Print Friendly, PDF & Email


Nazwa Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2
Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Działanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku – Partnerem (04.11.2020 r.).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowite koszty kwalifikowane zadania: 4 096 000,00 zł

W tym:

Kwota dofinansowania dla SP ZOZ w Brzesku: 2 296 000,00 zł

Wkład własny: 1 800 000,00 zł

Projekt realizowany w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa. Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się m. in. na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 w SP ZOZ w Brzesku obejmuje w szczególności:

  • zakup sprzętu medycznego
  • zakup bramek dezynfekcyjnych
  • zakup agregatu prądotwórczego
  • wykonanie instalacji tlenowych, powietrznych, próżniowych
  • wykonanie fundamentu pod zbiorniki tlenowe skraplacze zewnętrzne do instalacji tlenowej

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu