Print Friendly, PDF & Email

Załącznik nr. 2 do Regulaminu Pracy w SPZOZ w Brzesku

Zasady monitoringu wizyjnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa cele, zakres oraz sposób zastosowania i funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, infrastrukturę techniczną oraz lokalizację elementów systemu monitoringu, zasady rejestracji, zapisu i usuwania informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz zasady udostępniania danych o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim.
 2. Użyte w Zasadach monitoringu wizyjnego określenia oznaczają:
  • SP ZOZ – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku;
  • Administrator Danych Osobowych (ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; należy przez to rozumień Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku reprezentowany przez Dyrektora;
  • Inspektor Ochrony Danych (IOD) – osoba wyznaczona przez ADO sprawująca nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Brzesku,
  • Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – osoba wyznaczona przez ADO sprawująca nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych w SP ZOZ w Brzesku w zakresie systemów teleinformatycznych,
  • Monitoring wizyjny – kamery, rejestratory, oprogramowanie oraz okablowanie wykorzystywane do zbierania i przechowywania obrazu z określonych miejsc w systemie zamkniętym;
  • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, jeżeli nie wymaga to nadmiernych kosztów, czasu, lub działań;
  • Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2018 r., poz. 1000 z późn. zm.);
  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Zbiór danych osobowych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
  • Przetwarzanie danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  • Udostępnianie – objęcie w posiadanie danych osobowych przez innego Administratora Danych Osobowych;
  • Wgląd – fizyczne przeglądanie zawartości zbioru danych bez wejścia w posiadanie przeglądanego zbioru;
  • Usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich trwałą modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
  • Polityka Bezpieczeństwa (PB) – obowiązująca u Administratora Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych wchodząca w skład Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w SP ZOZ w Brzesku w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

§2
Cel montażu monitoringu

Celem monitoringu jest zwiększenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie SP ZOZ, w tym w szczególności:

 1. ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów, pracowników SP ZOZ oraz osób przebywających w budynku oraz jego bezpośrednim otoczeniu,
 2. rejestracja zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży,
 3. poprawa bezpieczeństwa na parkingach, w szczególności w zakresie zapobiegania kradzieżom samochodów, włamaniom oraz uszkodzeniom mienia.
 4. ograniczenie kradzieży i niszczenia mienia będącego własnością SP ZOZ oraz finansowanego ze środków publicznych.

§3
Zasady montażu monitoringu

   1. Na system monitoringu wizyjnego składają się kamery, rejestratory, monitory, okablowanie. Elementy wchodzące w skład systemu monitoringu wraz z ich lokalizacją oraz obszarem objętym monitoringiem określa Projekt monitoringu w SP ZOZ w Brzesku, stanowiący załącznik do niniejszych Zasad.
   2. Wybór miejsc objętych monitoringiem, decyzja o liczbie kamer, parametrach technicznych monitoringu wizyjnego należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora SP ZOZ.
   3. Dyrektor SP ZOZ decyduje o zakresie monitoringu wizyjnego oraz jego umiejscowieniu, biorąc pod uwagę między innymi przepisy prawa, ocenę bezpieczeństwa, jak również wnioski Kierowników komórek organizacyjnych, pracowników oraz osób trzecich.
   4. Montaż elementów składających się na system monitoringu przeprowadzony jest po przeanalizowaniu jego umiejscowienia pod katem poszanowania prywatności, intymności i godności osób przebywających na terenie  SP ZOZ, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom.
   5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 2 ust.1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
   6. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem zostają oznakowane poprzez umieszczenie tablic, które zawierają:
    1) informację o Administratorze Danych Osobowych,
    2) informację o celu istnienia monitoringu,
    3) informację o prawie oraz sposobie uzyskania dodatkowych informacji
    4) znak graficzny informujący, że dane miejsce jest objęte monitoringiem.
   7. Wejście osoby w wyraźnie oznaczoną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery tego systemu.
   8. Do zabezpieczenia rejestratorów oraz nośników zawierających obraz stosuje się zapisy zawarte w Polityce Bezpieczeństwa Informacji (PB) SP ZOZ w Brzesku oraz w procedurach Zintegrowanego Systemy Zarządzania (ZSZ) dotyczące zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych.

§4
Funkcjonowanie i obsługa monitoringu

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo, z wyłączeniem kamer wskazanych i szczegółowo opisanych w załączniku do niniejszych zasad, z których obraz nie jest nagrywany w trybie ciągłym.
 2. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu. System monitoringu nie rejestruje dźwięku.
 3. Wszystkie dane rejestrowane poprzez monitoring są zapisywane na rejestratorze danych i są dostępne minimum 7 dni. Po tym terminie dane będą automatycznie usuwane (nadpisywane).
 4. Dostęp do zgromadzonych danych posiada wyłącznie Administrator Danych Osobowych oraz osoby przez niego upoważnione zgodnie z obowiązującą w SP ZOZ Polityką Bezpieczeństwa Informacji.
  Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w SP ZOZ procedur ZSBI oraz przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego w SP ZOZ od strony technicznej sprawuje Sekcja Informatyki. W przypadku stwierdzenia awarii lub uszkodzenia elementów systemu monitoringu osoby obsługujące monitoring zarówno w pomieszczeniu Portierni, jak i w SOR zgłaszają zaistniały problem do Sekcji Administracyjno-Gospodarczej.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy system monitoringu wizyjnego zarejestrował zdarzenia określone w § 2, zapis może zostać przeniesiony na nośnik pamięci. O wszelkich zgłoszonych lub zauważonych nieprawidłowościach wymienionych w § 2, należy poinformować IOD.
 7. SP ZOZ może zlecić firmom zewnętrznym obsługę monitoringu, badanie poprawności jego działania, dokonywanie napraw, rozbudowę sieci monitoringu.

§5
Udostępnianie danych objętych monitoringiem

 1. SP ZOZ w Brzesku, w terminie określonym w § 4 ust. 3 zabezpiecza zarejestrowane przez monitoring zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób przebywających na terenie szpitala, niszczenia i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
  1) na wniosek osób trzecich,
  2) na wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów,
  3) zaobserwowane przez osoby obsługujące monitoring, a które mogą być dowodem na popełnienie czynu niedozwolonego.
 2. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na odrębnym nośniku danych, umożliwiającym ich powielanie.
 3. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring odbywa się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 5 ust. 1 Zasad monitoringu wizyjnego złożony do Sekretariatu Dyrekcji.
 4. Zabezpieczenia danych na nośniku wykonuje pracownik Sekcji Informatycznej na wniosek IOD lub ASI.
 5. Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane powinny być opisane, zabezpieczone i przechowywane w wyznaczonym miejscu.
 6. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Zabezpieczone dane mogą być również przekazywane ubezpieczycielowi SP ZOZ w ramach prowadzonej likwidacji szkody osobowej lub majątkowej zgłoszonej przez osoby trzecie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 8. Dane z monitoringu, zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego, zgodnie z art. 222 § 3 Kodeksu Pracy Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 5 ust. 8 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Po upływie okresów, o których mowa w § 5 ust 8 lub 9, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 11. Z czynności zniszczenia danych, o której mowa powyżej sporządza się notatkę, która powinna zawierać:
  1) czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń podlegającego zniszczeniu,
  2) sposób zniszczenia,
  3) imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby dokonującej zniszczenia,
  4) czas i miejsce zniszczenia,
  5) podpis osoby dokonującej zniszczenia.

§6
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor SP ZOZ.
 2. W pozostałym zakresie, w szczególności w zakresie oznaczania miejsc objętych monitoringiem, dostępu osób trzecich do monitoringu jak i udostępniania osobom trzecim zarejestrowanych zdarzeń, zastosowanie mają przepisy niniejszych Zasad.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu