Print Friendly, PDF & Email

Projekt nr MRPO.06.03.01-12-098/08 pn. “Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Brzesku oraz zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej”.

Od 16 czerwca 2008 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku przystąpił do realizacji projektu pn. ” Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii iIntensywnej Terapii SP ZOZ w Brzesku oraz zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej “ dofinansowywanego ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Oś Priorytetowa 6.Spójność wewnątrzregionalna. Działanie 6.3.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa na dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 została podpisana w dniu 29.12.2008 roku.

Okres realizacji projektu : 16.06.2008 – 30.09.2009 roku.
Całkowity koszt projektu : 4 015 876,00 zł.
Planowane nakłady inwestycyjne : 3 916 450,00 zł.

Dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej w ramach MRPO na lata 2007 – 2013 : 2 349 870,00 zł.
Wkład własny SP ZOZ w Brzesku : 1 166 006,00 zł.
Powiat Brzeski : 500 000,00 zł.

Uzasadnienie i cele projektu
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Ludwika Rydygiera w Brzesku rokrocznie notuje wzrost ilości zabiegów wykonywanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym. Oddział i Blok mają coraz większe problemy z przyjęciem zwiększającej się liczby osób wymagających pomocy (w tym często specjalistycznych zabiegów). Poza tym stan techniczny opisywanych jednostek musi zostać dostosowany do wymogów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Stan Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest szczególnie istotny, ponieważ trafiają do niego pacjenci znajdujący się w sytuacji zagrożenia życia. Tymczasem przestarzały sprzęt powoduje ryzyko awaryjności i niespełnienia przez Szpital jego powinności w sytuacji kryzysowej. Poza tym zły stan techniczny sprzętu i infrastruktury powoduje większe koszty utrzymania Oddziału oraz negatywnie wpływa na pracę personelu zmuszonego do funkcjonowania w złych warunkach.

Stojąc przed wyżej wymienionymi problemami Szpital zdecydował się na realizację projektu “Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Brzesku oraz zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej” dla tego Oddziału i Bloku Operacyjnego. Konieczność dokonania określonych inwestycji podyktowana jest zarówno względami wynikającymi z codziennej praktyki Szpitala, ale także wymogami prawnymi. W związku z tym dla podjęcia opisanych dalej kroków praktycznie nie było alternatywy. W wyniku analizy potrzeb zadecydowano o podjęciu realizacji niniejszego projektu.

W ramach projektu przebudowany zostanie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w taki sposób, aby jego układ w pełni odpowiadał wymogom prawa i obowiązującym standardom – jego powierzchnia zostanie poszerzona o nową przestrzeń. Konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiedniej przestrzeni łóżkowej, wyodrębnienie izolatki, zapewnienie właściwych dróg transportu odpadów medycznych oraz organizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla personelu i odwiedzających. Poszerzone zostaną także drzwi poszczególnych pomieszczeń tak, aby zapewnić możliwość transportu pacjentów na wózkach i łóżkach. Powstanie też toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowane zostaną też instalacje wewnętrzne na Oddziale.

Sprzęt medyczny zostanie zakupiony dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dla Bloku Operacyjnego. W większej części jest to sprzęt wymagany przepisami prawa, oprócz tego będą to też urządzenia poprawiające komfort pacjentów i lekarzy oraz zwiększające bezpieczeństwo, m.in. aparatura do badań, łóżka, wózki i stoły operacyjne czy sprzęt do wykonywania zabiegów bezkrwawych.

Cele ogólne projektu przedstawiają się następująco:

 • Poprawa dostępu mieszkańców powiatu brzeskiego do usług z zakresu ochrony zdrowia;
 • Poprawa jakości i efektywności usług medycznych;
 • Wzrost bezpieczeństwa usług z zakresu opieki zdrowotnej.

Cele ogólne zostaną osiągnięte poprzez realizację celów głównych:

 • Wzrost zakresu i ilości wykonywanych zabiegów;
 • Wzrost funkcjonalności pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 • Poprawa komfortu pacjentów i kadry medycznej;
 • Spełnienie wymogów prawnych w zakresie warunków technicznych i sprzętowych obowiązujących na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym;
 • Wzrost bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów.

Produktami projektu będą:

 • Liczba przebudowanych zmodernizowanych instytucji ochrony zdrowia: 1
 • Zmodernizowany i przebudowany Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: powierzchnia zmodernizowanego oddziału: 263,58 m2
 • Zakupiony nowoczesny sprzęt do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego: liczba zakupionego sprzętu: 58 szt. dla OAiIT, 17 szt. dla BO;
 • Przeprowadzona procedura przetargowa, wyłonieni wykonawcy: liczba generalnych wykonawców: 3;
 • Przeprowadzona akcja informacyjno-promocyjna projektu: liczba akcji informacyjno-promocyjnych: 1;
 • Skompletowana dokumentacja techniczna i pozostała dokumentacja projektowa: 1 zestaw dokumentacji projektowej, 1 zestaw dokumentacji technicznej, 1 zestaw dokumentacji przetargowej.

W wyniku wytworzenia produktów projektu, osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Liczba nowych zabiegów: 2;
 • Liczba wykonywanych zabiegów przy użyciu nowozakupionego sprzętu 1432/rok (wartość docelowa),
 • Liczba osób odesłanych do innych ośrodków: zmniejszenie o 20%;
 • Liczba rozwiązań technicznych sprzyjających osobom niepełnosprawnym: 2 (poszerzenie drzwi, zainstalowanie oporęczowania);
 • Liczba pacjentów i personelu pozytywnie oceniającego wprowadzone zmiany – wartość docelowa 95%;
 • Liczba aktów prawnych, których wymagania zostaną spełnione w wyniku realizacji projektu: 3;
 • Liczba powikłań: spadek o 5%.

Z rezultatów projektu skorzystają pacjenci SPZOZ oraz pracujący w nim personel. Obszar działania placówki to głównie powiat brzeski, więc to mieszkańcy z tego obszaru najbardziej skorzystają na realizacji projektu. Oprócz tego z infrastruktury do ratowania życia w razie nagłych wypadków będą korzystać podróżni poruszający się po szlakach komunikacyjnych przebiegających przez Brzesko, w tym planowaną autostradą Wschód-Zachód.

Planowane koszty projektu to:

 • Koszt prac remontowych:
 • Koszt sprzętu do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Koszt sprzętu do Bloku Operacyjnego
 • Koszty Zarządzania
 • Koszty promocji

Podstawowe informacje na temat projektu
Projekt wynika z potrzeby dostosowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii i Bloku Operacyjnego SPZOZ w Brzesku do wymogów przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz doposażenia w nowoczesny sprzęt poprawiający bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy personelu. Konieczność realizacji wiąże się także z planami budowy autostrady Wschód-Zachód przebiegającej przez Brzesko. Spowoduje to zwiększenie natężenia ruchu i większe prawdopodobieństwo występowania wypadków drogowych.

Objęte projektem komórki są newralgiczne z punktu widzenia całej placówki, świadczą one bowiem usługi dla innych oddziałów SPZOZ oraz są wykorzystywane w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Używany tam sprzęt musi być więc zawsze niezawodny, a infrastruktura maksymalnie funkcjonalna.

W toku prac remontowych Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostanie przebudowany (poszerzony o nową powierzchnię), tak aby wszystkie pomieszczenia spełniały wymogi Rozporządzenia. Poszerzone zostaną drzwi między pomieszczeniami, aby umożliwić bezproblemowy transport pacjentów na wózkach i łóżkach. Zmodernizowane zostaną też instalacje wewnętrzne Oddziału.

Zakupiony zostanie też sprzęt i aparatura medyczna do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego. Częściowo będzie to sprzęt wymagany przepisami, a częściowo nowoczesne narzędzia i aparatura zwiększające zarówno komfort i jak i  bezpieczeństwo zabiegów.

W ramach projektu przewiduje się zakup następującego sprzętu: (OAiIT – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BO – Blok Operacyjny).

Lp. Nazwa sprzętu Sztuk: Lokalizacja
1 Ssak elektryczny 2 OAiIT
2 Aparat do hemodializy 1 OAiIT
3 Mobilny aparat RTG z ramieniem C 1 OAiIT
4 Defibrylator z kardiowersją i stymulacją zewnętrzną 2 OAiIT
5 Łóżka do intensywnej opieki medycznej

5

OAiIT

6

Respirator

5

OAiIT

7 Pompa infuzyjna – dwustrzykawkowa 25 OAiIT
8 Centrala monitorująca do kardiomonitorów

1

OAiIT

9

Kardiomonitor

5

OAiIT

10

Kardiomonitor

2

OAiIT

11

Kardiomonitor

1 OAiIT
12 Aparat do znieczulania ogólnego 3 OAiIT
13 Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych 1 OAiIT
14 Urządzenie do ogrzewania pacjenta 1 OAiIT
15 Aparat do USG 1 OAiIT
16 Myjnia dezynfektor do basenów i kaczek

1

OAiIT

17

Respirator transportowy

6 OAiIT
18 Aparat do znieczulania 2 BO
19 Stół operacyjny 3 BO
20 Lampa operacyjno-zabiegowa na statywie 1 BO
21 Lampa operacyjna 3 BO
22 Kardiomonitor 2 BO
23 Defibrylator z kardiowersją i stymulacją zewnętrzną 1 BO
24 System elektrokoagulacyjny/ elektrochiryrgiczny / 1 BO
25 Diatermia chirurgiczna 1 BO
26 Aparat do kriochirurgii 1 BO
27 Aparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi 1 BO
28 Wózek do przewozu pacjenta 1 BO

Cześć z wymienionego wyżej sprzętu, to urządzenia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Do tej grupy należą:

 • ssaki elektryczne (w rozporządzeniu widniejące pod nazwą: elektryczne urządzenia do ssania)
 • Aparat do hemodializy
 • Mobilny aparat RTG z ramieniem C (w rozporządzeniu widniejący pod nazwą: przyłóżkowy aparat RTG)
 • Defibrylator z kardiowersją i stymulacją zewnętrzną (w rozporządzeniu widniejący pod nazwą: defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji)
 • Łóżka do intensywnej opieki medycznej (w rozporządzeniu widniejący pod nazwą: łóżka do intensywnej terapii)
 • Respirator (w rozporządzeniu wymieniony jako respirator z możliwością regulacji stężenie tlenu w zakresie 21-100%)
 • Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych
 • Urządzenie do ogrzewania pacjenta
 • Kardiomonitor

Korzyści społeczne wynikające z realizacji projektu

Wzrost dostępności usług medycznych
Korzyści dla społeczeństwa koncentrują się głównie na wzroście dostępności do usług medycznych osiągniętemu m.in. poprzez skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na zabieg oraz zwiększenie zakresu dostępnych usług medycznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) oraz Blok Operacyjny (BO) ściśle współpracują z innymi Oddziałami i jednostkami organizacyjnymi Szpitala (np. pacjent z Oddziału Chorób Wewnętrznych kierowany jest na BO celem wykonanie operacji a następnie przenoszony jest na OAiIT), a zatem liczba pacjentów powyższych oddziałów jest ze sobą ściśle skorelowana.

Powszechność problemu dostępu do usług medycznych spowodowanego zbyt długim czasem oczekiwania na realizację usług medycznych potwierdzają małopolskie badania ankietowe. W swoich opiniach pacjenci niejednokrotnie sygnalizowali powyższy problem – Przeciwdziałając barierom w dostępie do usług medycznych, SP ZOZ w Brzesku podejmuje realizację projektu, którego efektem i niekwestionowaną korzyścią dla społeczności będzie upowszechnienie dostępu do usług służby zdrowia a przez to poprawa stany zdrowia społeczeństwa.

Szacuje się, że wyniku realizacji projektu średni czas oczekiwania na zabieg ulegnie skróceniu o 20%.

Dla stanu zdrowia pacjenta istotne zaznaczenie ma także czas hospitalizacji . Jak pokazują regionalne statystyki w ostatnich latach ulega on systematycznemu obniżeniu 2003 r. -8,7 dnia, 2004 r. – 7,9 dnia, 2005 r. – 7,3 dnia. Spadek czasu pobytu pacjenta w szpitalu nie jest jednak wystarczający. Rosnąca liczba zachorowań pacjentów powoduje konieczność zwiększenia “wydajności” świadczenia usług medycznych tak aby każdy pacjent miał zapewniony dostęp do świadczeń służby zdrowia. Korzyścią płynącą z realizacji projektu jest skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów o ok. 10%, co przyspieszy proces powrotu pacjenta do zdrowia i aktywnego włączenia się do życia społecznego.

Pomimo obserwowanego systematycznego wzrostu liczby zbiegów na oddziałach szpitalnych 2005 r. -1141 2006 r. – 1232 2007 r. 1834 zł. w Małopolsce, poziom wykonywanych zabiegów nie jest zadowalający i nie zaspokaja systematycznie rosnących potrzeb społeczeństwa. Dlatego nieocenioną korzyścią dla społeczeństwa jest zwiększenie nie tylko ilości wykonywanych zabiegów, skrócenie czasu hospitalizacji ale i również zwieszenie wachlarza dostępnych usług medycznych. W wyniku wdrożenia projektu liczba zabiegów wzrośnie o 25% oraz zostaną wprowadzone 2 nowe rodzaje zabiegów dotychczas nie wykonywanych (Dializoterapia -oraz Pomiar ICP – 20 zbiegów rocznie dla każdego rodzaju).

Podsumowując dla wzrostu dostępności usług medycznych zasadnicze znacznie ma skrócenie czasu oczekiwania pacjenta, zwiększenie ilości i zakresu dostępnych usług medycznych. Realizacja projektu służąca zwiększeniu dostępności usług służby zdrowia przyniesie wymierne korzyści głównie mieszkańcom małych miejscowości, oddanych od dużych ośrodków świadczących szeroki zakres usług medycznych.

Wzrost poziomu bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów

Brak zachowania dostatecznego poziomu “sterylności” miejsc w których wykonywane są zabiegi (szczególnie na Oddziałach zajmujących się ciężkimi przypadkami medycznymi) był niejednokrotnie przyczyną powikłań medycznych, które w skrajnych przypadkach powodowały zagon pacjenta. Jak wykazują dane “najczęstszym powodem powikłań pooperacyjnych są zakażenia miejsc operowanych. Infekcje pooperacyjne odnotowuje się w 12 do 84 proc. przypadkach już po wypisie ze szpitala” . Infekcje szpitalne dotyczą 10 proc. hospitalizowanych pacjentów, a ponad 20 proc. wszystkich zakażeń szpitalnych stanowią infekcje miejsc operowanych. Ustalono, że śmiertelność chorych z zakażeniem rany pooperacyjnej jest dwukrotnie wyższa niż pacjentów chirurgicznych, u których do tego typu zakażenia nie doszło1. Sytuacje pogarsza fakt, że budynki i pomieszczenia szpitali w tym SP ZOZ Brzesko znajdują się złym stanie technicznych. Niefunkcjonalne i zniszczone Oddziały pomimo największych starań władz Szpitala, nie zawsze są wstanie zapewnić najwyższe standardy leczenia operacyjnego. Dlatego niezbędna jest realizacja prac remontowo-budowlanych powalająca utrzymać odpowiedni poziom sterylności, zapewniającej pacjentom bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów, operacji.

Przestrzały i tym samym zawodny sprzęt medyczny również wpływa na poziom bezpieczeństwa pacjentów podczas pobytu w szpitalu. Aż 11 proc. pacjentów ma poważne kłopoty zdrowotne m.in. z powodu fatalnego stanu sprzętu medycznego. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom złego stanu wyposażenia szpitala, konieczne jest odnowienie bazy sprzętowej zapewniającej bezpieczeństwo leczenia. Realizacja projektu m.in. poprzez zakup nowoczesnej aparatury dla OAiIT oraz BO pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wykonywania zabiegów zarówno dla pacjenta jak i obsługującej sprzęt kadry medycznej.

Na bezpieczeństwo leczenia pacjentów wpływ ma nie tylko sprawny sprzęt i “otoczenie pacjenta” ale również przyjęta metodyka leczenia, a ta im mniej inwazyjna tym bardziej bezpieczna dla pacjenta. Jak wykazują statystyki inwazyjne metody leczenia były niejednokrotnie przyczyną powikłań zdrowotnych np. takich jak sepsa. Posocznica stanowi poważy problem kliniczny zwłaszcza dla Oddziałów Intensywnej Terapii i jest drugą po chorobach krążenia, najczęstszą przyczyną zgonów na tych oddziałach. Skale problemu obrazują dane dotyczące częstości występowania sepsy na Oddziałach Intensywnej Terapii (34%), w tym ciężkie przypadki sepsy – 16% a wstrząsu septycznego – 6%.

Należy zaznaczyć że nowy sprzęt zakupiony w ramach projektu umożliwi wprowadzanie bezinwazyjnych lub mniej inwazyjnych zabiegów co jest nie bez znaczenia na proces leczenia. Zmniejszy się zarówno czas pobytu pacjenta w szpitalu (ok. 20%) oraz liczba powikłań (ok. 5%). Wszystko to pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa leczenia pacjentów.

Modernizacja pomieszczeń OAiIT również wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i kadry medycznej. Optymalne rozwiązania techniczne, wdrożone w Szpitalu (w tym głównie te sprzyjające hospitalizacji osób niepełnosprawnych i ciężko chorych) pozwolą uniknąć drobnych kontuzji, które niejednokrotnie prowadzą do ciężkich powikłań i wydłużenia się czasu hospitalizacji pacjenta.

Konkludując przyjęte w ramach projektu rozwiązania (modernizacja OAiIT oraz zakup sprzętu) służą poprawie bezpieczeństwa pacjenta i przez to stanowią wymierną korzyść dla społeczeństwa.

Poprawa jakości wykonywanych zabiegów

Pozytywnym efektem realizacji projektu, wyraźnie odczuwalnym przez społeczeństwo będzie poprawa jakości wykonywanych zabiegów.

Obecnie niski poziom jakości świadczonych usług (spowodowanych głównie złym stanem technicznym sprzętu medycznego oraz niedostatecznymi warunkami lokalowymi) stanowi poważny problem, z którym zmaga się służba zdrowia. Pomimo iż regionalne statystyki z zakresu ochrony zdrowia wskazują, że poziom zadowolenia pacjentów z usług medycznych systematycznie wzrasta (2004 r. – 75% a w 2005 r. – 85% pozytywnie oceniających usługi służby zdrowia) to nie oznacza to, że należy zaniechać działań na rzecz podniesienia jakości standardów leczenia.

W samym Szpitalu w Brzesku liczba skarg wyniosła odpowiednio w roku 2006 – 14, roku 2007 – 13 w obecnym półroczu 10.

Poziom powyższych statystyk spowodowany jest często brakiem odpowiedniego zaplecza sprzętowego i lokalowego, które umożliwiałoby świadczenie usług o wysokim poziomie. Borykając się z tym problem Wnioskodawca podejmuje się realizacji projektu (zakup wysokiej klasy sprzętu oraz prace remontowo-budowlane), którego jednym z głównych filarów jest poprawa jakości świadczonych usług, w tym też komfortu leczenia.

Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa

Głównym atutem projektu przynoszącym wymierne korzyści dla społeczeństwa jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu brzeskiego, wyznacznikiem którego może być:

 • spadek o 5% dotychczasowej liczby powikłań które można byłoby uniknąć na wskutek dostatecznego zaplecza sanitarnego, sprzętowego, technicznego,
 • zwiększenie liczby hospitalizowanych pacjentów o 20%,
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności w regionie o 4%.

Poprawa wizerunku służby zdrowia jako sektora dążącego do podnoszenia komfortu pacjenta i profesjonalnej obsługi medycznej

Realizacja projektu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-dostosowawczych, remontowych oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej przyczyni się do poprawy wizerunku służy zdrowia jako sektora systematycznie podnoszącego jakość swoich usług w celu zwiększenia zadowolenia pacjenta. A jak wiadomo pozytywne nastawienie pacjenta i zaufanie do służy medycznej w procesie leczenia ma istotne znacznie dla wyników hospitalizacji.

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej powiatu brzeskiego

Przeprowadzona w szpitalu inwestycja w połączeniu z przebudową międzynarodowej trasy E4 będzie miała korzystny wpływ na wzrost atrakcyjności powiatu brzeskiego jako miejsca do życia oraz rozwój inwestycji gospodarczych. Zapewnienie kompleksowej, fachowej i dostępnej opieki medycznej ma istotny wpływ przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji miejsca zamieszkania czy też przedsiębiorstwa (objecie usługami pracowników zakładu pracy). Szpital w Brzesku po zrealizowaniu projektu niewątpliwie będzie sprzyjał rozwojowi społeczno-gospodarczemu, stanowiąc jeden z atutów regionu.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu