Print Friendly, PDF & Email

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:
– Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu
– Samodzielnym Publicznym Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego
– Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego
– Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku
– Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna

realizuje projekt pod tytułem Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15
NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-00

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:    4 744 135,82 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA :            4 269 722,24 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-07-01 do 2022-03-31

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (WYNIKI)

-liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki 216 os.
-wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo:
Edycja I studiów- 60 osób (studia od października 2016)
Edycja II studiów- 78 osób (studia od października 2017)
Edycja III studiów- 78 osób (studia od października 2018)
-liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podm. leczniczym -33 szt.
-liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS-1szt.
-wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku u projektodawcy z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu-72 os.

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

Os uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo która opracuje program rozwojowy uczelni.

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni które będą dotyczyć:

  1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo
  2. finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia
  3. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;
  4. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;
  5. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE ZAWIERAJĄCY CO NAJMNIEJ INF O RODZAJU WSPARCIA ORAZ DATĘ, GODZINĘ I ADRES REALIZACJI WSPARCIA znajduje się na stronie:

http://www.ppwsz.edu.pl/fundusze-europejskie-dla-student.html  

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu