Print Friendly, PDF & Email

(02.01.2024 r. – aktualizacja danych)

Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym im. L. Rydygiera SP ZOZ w Brzesku odbywają się w godzinach od 14.00 do 17.00.

Inne godziny odwiedzin za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza dyżurnego Oddziału.

W oddziałach Szpitala Powiatowego im. L. Rydygiera w Brzesku świadczenia udzielane są całodobowo w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny od chwili przyjęcia pacjenta do chwili jego wypisu.

Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo i komfort pacjentów oraz osób odwiedzających, informuję iż osoby odwiedzające lub sprawujące dodatkową opieką nad pacjentem mają:

 • Obowiązek pozostawienia w szatni wierzchnich okryć oraz włożenia odzieży ochronnej, w salach i oddziałach, w których jest ona wymagana;
 • Obowiązek stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala, w tym także do zlecanej pacjentowi diety;
 • Obowiązek stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 • Obowiązek szanowania mienia szpitalnego, zakaz manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami itp.;
 • Zakaz prowadzenia głośnych rozmów, zakłócania spokoju innym pacjentom;
 • Zakaz siadania na łóżku pacjenta i łóżkach innych pacjentów;
 • Zakaz chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, w której znajduje się odwiedzany pacjent;
 • Zakaz filmowania i fotografowania osób przebywających w oddziale;
 • Zakaz przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich czy wykonywanych przez pielęgniarki czynności leczniczo-pielęgnacyjnych;
 • Zaleca się przed i po kontakcie z chorym mycie lub zdezynfekowanie rąk;
 • Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo;
 • Chorego mogą odwiedzać jednocześnie 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby. W Oddziale Intensywnej Terapii – biorąc pod uwagę jego specyfikę – rodzina może odwiedzać chorego leżącego w tym oddziale za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jego zastępcy lub lekarza dyżurnego;
 • Rodzice mają prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku w Oddziale oraz do zapewnienia mu opieki pielęgnacyjnej. Pobyt na Oddziale rodzice uzgadniają z Lekarzem Kierującym Oddziałem. Dotyczy to również opiekunów osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • Nie mogą odwiedzać pacjentów osoby dotknięte chorobą zakaźną. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony zakaz odwiedzin pacjentów;
 • Personel szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających albo naruszającym w sposób rażący Regulamin Organizacyjny Zespołu i Regulamin poszczególnych oddziałów szpitalnych. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.
 • Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
  Na terenie SP ZOZ w Brzesku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.

 Należy pamiętać, że Szpital to miejsce gdzie przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju oraz ciszy i te potrzeby trzeba bezwzględnie uszanować. Należy zastosować się do powyższych zasad dla dobra własnego i pacjentów, których odwiedzamy. Wszelkie wątpliwości warto konsultować z personelem medycznym.

 

Zasady sprawowania opieki nad pacjentem szpitala przez rodzinę pacjenta lub osoby inne wskazane przez pacjenta

 1. W trakcie pobytu w szpitalu pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez rodzinę lub osoby przez niego wskazane. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

     Sprawowana przez osoby wskazane przez pacjenta opieka nie może powodować utrudnienia pracy personelu oddziału.

     Nie może naruszać spokoju oraz zasad poszanowania praw innych pacjentów.

    Opieka ma charakter dobrowolny, a jej zakres nie może przekraczać poza czynności uzgodnione z personelem pielęgniarskim oddziału i zaakceptowanym przez Pielęgniarkę Oddziałową.

 1. W zakres opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez opiekuna wskazanego przez pacjenta wchodzą:
 • czynności higieniczne (toaleta w łóżku, kąpiel w łazience, czesanie, pomoc w korzystaniu z toalety, zmiana pieluchomajtek, zmiana bielizny osobistej, golenie, obcinanie paznokci);
 • podawanie posiłków (karmienie tylko pacjentów przytomnych produktami zgodnie z ustaloną dla pacjenta dietą, podawanie płynów do picia);
 • pomoc w poruszaniu się (pomoc przy wstawaniu z łóżka, chodzeniu, współpraca z rehabilitantem przy uruchamianiu chorego, zmiana pozycji pacjenta w zakresie możliwości osoby sprawującej opiekę);
 • wsparcie emocjonalne chorego (towarzyszenie pacjentowi, czytanie książek/gazet, rozmowa, pomoc w korzystaniu z telefonu).

Ustalanie terminu przyjęcia do oddziału szpitalnego.

W związku z zakazem wstępu osób postronnych do oddziałów szpitalnych, informujemy, że osobiste ustalanie terminu przyjęć do oddziałów odbywa się w Punkcie Przyjęć Planowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00.
Poza tymi godzinami możliwe jest ustalenie terminu hospitalizacji telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem danego oddziału, w godzinach pracy sekretariatu (07:30 – 14:30):
Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej: 14 66 21 478;
-Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: 14 66 21 190;
-Ginekologiczno-Położniczy: 14 66 21 456;
-Urologiczny: 14 66 21 407;
-Dziecięcy: 14 66 21 310;
-Chorób Płuc: 14 66 21 498;
-Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej:  14 66 21 415;
-Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Pododdziałem Geriatrii: 14 66 21 360

 • Grupy pacjentów uprzywilejowanych i wymagane warunki do korzystania z przysługujących uprawnień:
 1. Kobiety w ciąży i w okresie połogu:
 • świadczenia: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ponadto kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie – mają prawo do:

 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno jako osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone, jeśli mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 ust. 1 pkt 3 lit b);
 • szczególnej opieki okołoporodowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej;
 • dodatkowych materiałów stomatologicznych i leczenia endodontycznego wszystkich zębów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego;
 • zestawów infuzyjnych (wkłuć) do osobistych pomp insulinowych, co najmniej 10 sztuk zgodnie z zaleceniami lekarza, raz na miesiąc przy leczeniu cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Zgodnie z ustawą  z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” uprawnienia na rzecz kobiety w ciąży obejmują w szczególności:

 • diagnostykę prenatalną, świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, wsparcie psychologiczne,  poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Dokument potwierdzający uprawnienia:

 • karta ciąży;
 • zaświadczenie lekarza
 • Kobiety w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument potwierdzający tożsamość
 1. Dzieci i młodzież do ukończenia 26. roku życia:
 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zarówno jako osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jak i niezgłoszone, które mają obywatelstwo polskie i nie ukończyły 18. roku życia (art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a);
 • dodatkowych świadczeń lekarza dentysty i dodatkowych materiałów stomatologicznych (do ukończenia 18 roku życia) stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego;
 • zestawów infuzyjnych (wkłuć) do osobistych pomp insulinowych, 10 sztuk – zgodnie z zaleceniami lekarza, raz na miesiąc przy leczeniu cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie), do 26. roku życia;

Dokument potwierdzający uprawnienia:

 • Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia – dokument stwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub skrócony odpis aktu urodzenia,
 • Osoby uczące się, które ukończyły 18. rok życia – dokument potwierdzający fakt nauki.
 • zgodnie z ustawą  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mają prawo do świadczeń poza kolejnością. Uprawnienia na rzecz dziecka obejmują w szczególności diagnostykę prenatalną, świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego,  wsparcie psychologiczne, rehabilitację leczniczą,  zaopatrzenie w wyroby medyczne, opiekę paliatywną i hospicyjną, dodatkowe wyroby medyczne określone przepisami.

Dokument potwierdzający uprawnienia:

 • zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który: posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Ponadto, zaświadczenie wydane przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, specjalistę w dziedzinie pediatrii.
 1. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa:
 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób nabytych poza granicami państwa poza kolejnością (art. 24a);
 • korzystania bezpłatnie z zaopatrzenia do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych. Zaopatrzenie w leki objęte w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem o refundacji oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 44 ust.1a);
 • korzystania z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 47 ust. 2);
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju (art. 57 ust. 2 pkt 12);

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

 1. Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa:
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24b);
 • korzystania z bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż świadczenia w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (art. 24c ust. 2);
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 44 ust.1c);
 • bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 2a);
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 57 ust. 2 pkt 13);

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:

Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MON, MSW lub ABW

 1. Inwalidzi wojenni:
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności “Rp” lub “Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski (art. 46 ust. 1);
 • bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera, ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji (art. 47 ust.1);
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ust.1);
 • ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego wydawana przez ZUS, symbol Rw-51 wydana po 26 lipca 2004r.

 1. Inwalidzi wojskowi
 • bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki objęte wykazem w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 45 ust. 1);
 • bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji (art. 47 ust.1);
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ust.1 );
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez ZUS, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004r.

 1. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności “Rp” lub “Rpz” i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1);
 • korzystania z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera, ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust.4 ustawy o refundacji (art. 47 ust.1);
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust.2 pkt 10a).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydawana przez ZUS.

 1. Osoby represjonowane
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności “Rp” lub “Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust.1);
 • korzystania z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji (posiadającej prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept), do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust.4 ustawy o refundacji (art. 47 ust.1);
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust.2 pkt 10).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Legitymacja osoby represjonowanej wydaje ZUS, symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003r.

 1. Kombatanci
 • korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
 • korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania;

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:

Zaświadczenie o uprawnieniach wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Legitymacja Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS (symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003r.).

 1. Zasłużeni honorowi dawcy krwi.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zasłużeni honorowi dawcy krwi mają prawo do:

 • bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenia w leki objęte wykazem w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 43 ust.1 pkt 1)
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów (art. 43 ust.1 pkt 2);
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

 • Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy PCK.
 1. Zasłużeni dawcy przeszczepu.
 • bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenia w leki objęte wykazem w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 43 ust.1 pkt 1);
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki, które pacjent może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów (art. 43 ust.1 pkt 2);
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c);
 • żywy dawca narządu ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat (art. 47a ust.1).

Dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydana przez Ministra Zdrowia

 1. Dawcy przeszczepu.
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (art. 23).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

 • Legitymacja Dawcy Przeszczepu wydana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, który pobrał szpik lub inne regenerujące się komórki lub tkanki.
 1. Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c)
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust. 2 pkt 10)

Dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 1. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotne: świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki, położnej, świadczeń w szpitalach, świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  (specjaliści przyjmujących w przychodniach), świadczeń rehabilitacji leczniczej (zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu).
 • uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych (art. 57 ust. 2 pkt 14).

Dokument potwierdzający uprawnienia: Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,  orzeczenia, wyroki sądowe, legitymacje (wydane przez uprawione instytucje  i na odpowiednich formularzach).

 1. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby represjonowane mają prawo do:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c),
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust.2 pkt 10).

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 1602), wydana na wniosek osoby zainteresowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 1. Osoby po ukończeniu 75 roku życia
 • Świadczeniobiorcy korzystają z bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza poz lub pielęgniarkę poz(art.43a ust1)

Udzielanie świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającej z prowadzonej listy oczekujących (Art. 47 c)

 1. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 2. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 3. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 4. W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej (art. 59) należy pamiętać, iż niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

na podstawie: www.nfz-krakow.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu