Print Friendly, PDF & Email

Nazwa projektu:Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnejinterwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18

Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 3 418 814, 08 zł

Dofinansowanie: 3 170 266, 29 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 01.09.2021

Przedmiotem  projektu jest zapewnienie nieinwazyjnych bezpłatnych badań prenatalnych 600 kobietom, zamieszkujących powiat brzeski i bocheński, które nie kwalifikują się do bezpłatnych badań prenatalnychoraz utworzenie wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym prowadzących działaniaw formie wyjazdowej dla 30 dzieci (0-3 lat) i wyjazdowo-stacjonarnej dla 60 dzieci (4-7 lat)z ww.powiatów.

W ramach powyższej inicjatywy będą prowadzone następujące działania:

  1. Przeprowadzenie badań prenatalnych z konsultacją medyczną
  2. Powołanie Zespołu Wczesnej Interwencji i zapewnienie opieki psychologicznej rodzicom dzieci niepełnosprawnych
  3. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Cel główny projektu:

Realizacja działań w projektu przyczyni się do realizacji celu głównego, jakim jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej dla rodzin z dzieckiem z zaburzonym rozwojem, a także zmniejszy nierówności w dostępie do usług medycznych dla kobiet w ciąży poprzez dostęp do badań prenatalnych.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu