Print Friendly, PDF & Email

 

ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to powszechnie dostępna, najbliższa pacjentowi część systemu opieki zdrowotnej. To właśnie w ramach POZ pacjenci dokonują wyboru lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki i położnej środowiskowej.

 

Zapraszamy Państwa do zapisu i korzystania z podstawowej opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku. Porad udzielają lekarze specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Do Państwa dyspozycji dostępne na miejscu jest bogate zaplecze diagnostyczne oraz gabinet zabiegowy.

 

POZ w SPZOZ w Brzesku oferuje Państwu:

 • szybką i sprawną obsługę rejestracji dostosowaną do Państwa potrzeb
 • wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarzy, pielęgniarek i położnych
 • bezpłatne świadczenia udzielane w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • dostępne na miejscu zaplecze diagnostyczne, gdzie wykonają Państwo zlecone badania laboratoryjne, RTG, TK, USG oraz wiele innych badań i konsultacji
 • realizację programów profilaktycznych, w tym program 40 Plus, program profilaktyki chorób układu krążenia, program profilaktyki gruźlicy
 • nowoczesne, zmodernizowane gabinety lekarskie, zwiększające komfort pacjentów
 • oddzielne rejestracje i zespoły pomieszczeń dla pacjentów dorosłych i dla dzieci.

Wszystko po to, aby mogli Państwo wygodnie i komfortowo korzystać z podstawowej opieki medycznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pacjentów do złożenia deklaracji i korzystania z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZOZ w Brzesku.

 

DEKLARACJE WYBORU:

ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁU POZ

Do zadań Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy udzielanie w warunkach ambulatoryjnych,  a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w warunkach domowych lub w środowisku nauczania i wychowania świadczeń ukierunkowanych na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są wykonywane przez uprawnionych lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne zatrudnionych w Zespole.

– ZAKRES ZADAŃ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ współpracuje z:

 • pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi przez świadczeniobiorcę oraz pielęgniarką/ higienistką szkolną;
 • innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ:

 • prowadzi edukację zdrowotną;
 • prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych,   szczepień ochronnych,   zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz zachowania zdrowia w społeczności lokalnej;
 • rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy.

Programy profilaktyczne realizowane prze lekarza POZ:

– ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą w zakresie:

 • promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • świadczeń pielęgnacyjnych;
 • świadczeń diagnostycznych;
 • świadczeń leczniczych;
 • świadczeń rehabilitacyjnych.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania,  obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 • osoby niepełnosprawne.

Programy profilaktyczne realizowane przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną to:

– ZAKRES ZADAŃ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

 • lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych  w zakresie jej zadań;
 • lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
 • pielęgniarką POZ;
 • pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
 • pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
 • położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

Świadczenia powyżej wymienione udzielane są bezpłatnie osobom ubezpieczonym, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki oraz położnej środowiskowo-rodzinnej, spośród lekarzy, pielęgniarek oraz położnych środowiskowo – rodzinnych zatrudnionych w SP ZOZ w Brzesku.

W przypadku, gdy ubezpieczony znajduje się poza listą ubezpieczonych zadeklarowanych do SP ZOZ w Brzesku, w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie.

W przypadku udzielenia świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym są pobierane opłaty wg obowiązującego cennika.

 

Rejestracja

Rejestracja pacjentów jest dokonywana w każdej formie:
1. osobiście,
2.przez członków rodziny,
3. przez osoby trzecie,
4. telefonicznie,
w dniu zgłoszenia, a w przypadku wyznaczenia innego dnia z wyznaczeniem przybliżonej  godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.


CAŁODOBOWA OPIEKA MEDYCZNA

Świadczenia całodobowej opieki medycznej udzielane są w dni powszednie w godzinach od 1800 do 800 oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w Gabinetach Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, które znajdują się w budynku Przychodni Rejonowej w Brzesku (parter – ul. Kościuszki 68).
Telefon: 14 66 21 372,     14 66 21 148

Grupy pacjentów uprzywilejowanych i wymagane warunki do korzystania z przysługujących uprawnień:

Kobiety ciężarne:

 • świadczenia: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ponadto kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie – mają prawo do:

 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno jako osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone, jeśli mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 ust. 1 pkt 3 lit b);

Zgodnie z ustawą  z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” uprawnienia na rzecz kobiety w ciąży obejmują w szczególności:

 • diagnostykę prenatalną, świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, wsparcie psychologiczne,  poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Dokument potwierdzający uprawnienia:

 • karta ciąży;
 • zaświadczenie lekarza
 • Kobiety w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument potwierdzający tożsamość

Dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia

 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zarówno jako osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jak i niezgłoszone, które mają obywatelstwo polskie i nie ukończyły 18. roku życia (art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a);

Dokument potwierdzający uprawnienia:

 • Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia – dokument stwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub skrócony odpis aktu urodzenia,
 • Osoby uczące się, które ukończyły 18. rok życia – dokument potwierdzający fakt nauki.
 • zgodnie z ustawą  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mają prawo do świadczeń poza kolejnością. Uprawnienia na rzecz dziecka obejmują w szczególności diagnostykę prenatalną, świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego,  wsparcie psychologiczne, rehabilitację leczniczą,  zaopatrzenie w wyroby medyczne, opiekę paliatywną i hospicyjną, dodatkowe wyroby medyczne określone przepisami.

Dokument potwierdzający uprawnienia:

 • zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który: posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Ponadto, zaświadczenie wydane przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, specjalistę w dziedzinie pediatrii.

Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa:

 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób nabytych poza granicami państwa poza kolejnością (art. 24a);
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju (art. 57 ust. 2 pkt 12);

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

 

Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24b);
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 57 ust. 2 pkt 13);

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:

Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MON, MSW lub ABW

Inwalidzi wojenni

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ust.1);
 • ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego wydawana przez ZUS, symbol Rw-51 wydana po 26 lipca 2004r.

Inwalidzi wojskowi

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ust.1 );
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez ZUS, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004r.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust.2 pkt 10a).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydawana przez ZUS.

Osoby represjonowane

 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust.2 pkt 10).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Legitymacja osoby represjonowanej wydaje ZUS, symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003r.

Kombatanci

 • korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
 • korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania;

Dokumenty potwierdzające uprawnienia: Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zasłużeni honorowi dawcy krwi mają prawo do:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

 • Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy PCK.

Zasłużeni dawcy przeszczepu

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c);

Dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydana przez Ministra Zdrowia

Dawcy przeszczepu

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (art. 23).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

 • Legitymacja Dawcy Przeszczepu wydana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, który pobrał szpik lub inne regenerujące się komórki lub tkanki.

Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c)
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust. 2 pkt 10)

Dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotne: świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki, położnej, świadczeń w szpitalach, świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  (specjaliści przyjmujących w przychodniach), świadczeń rehabilitacji leczniczej (zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu).
 • uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych (art. 57 ust. 2 pkt 14).

Dokument potwierdzający uprawnienia: Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,  orzeczenia, wyroki sądowe, legitymacje (wydane przez uprawione instytucje  i na odpowiednich formularzach).

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych:

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby represjonowane mają prawo do:

 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust.2 pkt 10).

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 1602), wydana na wniosek osoby zainteresowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Osoby chore na gruźlicę:

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby chore na gruźlicę mają prawo do:

 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 8).

Dokument potwierdzający uprawnienia: zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę.

Osoby zakażone wirusem HIV:

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby zakażone wirusem HIV mają prawo do:

 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 9).

Dokument potwierdzający uprawnienia: Zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę.

Osoby, którym przyznano świadczenie kompensacyjne z tytułu szkód wynikających ze zdarzeń medycznych:

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby, którym przyznano świadczenie kompensacyjne z tytułu szkód wynikających ze zdarzeń medycznych przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia mają prawo do:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ust. 1 pkt 15)

 

Udzielanie świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającej z prowadzonej listy oczekujących (Art. 47 c)

 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej (art. 59) należy pamiętać, iż niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

na podstawie: www.nfz-krakow.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu