz Poradni Dziecięcej otwierają się automatycznie, umożliwiając bezkolizyjne wejście do budynku,
 7. w rejestracji centralnej w holu wejściowym szpitala okienko rejestracji numer 4 posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami,
 8. w holu głównym znajduje się tablica informacyjna wskazująca lokalizację poszczególnych oddziałów i pracowni,
 9. w holu znajduje się plan tyflograficzny parteru, na podłodze wyznaczone są linie naprowadzające (oznaczenia FON) i pola wzmożonej uwagi,
 10. przy wejściu głównym w okienku informacji (parter budynku) jest dostępny pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny,
 11. windy łączą wszystkie kondygnacje szpitala, umożliwiają dotarcie do wszystkich oddziałów, pracowni i poradni w szpitalu. Na każdym piętrze przed windami na posadzce wykonano pola wzmożonej uwagi,
 12. wszystkie ogólnodostępne windy (4 windy) w szpitalu są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami: wyposażone są w pętle indukcyjne, dodatkową sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda, przyciski z numerami pięter oznaczone brajlem, przycisk parteru wyróżniony zielonym kolorem, sygnalizację przywołującą alarmową, domofon umożliwiający kontakt z portiernią,
 13. korytarze i ciągi komunikacyjne mają wystarczającą szerokość, równą powierzchnię bez progów, a szerokość drzwi do pomieszczeń istotnych dla pacjentów zapewnia przejazd dla osób poruszających się na wózku,
 14. w szpitalu dostępne są pętle indukcyjne wzmacniające dźwięk: w rejestracji Poradni Dziecięcej, Rejestracji Poradni Ogólnej (I piętro) oraz mobilna pętla,
 15. w obrębie Poradni Dziecięcej na parterze oraz Poradni Ogólnej POZ na I pietrze w ciągach komunikacyjnych zamontowano poręcze i pochwyty, tabliczki informacyjne przy gabinetach z numerami i napisami w języku Braille‘a, udostępniono lampo-lupy dla osób niedowidzących, syntezator mowy i urządzenie do czytania i rozpoznawania tekstu, zamontowano oświetlenie o odpowiednim natężeniu,
 16. w szpitalu uruchomiono system kolejkowy, ustawiono automat biletowy, zainstalowano system powiadamiania głosowego i wizualnego (na parterze, na pierwszym pietrze),
 17. toalety: na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 18. montaż systemu przyzywowego personelu oraz montaż czujników ruchu zapalających światło w toalecie w Poradni Dziecięcej,
 19. dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską, autobusami jak i busami,
 20. dojście z przystanku komunikacyjnego do szpitala utwardzone, z odpowiednim kątem nachylenia.
 21. osoba niewidoma może wejść do budynku i pomieszczeń z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 22. personel Poradni Ogólnej i Poradni Dziecięcej odbył szkolenia z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 
W budynku Ośrodka Zdrowia w Jadownikach: usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano Ośrodek do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 1. wejście do Ośrodka jest przygotowane z poziomu terenu,
 2. okienko rejestracji posiada ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
 3. w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 4. dojazd: do Ośrodka jest możliwy komunikacją miejską jak i busami,
 5. przed wejściem głównym do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano budynek do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 1. przy wejściu do budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych,
 2. w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 3. dojazd do Ośrodka jest możliwy busami,
 4. przed wejściem głównym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Szpital zapewnia możliwość komunikacji z pacjentem z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Potrzebę pomocy w komunikacji z naszym szpitalem, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą zgłaszać poprzez:

 1. wniosek pisemny wysłany pocztą na adres: SPZOZ w Brzesku ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko,
 2. e-mail wysłany na adres: szpital@spzoz-brzesko.pl,
 3. formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej: Napisz do nas,
 4. kontakt telefonicznie przy pomocy osoby przybranej na numer telefonu: 14 66 21 425,
 5. przesłanie faxu na numer 14 66 21 145,
 6. skontaktować się osobiście, zgłaszając się do szpitala w sekretariacie dyrekcji w godzinach 07:15 – 15:15.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.

W kontakcie z naszym szpitalem osoba słabo słysząca może skorzystać z systemu pętli indukcyjnych w rejestracji Poradni Dziecięcej na parterze oraz w rejestracji Poradni Ogólnej na pierwszym piętrze.

Personel Poradni Ogólnej oraz Poradni Dziecięcej przeszedł szkolenie w zakresie posługiwania się PJM na poziomie podstawowym.

W holu wejściowym przy wejściu głównym i w Poradni Dziecięcej wiszą monitory, na których wyświetlany jest film opisujący działalność Szpitala dla osób posługujących się językiem migowym.

W najbliższej przyszłości Szpital planuje udostępnić dla osób głuchych i niedosłyszących usługę tłumaczenia języka migowego on-line, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą.

Film przedstawiający działalność SP ZOZ w Brzesku wraz z tekstem zawartym w filmie znajduje się na stronie: Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu