“Badam się, więc mam pewność”

Print Friendly, PDF & Email

W celu poprawy zgłaszalności pacjentek na badania mammograficzne
i cytologiczne  w Województwie Małopolskim – Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy ogłosił konkurs profilaktyczny pod hasłem “Badam się, więc mam pewność”

Konkurs organizowany jest w 2013 roku. W terminie od dnia 1.06.2013 do dnia 30.11.2013 roku uczestniczki mogą przesyłać zgłoszenia do konkursu, decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura WOK. Losowanie nagród odbędzie się w grudniu 2013. Przewidziane dla uczestniczek nagrody wymienione są w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Uczestniczkami konkursu mogą być Polki zamieszkałe na terenie Województwa Małopolskiego w wieku 25-59 lat (cytologia) i 50-69 lat (mammografia), które wykonają badanie profilaktyczne  mammograficzne lub cytologiczne w ramach populacyjnych programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ w czasie trwania konkursu.

Wyżej wymienione badania profilaktyczne (uprawniające do udziału w Konkursie) wykonuje m.in. Pracownia Mammografii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Brzesku – tel. rej. 14 66 21 377.
Badania cytologiczne zlecane są przez Poradnię Ginekologiczno-Położniczą SP ZOZ w Brzesku – prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod nr tel. – rejestracja 14 66 21 452. 

Wypełnione kupony konkursowe (z pieczątką właściwej pracowni)  należy nadesłać
do 30.11.2013 r. na adres: Wojewódzki Ośrodki Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Szpital Uniwersytecki w Krakowie Zakład Diagnostyki Obrazowej 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19.

WZÓR KUPONU KONKURSOWEGO

więcej informacji o konkursie.   http://wok.su.krakow.pl/informacje-dla-kobiet/konkurs-profilaktyczny

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu