Print Friendly, PDF & Email

Brzesko, 05.01.2024 r.                                                                                   

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko – 2023 rok

Na podstawie art. 32c pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 1173), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

SPZOZ w BRZESKU,  ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich

Dla jednostki zostały wydane przez MPIS:

  • decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg
  • oraz zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych i radiologii zabiegowej

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i osób spoza Szpitala zapewniają właściwie dobrane osłony stałe, co potwierdzają pomiary dozymetryczne dla odpowiednich parametrów ekspozycji, zgodnych z zatwierdzonymi projektami osłon stałych. Wszystkie pracownie, w których stosuje się promieniowanie jonizujące, spełniają więc wymagania ochrony radiologicznej, a projekty osłon stałych dla tych pracowni zostały pozytywnie zaopiniowane przez MPWiS. Skuteczność tych osłon potwierdzają wyniki pomiarów dozymetrycznych.

Wszystkie procedury radiologiczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego realizowane są z uwzględnieniem najwyższej troski o  bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu zatrudnionego w warunkach narażenia na to promieniowanie.

Działalność wykonywana w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, nie prowadzi do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmierzone wartości dawek efektywnych nie przekroczyły wskazanych w Ustawie Prawo Atomowe dopuszczalnych wartości dawek granicznych wynoszących dla:

  • pracowników: 20 mSv/rok
  • ogółu ludności: 1 mSv/rok

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

 

Dyrektor SPZOZ w Brzesku

Alicja Syty

informacja_o_wplywie_dzialalnosci 2023 (pdf., 190 KB)

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu